Na području Treće PU realiziran drugi ciklus projekta "Lopov uvijek bude otkriven"

Početak nove školske godine je označio i početak realizacije novog ciklusa projekta “Lopov uvijek bude otkriven”, koji  već drugu godinu zaredom Uprava policije MUP-a KS realizuje u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, a u saradnji sa VSTV-om BiH, Federalnom upravom policije i Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Tako je, u skladu sa planiranim aktivnostima, na području općine Novo Sarajevo u devet osnovnih škola provedena edukacija za 300 učenika VI-ih razreda.

Prezentiranim sadržajima se nastoji preventivno djelovati u smislu jačanja povjerenja učenika u institucije sistema, konkretno u slučajevima krivičnih djela krađe i džepne krađe, uz osnovnu poruku da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, jer počinioci uvijek budu otkriveni. Praktični dio prezentacije je pokazna vježba rada službenog policijskog psa posebnog obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete. Osim toga, u ovom dijelu realizacije projekta učenici se upoznaju sa dijelovima opreme i sredstava specijalnih jedinica policije. Na kraju se može konstatovati da su svi planirani sadržaji prezentirani na veoma kvalitetan i profesionalan način,  čemu najbolje svjedoči veliki interes i spremnost učenika da aktivno učestvuju u realizaciji nastave.