Obavijest kandidatima predloženim za zapošljavanje za čin "POLICAJAC" o datumu potpisivanja i preuzimanja ugovora

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Uprava policije:                             

                                                O B A V J E Š T A V A

Kandidate koji su uvršteni na Konačnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje za čin „POLICAJAC“ koja je objavljena dana 26.09.2018.godine, da će se potpisivanje i preuzimanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama MUP-a Kantona Sarajevo i kadeta-polaznika osnovne policijske obuke za čin „POLICAJAC“ na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,  izvršiti dana 12.10.2018.godine (petak) u 10,00 sati u objektu Sektora za policijsku podršku, adresa Nahorevska bb, općina Centar Sarajevo.

Kandidati su dužni u navedenom terminu pristupiti potpisivanju navedenih ugovora obzirom da obuka kadeta na Policijskoj akademiji F MUP-a počinje dana 15.10.2018.godine (ponedjeljak).