Lična karta

ZAKONSKA REGULATIVA JE OBJAVLJENA u :

Zakonu o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12),

Pravilniku o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“ Službeni glasnik “, broj 39/02, 2/09 i 102/12).

Pravilniku o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima (“ Službeni glasnik “, broj 39/02, 2/09 i 102/12).

 

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Ličnu kartu građanin preuzima lično, preko opunomoćenika ili poštanskim putem. Način preuzimanja izabrat će državljanin prilikom podnošenja zahtjeva.

 

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Zahtjev se podnosi na niže odštampanom obrascu koji se bez naknade i sa popunjenim ličnim podacima putem računara, dobije na lokaciji gdje se podnosi zahtjev za izdavanje lične karte.

PRIMJER  OBRASCA: Zahtjev za izdavanje/zamjenu lične karte - LK-OI-1

Podnosiocu zahtjeva se izdaje potvrda o prijemu zahtjeva za izdavanje lične karte na obrascu LK-OI-2. (primjer obrasca)

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE

Prva lična karta

-zahtjev ( koji se dobije na lokaciji– bez naknade),

-izvod iz matične knjige rođenih 

-uvjerenje o državljanstvu

- dokaz o prebivalištu na adresi na kojoj je državljanin BiH prijavljen ( kao pravno valjan dokaz o prebivalištu, potrebno je priložiti jedan od sljedećih dokaza: dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje; ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca; potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižbe objekta, stana ili kuće na adresi na koju se prebivalište prijavljuje; ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava prethodno navedene uslove i da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi stanovanja; zahtjev za prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili vanbračnog partnera i srodnici prvog stepena u pravoj liniji odnosno usvojioca ili usvojenika uz dokaz o bračnom ili vanbračnom stanju, srodstvu ili usvojenju; nadležni organ socijalne zaštite, starački domovi, gerijatrijske i druge specijalizovane zdravstvene ustanove dužni su da relevantne podatke o adresama stanovanja štićenika i korisnika njihovih usluga, kao i beskućnika, dostave nadležnom organu za prijavljivanje prebivališta).

-dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM dostavljanjem originalne prve stranice uplatnice.

Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.

Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (u Kantonu Sarajevo - Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).

Uplatu izvršiti na jedan od sljedećih računa:

UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

RAIFFEISEN BANK - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751394;

INTESA SANPAOLO BANKA - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1549212013183391;

Svrha doznake: uplata za ličnu kartu

Vrsta prihoda: 722906

Iznos: 18,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra općine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0000000000“

Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 093, Vogošća 080, Ilijaš 040

 

Zamjena lične karte

-zahtjev ( koji se dobije na lokaciji – bez naknade),

-prethodna lična karta

-- dokaz o prebivalištu na adresi na kojoj je državljanin BiH prijavljen ( kao pravno valjan dokaz o prebivalištu, potrebno je priložiti jedan od sljedećih dokaza: dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje; ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca; potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižbe objekta, stana ili kuće na adresi na koju se prebivalište prijavljuje; ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava prethodno navedene uslove i da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi stanovanja; zahtjev za prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili vanbračnog partnera i srodnici prvog stepena u pravoj liniji odnosno usvojioca ili usvojenika uz dokaz o bračnom ili vanbračnom stanju, srodstvu ili usvojenju; nadležni organ socijalne zaštite, starački domovi, gerijatrijske i druge specijalizovane zdravstvene ustanove dužni su da relevantne podatke o adresama stanovanja štićenika i korisnika njihovih usluga, kao i beskućnika, dostave nadležnom organu za prijavljivanje prebivališta).

-dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM dostavljanjem originalne prve stranice uplatnice.

Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.

Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (u Kantonu Sarajevo - Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).

Uplatu izvršiti na jedan od sljedećih računa:

UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

RAIFFEISEN BANK - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751394;

INTESA SANPAOLO BANKA - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1549212013183391;

Svrha doznake: uplata za ličnu kartu

Vrsta prihoda: 722906

Iznos: 18,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra općine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999 Poziv na broj: „0000000000“

Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 093, Vogošća 080, Ilijaš 040

 

Zamjena lične karte izdate sa rokom važenja 2 godine – za raseljena lica

-zahtjev (koji se dobije na lokaciji – bez naknade),

-prethodna lična karta,

-uvjerenje o priznatom statusu raseljenog lica ( ne starije od šest mjeseci ) izdato od nadležnog općinskog organa,

-dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM dostavljanjem originalne prve stranice uplatnice.

Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.

Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (u Kantonu Sarajevo - Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).

Uplatu izvršiti na jedan od sljedećih računa:

UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

RAIFFEISEN BANK - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751394;

INTESA SANPAOLO BANKA - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1549212013183391;

Svrha doznake: uplata za ličnu kartu

Vrsta prihoda: 722906

Iznos: 18,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra općine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0000000000“

Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 093, Vogošća 080, Ilijaš 040

 

Lična karta se mora zamijeniti:

-ako je istekao rok važenja,

-u slučaju promjene prebivališta ( ili boravišta kod raseljenih osoba),

-ako je došlo do promjene podataka o imaocu lične karte navedenih u istoj,

-ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan

-ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni i

-kada je izgled imaoca lične karte toliko izmijenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.

Građanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu.

Ako je građanin izgubio ličnu kartu, pored dokumenata koji su potrebni za zamjenu lične karte, dužan je priložiti i rješenje Sektora za administraciju kojim se poništava lična karta (izgubljena, uništena i sl.) i uvjerenje o državljanstvu.

NAPOMENA: U NASTAVKU JE SPECIMEN UPLATNICE SA DETALJNIM UPUTSTVOM O PRAVILNOM POPUNJAVANJU OBAVEZNIH POLJA NA UPLATNICI