Obavijest svim potencijalnim korisnicima "znakova pristupačnosti"

Obavještavamo sve potencijalne korisnike znakova pristupačnosti da je Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 92/15 od 01.12.2015. godine i stupio na snagu, prema članu 14. istog Pravilnika, dana 09.12.2015. godine. Navedenim Pravilnikom na nivou Bosne i Hercegovine, regulisan je način i postupak obilježavanja vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, uvjeti dobijanja znaka kojim se obilježavaju ova vozila (u daljem tekstu: znak pristupačnosti), njegov izgled, način postavljanja i korištenja, period važenja, vođenje evidencija izdatih znakova pristupačnosti, te način obilježavanja parkirališnog mjesta za ova vozila. Koristimo ovu priliku da uputimo ponovni poziv svim građanima koji ispunjavaju uvjete za izdavanje znaka pristupačnosti, a koji  do sada nisu podnosili zahtjev za izdavanje istog prema odredbama važećeg propisa, da se obrate Odjeljenju za administraciju, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u mjestu prebivališta, u namjeri podnošenja zahtjeva za izdavanje validnog znaka pristupačnosti.

Svi znakovi pristupačnosti koji su izdati od strane organa u Bosni i Hercegovini i koji nemaju izgled i sadržaj, kao što je prikazan na ovoj stranici, nisu validni za upotrebu, kako na području Bosne i Hercegovine, tako i u inozemstvu.

Upućujemo apel građanima koji posjeduju validne znakove pristupačnosti, da onemoguće potencijalnu zloupotrebu istih od strane članova porodičnog domaćinstva, te da zadržavanje na parkirališnom mjestu koje je u tu svrhu posebno obilježeno, ograniče na mjeru koja je zaista potrebna za obavljanje predviđenih aktivnosti, a sve zbog toga da bi i drugi posjednici znaka pristupačnosti mogli nesmetano koristiti vlastito pravo na korištenje parkirališnog mjesta koje je u tu svrhu posebno obilježeno.

U prilogu saopćenja možete pogledati specimen „znaka pristupačnosti“, kao i Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, a u dijelu naše službene web-stranice „Preuzimanja“ – „Zahtjevi i obrasci“, moguće je preuzeti Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti.