Specijalistička obuka za policijske službenike iz projekta "Rad policije sa zajednicom"

Na osnovu Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019. – 2023.godine Uprava policije MUP-a KS ima obavezu učešća u realizaciji strateških ciljeva koji se tiču sigurnosti mladih i to u oblastima: „Mladi prepoznaju neprihvatljive oblike ponašanja“ i „Mladi poštuju saobraćajne propise i odgovorno se ponašaju u saobraćaju“. U tom smislu Uprava policije je kroz samostalno, ali i kroz partnerstvo sa VSTV BiH, Ministarstvom  odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, te drugim partnerima iz oblasti civilnog društva (nevladinim organizacijama), nastavila realizaciju edukativnih radionica u osnovnim i srednjim školama, po prethodno usaglašenom Planu i programu predviđenih nastavnih jedinica.

U tu svrhu Odjeljenje za edukaciju Ureda policijskog komesara je u prethodnom periodu organiziralo specijalističku obuku za policijske službenike iz organizacionih jedinica Uprave policije, s ciljem standardizacije i jednoobraznog načina izvođenja edukativnih radionica koje se prezentiraju tokom planirane edukacije, čime se osigurava ujednačen pristup odgoju i obrazovanju svih učenika u obrazovnim ustanovama obuhvaćenih ovim oblikom edukacije. 

Tako su tokom pomenute specijalističke obuke obrađene sljedeće nastavne jedinice: „cyberbulling“, „upotreba pirotehničkih sredstava“, „dijete u saobraćaju“ i „stop međuvršnjačkom nasilju“ - za djecu osnovnih škola, zatim „stop drogama“ i „stop međuvršnjačkom nasilju“ - za učenike srednjih škola , te teme „zloupotreba opojnih droga“ i „stop nasilju među vršnjacima“ -  za nastavnike i roditelje u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Kao predavači tokom ovog modula specijalističke obuke, pored policijskih službenika Uprave policije, temu „Cyberbulling“ su obradile saradnice iz Udruženja „HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS“.