Učešće u projektu "Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u policijskim strukturama u BiH"

Projekat pod nazivom „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u policijskim strukturama u BiH“ se kroz različite aktivnosti i uz podršku Ambasade SAD-a, već nekoliko godina  realizuje u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. U skladu s pomenutim i nadležni u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo su uzeli učešće u realizaciji ovog značajnog projekta, prije svega kroz edukacijske programe za policijske službenice iz ove oblasti, s ciljem podizanja svijesti o prisustvu uznemiravanja na osnovu spola, raspoloživim mehanizmima zaštite, uz naglašenu potrebu i obavezu da se takvi slučajevi dokumentiraju i prijavljuju.

Kao završna aktivnost u okviru ovog projekta izrađene su „Smjernice za postupanje u slučajevima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u policiji“ koje su distribuirane svim policijskim agencijama pa tako i organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a KS. Paralelno sa ovom aktivnošću, izrađeni su plakati koji upozoravaju na obavezu nulte tolerancije na sve oblike uznemiravanja i diskriminacije na osnovu spola i potrebi podizanja svijesti o ovom problemu. U skladu s tim  plakati su postavljeni na vidljiva mjesta u svim policijskim upravama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.