Obavijest za kandidate koji su aplicirali za čin "Policajac" o rezultatima ljekarskog pregleda

Na osnovu člana 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/06 i 4/08), člana 13. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika - prečišćeni tekst broj: 01-262/11 od 10.03.2011.godine, Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo

                                                                                             O B A V J E Š T A V A

Obavještavaju se kandidati u postupku prijema policijskih službenika sa početnim činom „Policajac“, da je testiranje u skladu sa članom 51. stav 2) tačka c) i d) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, obavljeno od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, te je na osnovu Izvještaja navedenog Zavoda utvrđeno da je od 157 kandidata predviđenih za testiranje, testiranju pristupilo 156 kandidata dok 1 kandidat nije pristupio testiranju. Od navedenog broja pomenute testove je zadovoljilo 150 kandidata a 6 kandidata nije zadovoljilo.

U Tabeli 1. su pobrojani kandidati prema dodijeljenim šiframa koji su zadovoljili  testove iz člana 51. stav 2) tačka c) i d) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (ljekarski pregled, psihološki pregled, uključujući test i razgovor).

U Tabeli 2. su pobrojani kandidati prema dodijeljenim šiframa koji nisu zadovoljili  testove iz člana 51. stav 2) tačka c) i d) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (ljekarski pregled, psihološki pregled, uključujući test i razgovor).

U Tabeli 3. su pobrojani kandidati prema dodijeljenim šiframa koji nisu pristupili testiranju  iz člana 51. stav 2) tačka c) i d) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (ljekarski pregled, psihološki pregled, uključujući test i razgovor).

Kandidati pobrojani u Tabeli broj 2. imaju pravo uvida u dokumentaciju dostavljenu od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, dana 02.03.2018.godine (petak) u prostorijama Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne broj 9, općina Novo Sarajevo, u terminu od 14,00 do 15,00 sati.

Komisija za izbor će u narednom periodu za kandidate izvršiti provjere propisane  Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i Pravilnikom o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika - prečišćeni tekst broj: 01-262/11 od 10.03.2011.godine ( u pogledu činjenice vođenja krivičnog postupka,  u pogledu činjenice krivičnog kažnjavanja i u pogledu provjere posjedovanja vozačke dozvole i položenog vozačkog ispita za "B" kategoriju kao i eventualno drugih dokumenata za koje se procijeni da je potrebna provjera).

Nakon što se pribave pomenuti podaci od strane nadležnih organa ( sud i sl.), Komisija za izbor će na osnovu ostvarenih ukupnih rezultata za kandidate koji su eventualno ostvarili jednak ukupan broj bodova obaviti dodatni test - intervju o čemu će kandidati na koje se odnosi dodatni test - intervju biti obaviješteni.

Komisija će nakon što se izvrše gore navedene provjere i eventualno obavi pomenuti dodatni test - intervju, izvršiti objavljivanje liste sa rezultatima postignutim na svakom testu kao i konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima u skladu sa članom 52. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

 

                                                                                         KOMISIJA ZA IZBOR                    

 

PrilogVeličina
PDF icon Tabela 137.58 KB
PDF icon Tabela 231.68 KB
PDF icon Tabela 330.72 KB