Uspješno realiziran drugi ciklus projekta "Lopov uvijek bude otkriven" na području Druge PU

U sklopu zajedničkih aktivnosti i napora na realizaciji projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa VSTV-om Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom policije i Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, uspješno završava i drugi ciklus projekta „Lopov uvijek bude otkriven“ na području općine Centar Sarajevo. Tako je u 11 osnovnih škola na području Općine edukativnom procesu prisustvovalo 566 učenika iz 24 VI-ta razreda. Nastavna jedinka je koncipirana tako da se učenicima u prvom, teoretskom dijelu časa predoče karakteristike krivičnih djela krađe i džepne krađe, kao veoma čestih oblika nedopuštenog ponašanja, te daju instrukcije u smislu prepoznavanja krivičnog djela, ponašanja u takvim situacijama i načinima na koji se krivično djelo može prijaviti nadležnoj službi. Praktični dio podrazumijeva rad sa službenim psom, u kojem pas pronalazi skrivenu psihoaktivnu supstancu ili „ukradeni novčanik“. Osim toga, u ovom dijelu realizacije projekta učenici se upoznaju sa dijelovima opreme i sredstava specijalnih jedinica policije. Na ovaj način se nastoji pozitivno uticati na svijest učenika u smislu jačanja povjerenja učenika u institucije sistema i  uvjerenja da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, jer počinioci uvijek budu otkriveni. Kao što je to bio slučaj u školama koje su već obuhvaćene ovim projektom, učenici su pokazali veliki interes za prezentirane teme i spremnost da aktivno učestvuju u njihovoj realizaciji.