Započela implementacija projekta u osnovnim školama "Nezakonito ponašanje se ne isplati"

Nakon niza održanih zajedničkih sastanaka i konsultacija  predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH kao nosioca projekta, te predstavnika Federalne Uprave policije BiH i MUP-a Kantona Sarajevo sa menadžmentima osnovnih škola na području Kantona, započela je realizacija programa „Edukacija učenika osnovnih škola sa ciljem povećanja svijesti kod djece da se nezakonito ponašanje ne isplati“,  koji je podržan i organiziran u okviru projekta „Jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa BiH“.  Zajedničko nastojanje da se u okviru pomenutog projekta implementiraju i projekti koji mogu doprinijeti prevenciji raznih oblika kriminaliteta, rezultiralo je početkom ovog edukativnog programa kojeg će, nakon temeljitih priprema, provoditi na principu reciprociteta posebno trenirani  timovi policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo i FUP-a BiH. Probni edukativni sat je organiziran i održan učenicima šestih razreda O.Š. „Aleksa Šantić“, a nastava je bila interaktivnog  karaktera, tako da su  nakon video-prezentacije na temu značaja i načina upotrebe službenih pasa u otkrivanju različitih vrsta krivičnih djela i praktične demonstracije rada službenog psa, policijski službenici ,  kao predavači,  u komunikaciji sa učenicima davali potrebna objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja. Na taj način se praktičnim primjerima naglašava efikasnost rada policijskih službenika i jača uzajamno povjerenje, što je posebno značajno u slučaju ciljne grupe djece školskog uzrasta i što u slučajevima prevencije nedopuštenih ponašanja ima veliki značaj. Ovakav pristup prezentaciji planiranih sadržaja je naišao na veoma dobar prijem kod djece, ali i menadžmenta škole, kolega rpz-policajaca, te predstavnika VSTV-a BiH, FUP-a BiH i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, tako da će u narednom periodu biti implementiran u svim osnovnim školama na području Kantona, u skladu sa  Nastavnim planom i dogovorenom dinamikom realizacije.