Uprava policije MUP-a KS, Fakultet političkih nauka i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji i razumijevanju

U svojim nastojanjima da što konkretnije i kvalitetnije odgovori učestalim i sve složenijim sigurnosnim izazovima sa kojima se svakodnevno susreću nadležne službe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a uz prethodno usaglašene uvjete i principe rada i djelovanja, danas je u prostorijama Uprave policije potpisan „Memorandum o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci“ Uprave policije MUP-a KS, te Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dokument kojim se regulira buduća saradnja i uzajamna pomoć pomenutih institucija na polju poboljšanja efikasnosti u borbi protiv svih oblika kriminala i nedopuštenih oblika ponašanja je, u ime Uprave policije potpisao policijski komesar Mevludin Halilović, a u ime Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta, dekani, prof. dr. Šaćir Filandra i prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić. Ovom prilikom je naglašeno dugoročno i strateško opredjeljenje pomenutih institucija da se kroz jedan inovirani, multidisciplinarni pristup rješavaju problemi u oblasti sigurnosti, te na taj način pokuša doprinijeti rješavanju nekih od gorućih problema u državi i društvu. Sublimirajući zaključke sa današnjih sastanaka, može se reći da postoji obostrana spremnost na saradnju, posebno u oblasti  specijalističke obuke i edukacije kadrova na polju sprečavanja novih pojavnih oblika kriminaliteta, koji se odnose na specifične i osjetljive finansijske istrage, kompjuterski cyber-kriminal i organizirani kriminal, a što uključuje i donošenje odgovarajućeg pravnog okvira i precizno definiranje određenih pojmova u oblasti unutrašnjih poslova. Ništa manje važno nije ni stvaranje pretpostavki za pravilno sagledavanje političkog i pravnog aspekta sigurnosti, tako da će potpisivanje ovih sporazuma značajno doprinijeti ukupnom poboljšanju sigurnosne situacije, kako u Kantonu Sarajevo, tako i našem širem okruženju.