Posjeta studenata FPN-a Sektoru za policijsku podršku

Danas su Sektor  za policijsku podršku  Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, posjetili studenti III godine - Odsjeka sigurnosnih studija Fakulteta političkih nauka. Posjeta je organizirana i upriličena u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima u oblasti sigurnosti između Fakulteta političkih nauka  i Uprave policije MUP-a KS, a u okviru realizacije Nastavnog plana i programa iz predmeta “Unutrašnja sigurnost”. Prevashodni cilj posjete jeste upoznavanje studenata sa ingerencijama Jedinice za specijalističku podršku, Jedinice za podršku, Jedinice za saobraćaj i  Odjeljenja za KDZ, a sve u funkciji unapređenja saradnje policije i građana u prevenciji svih oblika kriminaliteta.

Planom posjete je predviđenai prezentacija pojedinih dijelova opreme kojima raspolaže Jedinica za specijalističku podršku, dijelom opreme i vozila Jedinice za saobraćaj, te oprema Odsjeka za kontra-diverzionu zaštitu MUP-a Kantona Sarajevo, što su studenti propratili sa posebnim interesovanjem. Potom su za prisutne student Jedinica za specijalističku podršku i Jedinica za podršku  upriličile pokazne vježbe : “Visoko rizično hapšenje“, “Lišenje slobode uz upotrebu službenog psa” i “Uspostavljanje narušenog javnog reda i mira u većem obimu”,  što je također izazvalo posebnu pozornost studenata i njihovih profesora. Na kraju, može se zaključiti kako je ovo bilo obostrano korisno druženje, koje će svakako doprinijeti kvaliteti izvođenja praktičnog dijela nastavnog procesa, te unapređenju ukupne saradnje sa obrazovnim institucijama u skladu sa potpisanim sporazumima, ali i građanima uopće.