Obavještenje i Konačna lista kandidata predloženih za zapošljavanje za početni čin "POLICAJAC"

 Komisija za izbor Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo:                   

                              O B A V J E Š T A V A

Kandidate koji su uvršteni na Konačnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje za čin „POLICAJAC“ da će putem internet stranice MUP-a Kantona Sarajevo i telefonskim putem biti obaviješteni o terminu potpisivanja i preuzimanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama MUP-a Kantona Sarajevo i kadeta-polaznika osnovne policijske obuke za čin „POLICAJAC“ na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Napomena: Kandidati kojima su dodijeljene šifre „0940“ i „1226“ su u toku provođenja osnovnih sigurnosnih provjera odustali od svoje aplikacije, a za kandidata sa dodijeljenom šifrom „0013“ se vrše dodatne sigurnosne provjere u ponovnom postupku shodno obavezujućim uputama drugostepenog organa, o čemu će Komisija za izbor preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti shodno ishodu navedenog ponovnog postupka.

 

                                                                                                               KOMISIJA ZA IZBOR

PrilogVeličina
PDF icon Konačna lista85.61 KB