Pregled aktivnosti i rezultata rada policije u zajednici u 2017. godini

Nastavljajući predano i vrijedno raditi na daljnjoj izgradnji međusobnog povjerenja i partnerskih odnosa sa građanima, u sredinama u kojima rade, policajci zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom su i u periodu koji je iza nas učinili zaista  mnogo na poboljšanju saradnje sa predstavnicima lokalne zajednice, menadžmentima škola i građanstvom uopće, što je prvi preduslov za uspješno obavljanje poslova iz oblasti sigurnosti, te stvaranja što povoljnijeg ambijenta za život i rad na području Kantona Sarajevo.

Početak protekle godine, kada su u pitanju aktivnosti policijskih službenika koji imaju posebna zaduženja u radu i komunikaciji sa lokalnom zajednicom, obilježilo je učešće u organiziranju i realizaciji obilježavanja Dana prevencije međuvršnjačkog nasilja u školama,  tzv. Dan ružičastih majica – Pink Shirt Day. Tim povodom su policijski službenici, u dogovoru sa menadžmentima osnovnih i srednjih škola, održali u većem broju vaspitno-obrazovnih ustanova na području Kantona,  edukativnu radionicu na temu „Stop vršnjačkom nasilju“.  Inače, cijela manifestacija koordinirana od Udruženja za razvoj društva „Kap“, je protekla uz značajnu medijsku pažnju, a prema ranijem planu, u 65 škola i 25 gradova u Bosni i Hercegovini,  15.000  učenika je  potpisalo peticiju protiv svih oblika nasilja.  Tragom ove manifestacije, policijski službenici Uprave policije su tokom cijele godine, u skladu sa planiranom dinamikom, održali niz predavanja na temu maloljetničke delikvencije i međuvršnjačkog nasilja. Također, učenici svih vaspitno-obrazovnih ustanova na području Kantona bili su u prilici prisustvovati edukativnim radionicama i predavanjima interaktivnog tipa o temama koje predstavljaju gorući problem u svakom, pa i našem društvu. To se prije svega odnosi na problem zloupotrebe opojnih droga, tako da su obrađene teme iz ove oblasti bile: „Opojne droge i njihovo djelovanje na konzumente“, „Prevencija ovisnosti kod djece i omladine“, „Prevencija narkomanije“, „Reci drogama ne“. Nadalje, posebno značajne teme koje su obrađene sa predškolskom djecom i školskom omladinom u ovom periodu su bile iz oblasti sigurnosti u saobraćaju, sa posebnim akcentom na sigurnost djece u saobraćaju, te zaštita od cyber kriminala. Na ovom mjestu je neophodno pomenuti pojavu video-igrice „Plavi kit“ koja je širom svijeta izazvala pravu pometnju i stradanje velikog broja djece različite starosne dobi. Osim velike medijske pažnje, angažmana psihologa i internet-stručnjaka i RPZ policijski službenici su dali svoj puni doprinos u zaustavljanju širenja ove opasne internet-igrice i svih štetnih posljedica koje bi mogla imati po učesnike. U sklopu  aktivnosti koje se odnose na zaštitu od cyber-kriminala obrađene su i teme: „Zamke savremenih tehnologija“ i „Dječija pornografija“. Još jedna veoma važna oblast, koja je tokom cijele godine obrađivana sa posebnom pažnjom, jeste sigurnost u saobraćaju, uz posebno obrađene nastavne jedinice koje se odnose na djecu učesnike u saobraćaju i sprečavanja svih oblika rizičnih ponašanja maloljetnika u saobraćaju. Ove aktivnosti prati i planska kontrola saobraćaja u rejonu osnovnih i srednjih škola, mjerenje brzine kretanja, nepropisnog parkiranja i svih drugih nepravilnosti, koje sa aspekta sigurnosti saobraćaja, mogu ugroziti siguran dolazak i odlazak djece u i iz škole.  Manifestacije u kojima već tradicionalno učestvuje Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, su i ove godine bile domaćini  RPZ policijskim službenicima koji su svojim učešćem dostojno prezentovali  profesiju policajca i instituciju iz koje dolaze, a „Kidds Fest“, „Dječiji sajam“ , „Dani svjesnosti o autizmu“, „Dani ružičastih majica“ itd., su time dobili na značaju i ozbiljnosti u realizaciji svojih ciljeva.

Nekoliko projekata koje je Uprava policije realizirala u protekloj godini, kroz posebne aktivnosti i rad sa lokalnom zajednicom,  zaslužuju da, zbog važnosti teme kojom se bave, kao i broja učesnika uključenih u njihovu realizaciju, budu posebno pomenuti. Prvi projekat je nazvan „Nasilje nije hrabrost“ i baziran je na primarnoj prevenciji međuvršnjačkog nasilja,  sa  osnovnim ciljem  uključivanja što većeg broja djece u različite aktivnosti iz oblasti kulture i umjetnosti. Namjera je  da se kod djece potakne pozitivni način razmišljanja, kreativnost, mašta, empatija, tako da svoja osjećanja nauče ispoljavati kroz pjesmu, ples, poetske, literarne i likovne radove. Finalna realizacija projekta podrazumijevala je  održavanje muzičko-plesnih manifestacija, poetske večeri i izložbe likovnih radova.

Drugi projekat se realizira u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim Vijećem BiH i Federalnom Upravom policije,  pod nazivom „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH“. Planirano je da se u okviru ovog projekta u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, realizira tema „Nezakonito ponašanje se ne isplati“. Interaktivni metod izvođenja nastavne jedinice praćen je i pokaznom vježbom sa službenim psima specijalno obučenim za pronalazak opojnih droga.

Treći vrlo značajan projekat, započet je i realiziran na inicijativu izdavačke kuće „Dječija štampa“ pod radnim nazivom „Policajac moj prijatelj“ . Naime,  poznato je da su „Vesela sveska“ i „Dječije novine“ izdanja pomenute kuće, dugi niz godina najznačajniji printani mediji za djecu u našoj zemlji. Svjesni značaja edukacije najmlađih naraštaja i mogućnosti koje ovakav projekat pruža, dogovorena je stalna saradnja, tako što je ustanovljena rubrika u pomenutim izdanjima, koja govori o policiji i radu policijskih službenika na afirmativan i primjeren način, te na taj način promovira stvarne i društvene vrijednosti čovjeka, kao što su iskrenost, odgovornost, povjerenje, odanost i ljubav prema domovini.

Na koncu, tu je i projekat „Stop korupciji“ realiziran u saradnji sa  Kantonalnim tužilaštvom Sarajevo, ICITAP-om (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci), INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a) i Ambasadom SAD-a u Sarajevu, tokom kojeg su građanima dijeljeni flajeri i edukativni materijal na temu korupcije, te su imali priliku popuniti anketu o ovom problemu, ali i anonimno prijaviti slučajeve koruptivnih ponašanja putem on-line instalirane aplikacije na web-stranici MUP-a Kantona Sarajevo.

I u prethodnoj godini je tokom provođenja plana aktivnosti policijskih službenika u radu sa lokalnom zajednicom, ostvarena saradnja sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, iz raznih oblasti državnog i društvenog života, a pomenut ćemo samo neke od njih: stalna misija UN-a u BiH, Ambasada SAD-a,  ICITAP, INL,  LOT tim EUFOR-a, OS BiH, NVO Civitas, NVO Oaza, Udruženje Kap, Beer Festival, Kinđurijada,  Sarajevski otvoreni centar, Kidds Fest, Dječiji sajam itd.

Da bi na pravi način bilo potkrijepljeno ono što je do sada rečeno, a kao ilustracija rada policijskih službenika u ovoj značajnoj oblasti djelovanja, donosimo set prigodnih fotografija napravljenih tokom rada u lokalnim zajednicama u prethodnom periodu.