Sastanak Radnog tima MUP-a KS za rad na "Strategiji za mlade Kantona Sarajevo 2017.-2022.godine"

Analize o položaju i potrebama mladih u BiH ukazuju na nezadovoljavajući  položaj ove populacije  u našem društvu  i nizak nivo institucionalne brige o mladima. Stoga je Vlada KS zadužila Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, kao resorno odgovornu instituciju za ova pitanja, da u cilju pokretanja procesa izrade Strategije za mlade Kantona Sarajevo, formira  Komisiju za izradu Strategije, kao stručno tijelo koje bi   u saradnji sa Vijećem mladih Kantona Sarajevo i Institutom za razvoj mladih “KULT”,  koordiniralo aktivnosti na izradi ovog značajnog  dokumenta. 

Budući da jedan član Komisije za izradu Strategije za mlade KS,  dolazi iz MUP-a Kantona Sarajevo, u MUP-u  je danas održan prvi radni sastanak Radnog tima MUP-a KS koji će, u okviru djelokruga rada Ministarstva, učestvovati u  izradi pomenute Strategije. Na sastanku su dogovoreni okvirni zadaci za članove stručnog tima, kroz analizu dostupnih podataka o položaju i potrebama mladih u Kantonu Sarajevo. S obzirom da će Strategija biti u urađena u skladu sa Zakonom o mladima Federacije BiH, predstavljat će značajan dokument kojim se definiraju prioritetni pravci djelovanja,  sa ciljem poboljšanja njihovih životnih uvjeta u Kantonu, te  precizno određenim mjerama za realizaciju ciljeva određenih ovim dokumentom.