Dosadašnji rezultati kampanje "Uklanjanja grafita - Zona bez grafita"

Drugi ciklus realizacije kampanje “Uklanjanje grafita – Zona bez grafita” započeo je 25. 03 2019.godine u ul. Branislava Đurđeva, prvoj od 33 prethodno odabrane lokacije u užem dijelu grada, sa koje su uklonjeni iscrtani grafiti. Kao što je poznato,  ovu kampanju Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo realizira u saradnji sa Gradskom upravom grada Sarajeva, Ambasadom SAD-a i ICITAP-om (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH),

sa osnovnim ciljem da se uklanjanjem grafita utiče na podizanje svijesti građana o štetnosti ove pojave, te ukaže na štetu koja se na ovaj način nanosi pravnim i fizičkim licima  i ugrožava ukupni izgled o imidž grada.Naravno, osim preventivno-edukativne dimenzije aktivnosti koje se provode na terenu, kampanja ima zadatak ukazati i na njenu represivnu dimenziju, odnosno činjenicu da će počiniocima prekršaja i krivičnih djela koja proizilaze iz nezakonitog crtanja grafita, biti izrečene zakonom predviđene kazne. U nastavku donosimo set fotografija sa šest lokacija ( Zemaljski muzej, Hastahana, Tehnička škola, Pravni fakultet – Obala Kulina bana, Hamdije Kreševljakovića, Reisa Džemaludina Čauševića) na kojima su radile ekipe angažovane u kampanji  i to  prije i poslije  uklanjanja grafita, tako da su pravi razlozi, ali i rezultati pokretanja ove akcije vidljivi na prvi pogled.  Istovremeno, koristimo priliku da pozovem građane da u slučajevima ispisivanja grafita pozovu policijske službenike, koji će poduzeti zakonom predviđene mjere.