Obavijest za kandidate koji su aplicirali za čin "Policajac" nakon provedenog testa fizičke sposobnosti

Na osnovu člana 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 25/06 i 4/08 ), člana 13. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj 01-262/11 od 10.03.2011.godine, postupajući po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, sa početnim činom "Policajac", objavljenog dana 06.10.2017.godine , Komisija za izbor, o b j a v lj u j e

 

                                     O B A V I J E S T

                                         za kandidate koji su aplicirali za čin “Policajac”

 

Nakon provedenog testa fizičke sposobnosti, obavještavamo da su pravo pristupa na naredni test, ljekarski pregled i psihološki pregled, uključujući test i razgovor, stekli kandidati pobrojani u TABELI BROJ 1 (Spisak kanidata koji su stekli pravo pristupa ljekarskom pregledu i psihološkom pregledu, uključujući test i razgovor).

 

Utvrđeno je da kandidati pobrojani u TABELI BROJ 2. (Spisak kandidata za koje se smatra da su odustali od prijave), nisu pristupili zakazanom testiranju testa fizičke sposobnosti, te se smatra da su isti odustali od prijave u skladu sa Javnim oglasom za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a kantona Sarajevo, sa početnim činom "Policajac", objavljenog dana 06.10.2017.godine.

 

Utvrđeno je da kandidati pobrojani u TABELI BROJ 3, (Spisak kandidata koji su isključeni iz dalje procedure), nisu ostvarili minimum standarda utvrđen standardizovanim testom koji čini sastavni dio Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj 01-262/11 od 10.03.2011.godine, te se u skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 25/06 i 4/08), isključuju iz daljeg procesa odabira.

 

Obavještavaju se kandidati pobrojani u TABELI BROJ 1, da će se ljekarski pregled i psihološki pregled, uključujući test i razgovor obaviti u periodu od 22.01.2018.godine do 02.02.2018.godine sa početkom u 07,30 sati, u ambulanti Zavoda za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, ulica Alije Isakovića br.3. (KOD OBJEKTA CENTRALNE BANKE BIH). Kandidati će biti podijeljeni u deset grupa prema Spisku kandidata koji se objavljuje uz ovu obavijest.

-Prva grupa kandidata će biti testirana dana 22.01.2018.godine (ponedeljak),

-Druga grupa kandidata će biti testirana dana 23.01.2018.godine (utorak),

-Treća grupa kandidata će biti testirana dana 24.01.2018.godine (srijeda)

- Četvrta grupa kandidata će biti testirana dana 25.01.2018.godine (četvrtak),

-Peta grupa kandidata će biti testirana dana 26.01.2018.godine (petak),

- Šesta grupa kandidata će biti testirana dana 29.01.2018.godine (ponedeljak),

- Sedma grupa kandidata će biti testirana dana 30.01.2018.godine (utorak),

- Osma grupa kandidata će biti testirana dana 31.01.2018.godine (srijeda),

- Deveta grupa kandidata će biti testirana dana 01.02.2018.godine (četvrtak),

- Deseta grupa kandidata će biti testirana dana 02.02.2018.godine (petak).

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO PRISTUPA LJEKARSKOM I PSIHOLOŠKOM PREGLEDU, UKLJUČUJUĆI TEST I RAZGOVOR, DA TRI DANA PRIJE TERMINA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE, NE SMIJU KONZUMIRATI BILO KAKVE MEDIKAMENTE ILI DRUGE SUPSTANCE KOJE MOGU UTJECATI NA REZULTATE NALAZA KRVI (SVE VRSTE SIRUPA PROTIV KAŠLJA, HRANA SA SASTOJCIMA MAKA I SL.), TE DA NA DAN TESTIRANJA NE SMIJU KONZUMIRATI PIĆE I HRANU PRIJE TESTIRANJA.

 

KANDIDATI SU DUŽNI PRILIKOM DOLASKA JAVITI SE NA RECEPCIJU AMBULANTE U 07,30 SATI GDJE ĆE OD STRANE OVLAŠTENOG UPOSLENIKA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU UPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO I OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA KOMISIJE ZA IZBOR DOBITI DALJE UPUTE O PROVOĐENJU TESTIRANJA. TAKOĐER, KANDIDATI SU DUŽNI SA SOBOM PONIJETI LIČNU KARTU ILI DRUGI RELEVANTNI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG SE MOŽE UTVRDITI IDENTITET.

 

KANDIDATI SU DUŽNI POSTUPATI U SKLADU SA NAVEDENOM OBAVIJESTI KOMISIJE, TE U SLUČAJEVIMA NE POSTUPANJA PO ISTOJ, SMATRAT ĆE SE DA JE KANDIDAT ODUSTAO OD PRIJAVE NA JAVNI OGLAS.

 

NAPOMINJEMO DA ŽALBA NA OVU OBAVIJEST NIJE PROPISANA ZAKONOM O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO.

 

KOMISIJA ZA IZBOR

 

 

PrilogVeličina
PDF icon Tabela 1 55.67 KB
PDF icon Tabela 233.03 KB
PDF icon Tabela 337.65 KB
PDF icon SPISAK kandidata sa terminima za ljekarski pregled49.01 KB