Održano savjetovanje na temu "Policijsko djelovanje usklađeno sa mehanizmima zaštite ljudskih prava"

Predstavnici Federalne uprave policije BiH  i policija Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova sastali su se 4. novembra 2022. u Mostaru.

Tema sastanka je bila primjena operativnih procedura za postupanje sa osumnjičenicima i osobama lišenim slobode koje su sadržane u praktikumu prethodno izrađenom u projektu ‘’Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini’’. Praktikum ‘’Ljudska prava lica lišenih slobode u policijskom pritvoru’’ bio je osnova osmomjesečnog ciklusa stručnog usavršavanja policijskih službenika različitih agencija u BiH, a prezentirali su ga voditelji obuke. Na sastanku su razmatrani modusi i procedure kojima bi se u svakodnevnom postupanju policijskih službenika u direktnom kontaktu sa licima lišenim slobode mogle dodatno poboljšati dobre prakse sadržane u ovom praktikumu.

U zajedničkom zaključku su se predstavnici većine Kantonalnih MUP-ova obavezali da integriraju materijal za obuku izrađen u okviru EU/VE projekta u svoje institucionalne godišnje programe obuke. Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog Kantona su to već uradile.

Human tretman lica lišenih slobode policijskog zadržavanja je takođe jedan od uslova postavljenih organima vlasti u BiH u procesu razmatranja kandidatskog statusa u EU. Apsolutna zabrana zlostavljanja je također među pomenutim uslovima i potpada pod nadležnost agencija za provođenje zakona. To naglašava potrebu da se ulože dodatni napori u održivost ovog programa stručnog usavršavanja policijskih službenika.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta „Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na evropskim standardima i najboljoj praksi u BiH“ koji se implementira u sklopu zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.