Radni sastanak sa predstavnicima VSTV BiH o realizaciji programa iz "Projekta jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH"

Visoko sudsko i tužilačko vijeće u BiH implementira „Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa BiH“,  koji pored aktivnosti koje se odnose na jačanje tužilačkog sistema provodi i akitvnosti kojima se nastoje implementirati programi koji doprinose prevenciji kriminaliteta. Jedna od aktivnosti  jeste praktična demonstracija rada službenog policijskog psa na pronalasku određenog predmeta. Ova aktivnost  se,  u početnoj pilot fazi i u saradnji sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, implementira sa ciljem  edukacije učenika osnovnih škola na prevenciji kriminaliteta, a u smislu poticanja svijesti kod djece, da se nezakoniti i nedopušteni oblici ponašanja ne isplate.

  Sa ciljem preciziranja narednih aktivnosti i detalja na realizaciji projekta nadležni predstavnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su danas održali sastanak sa predstavnicima VSTV-a BiH. Predviđeno je da se planirana aktivnost provede u okviru nastavnog procesa u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i to na taj način da u predviđenoj demonstraciji rada službenih pasa učestvuju vodiči službenih pasa Uprave policije MUP-a KS, a u drugoj polovini osnovnih škola vodiči službenih pasa Federalne uprave policije, s tim da u svakoj prezentaciji na području KS, učestvuju RPZ policajci iz policijske stanice na čijem terenu se aktivnosti budu odvijale. Dogovoreno je da se, nakon obavljenih dodatnih konsultacija sa svim učesnicima o dinamici provođenja predviđenih aktivnosti, uđe u realizaciju ovog veoma značajnog edukativnog projekta.