Preuzimanje putnih isprava

Građani Kantona Sarajevo, koji su zahtjeve za izdavanje putnih isprava predali zaključno sa danom 09.04.2018. godine, putne isprave mogu preuzeti u šalter sali Sektora putnih isprava MUP-a Kantona Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 15 (u PS Novo Sarajevo) svakim radnim danom od 07,30 do 16,00 sati.

Podsjećamo građane da se, u skladu sa Uputstvom o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava ("Sl. glasnik BiH" broj 55/09 i 103/13), putna isprava - pasoš poništava ako nije preuzeta u roku od 90 dana od dana isteka zakonom utvrđenog roka za izdavanje putne isprave.

Također podsjećamo građane da zahtjeve za izdavanje pasoša mogu predati u Sektoru putnih isprava, te na svim ostalim lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata u Kantonu Sarajevo (Sektor za administraciju Stari Grad, ul. Zelenih beretki broj 4; Sektor za administraciju Centar, ul. Obala Kulina-bana broj 8; Sektor za administraciju Novi Grad, ul. Trg ZAVNOBIH-a broj 17; Sektor za administraciju Ilidža/Trnovo, ul. Rustempašina broj 13; Sektor za administraciju Hadžići, ul. Anđelka Lažetića bb; Sektor za administraciju Vogošća, ul. Samira Gradišića broj 3; Sektor za administraciju Ilijaš, ul.Hašima Spahića broj 17a), a pasoše mogu preuzeti u Sektoru putnih isprava u Novom Sarajevu.