Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije za početni čin "POLICAJAC"

                    Bosna i Hercegovina

         Federacija Bosne i Hercegovine

                KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                    UPRAVA POLICIJE

                     Komisija za izbor

                     S A R A J E V O

 

 

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 25/06 i 4/08) i člana 75. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 1/16) člana 3. i člana 6. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-262/11 od 10.03.2011. godine, Zaključka Vlade KS broj: 02-05-21160-30/17 od 15.06.2017.godine i rješenja o formiranju Komisije za izbor broj: 02/5-1-34-1-11323 od 07.09.2017. godine i od 18.09.2017.godine, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije, r a s p i s u j e

 

JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije

                     za  početni čin "POLICAJAC"    -  broj izvršilaca: 120

 

 

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće  uvjete predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo:

-da su državljani Bosne i Hercegovine,

-da su stariji  od 18 godina, a ne stariji od 27 godina za početni čin "policajac",

- da imaju najmanje IV stepen školske spreme,

- da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova policijskih službenika,

- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe,

- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo,

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima KS, te se osobe iz navedenog člana Zakona izuzimaju od primjene kriterija koji se odnosi na starosnu dob kandidata.

 

Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete predviđene članom 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, i to: 1) da imaju položen vozački ispit «B» kategorije, 2) da ispunjavaju uvjet psihofizičke sposobnosti, 3) da ispunjavaju uvjet zdravstvene sposobnosti, 4) da polože test općeg   znanja, pisani rad i test fizičke sposobnosti.

Prije objavljivanja konačne liste kandidata predloženih za zapošljavanje, predloženi kandidati bit će uz ličnu saglasnost predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena "POVJERLJIVO", shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka («Sl. glasnik BiH», broj 54/04 i 12/09) kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora.

 

 

Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas:

  1. dokaz o državljanstvu BiH -uvjerenje o državljanstvu BiH
  2. izvod iz matične knjige rođenih,
  3. dokaz o završenom IV stepenu školske spreme (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  4. potvrda ili uvjerenje poslodavca-državnog organa ili institucije da kandidat u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe ne starije od tri mjeseca, (za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci), odnosno ovjerena izjava  kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji   nisu niti su bili uposlenici državnih organa i institucija ili vojske). Ovjera izjave vrši se kod nadležnog organa.
  5. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  6. lica iz člana 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo dužna su dostaviti ovjerenu izjavu o razlozima odbijanja certifikacije i original ili ovjerenu fotokopiju relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

 

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav 1. tačka f) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Kandidati nisu obavezni uz prijavu dostaviti ljekarsko uvjerenje iz člana 46. stav 1. tačka d) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo iz razloga što će se ljekarski pregled za kandidate koji uspješno prođu testove iz člana 51. stav (2) tačka a) i tačka b) Zakona o policijskim službenicima KS, izvršiti u Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uvjete imaju pravo pristupa testiranju, koje u skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo uključuje slijedeće:

a) test općeg znanja, uključujući pisani rad;

b) test fizičke sposobnosti predviđen Pravilnikom o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika;

c) ljekarski pregled;

d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;

e) intervju u slučaju izjednačenog broja bodova.

 

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od  testova iz tačke a) i b), ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije na testovima pod c) i d), isključuje se iz daljeg procesa odabira.

 

Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz slijedećih oblasti: ustavno pravo-ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, upravni spor, kancelarijsko poslovanje, radno pravo, krivično pravo, prekršajno pravo, propisi iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima, javnog reda i mira, propisi o ličnoj karti,  ličnom imenu, prebivalištu, boravištu i državljanstvu građana. Težina pitanja bit će prilagođena nivou stručne spreme u skladu sa uvjetima za pristup u početni čin "policajac."

Spisak propisa sa brojevima službenih glasila u kojima su objavljeni dostupan je na internet stranici MUP-a Kantona Sarajevo mup.ks.gov.ba i na Oglasnoj tabli MUP-a Kantona Sarajevo.

Pisani rad iz bosanskog, srpskog ili hrvatskog jezika bodovat će se po slijedećim kriterijima: poznavanje pravopisa, izražavanje, urednost, odgovor na zadanu temu i kompozicija teksta.

 

Eliminacioni prag na testu općeg znanja, uključujući pisani rad predstavlja 70% od maksimalnog broja bodova koji se mogu ostvariti na ovoj vrsti testiranja, dok eliminacioni prag za test fizičke sposobnosti  predstavlja rezultat fizičkih testova ispod zadovoljavajućeg minimuma, utvrđen standardizovanim testom koji je sastavni dio Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika. Navedeni Pravilnik i Plan i program provođenja testa fizičke sposobnosti će biti dostupni na internet stranici MUP-a Kantona Sarajevo mup.ks.gov.ba i na Oglasnoj tabli MUP-a Kantona Sarajevo.

 

Zdravstvenu sposobnost kandidata kao sastavni dio testa utvrđivat će Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Metodologija pregleda i ocjenjivanja kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo će biti dostupna na internet stranici MUP-a Kantona Sarajevo mup.ks.gov.ba i na Oglasnoj tabli MUP-a Kantona Sarajevo.

 

O vremenu i mjestu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji prilože svu potrebnu dokumentaciju bit će naknadno obaviješteni putem oglasne table Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i putem internetske stranice MUP-a Kantona Sarajevo, prema dodijeljenim šiframa za svakog kandidata.

Kandidati koji su dokumentaciju uputili preporučenom poštom će biti upoznati o dodijeljenoj šifri telefonskim putem ili putem e-maila, a potvrdu o dodijeljenoj šifri će preuzeti prilikom provođenja pismenog testiranja.

Kandidati su dužni postupati u skladu sa navedenim obavijestima Komisije, jer u slučaju nepostupanja po pomenutim obavijestima smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni oglas.

Potrebni dokumenti-dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne podliježu vraćanju. Kandidati su obavezni uz svoju prijavu predati isključivo dokumentaciju koja se traži ovim Javnim oglasom. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje bilo kakvih drugih uslova (kursevi, doškolovanje i slično).

Prijava na oglas se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti na  internet stranici MUP-a Kantona Sarajevo mup.ks.gov.ba ili na Pisarnici MUP-a Kantona Sarajevo. Kandidat je obavezan da uz potpis na prijavnom obrascu upiše serijski broj lične karte i naziv organa koji je izdao navedeni dokument i serijski broj vozačke dozvole i naziv organa koji je izdao navedeni dokument, te će Komisija za izbor  po službenoj dužnosti izvršiti provjeru vjerodostojnosti izdatih dokumenata za kandidate koji budu predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta. Kandidat je dužan  da potpiše i saglasnost za korištenje ličnih podataka u procesu odabira kandidata po Javnom oglasu koja je sastavni dio obrasca – Prijava na javni oglas.

U slučaju da u dostavljenim  podacima i dokumentima postoje određene nejasnoće koje dovode Komisiju za izbor u dilemu  oko ispunjavanja nekih propisanih općih  i  posebnih uvjeta ovoga Javnog oglasa, Komisija za izbor zadržava pravo  da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnih organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza.

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima se predaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, neposrednom predajom putem Pisarnice MUP-a Kantona Sarajevo ili preporučenom poštom, na adresu ul. La Benevolencije br. 16, 71000 Sarajevo, sa naznakom "za Javni oglas-početni čin „policajac".

Napominje se da trajanje osnovne obuke za kadete iznosi osam mjeseci, a po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje ukupno dvanaest mjeseci.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

KOMISIJA ZA IZBOR

Rok: 
06.11.2017