Edukacija uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Postupajući u skladu sa Planom i programom stručnog osposobljavanja, usavršavanja i obrazovanja državnih službenika i namještenika, Odjeljenje za edukaciju Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo je u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije i Uprave administracije i podrške, organiziralo i započelo sa realizacijom planirane teme: “Prevencija krađe identiteta i elementi prepoznavanja falsifikovanih dokumenata”.  Navedena tema će biti realizirana u periodu od 13.03. do 20.03.2017. godine, a njenom  realizacijom će biti obuhvaćene ciljne grupe uposlenika koji rade na poslovima i zadacima primjene propisa o putnim ispravama,  prijema i obrade zahtjeva za izdavanje putnih isprava, ličnih karata, vozačkih dozvola, registracije vozila, izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja, te poslovi i zadaci pisarnice. Prevashodni cij predavanja jeste upoznavanje državnih službenika i namještenika sa problematikom krađe identiteta, pravima i obavezama uposlenika u vezi sa ovom problematikom,  načinima postupanja sa riziičnim grupama, kao i elementima prepoznavanja falsifikovanih dokumenata.