Osuđivanost / Neosuđivanost

Na osnovu člana 17. stav 2. tačke 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo  (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 22/00 – Prečišćeni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02),  ministar unutrašnjih poslova  Kantona Sarajevo  d o n o s i

 

 

 

  INSTRUKCIJU

 

o postupanju prilikom izdavanja uvjerenja o osuđivanosti ili

neosuđivanosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

 

 

 

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet)

 

Ovom Instrukcijom se, u skladu sa odredbama člana 227. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i čl. 2. i 13. Pravilnika o kaznenoj evidenciji (u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisuje postupak izdavanja Uvjerenja o osuđivanosti ili neosuđivanosti (u daljnjem tekstu: Uvjerenje) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) licima koji su podaci potrebni radi ostvarivanja njihovih prava i to:

 

a)       Licima koja su rođena na području Kantona Sarajevo, a državljani su Bosne i Hercegovine, kao i stranim državljanima i licima bez državljanstva (u daljnjem tekstu: stranci) koji su rođeni na teritoriji Fedaracije Bosne i Hercegovine,

b)       Licima – državljanima Federacije Bosne i Hercegovine rođenim u bivšim republikama SFRJ ili inozemstvu, za koja je naknadno izvršen upis u knjigu državljana u općinama na području Kantona Sarajevo.

c)       Strancima i licima čije je mjesto rođenja nepoznato, koji počine krivično djelo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u općinama Kantona Sarajevo na čijem području je sjedište suda koji je donio prvostepenu presudu.

 

Član 2.

(Ravnopravnost spolova)

 

Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovoj Instrukciji podrazumijeva uključivanje oba roda.

 

 

DIO DRUGI – POSTUPAK IZDAVANJA UVJERENJA

 

Član 3.

(Lica ovlaštena za podnošenje Zahtjeva za izdavanje Uvjerenja)

 

(1)     Zahtjev za izdavanje uvjerenja o osuđivanosti ili neosuđivanosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev), u skladu sa članom 66. stav (2) Zakon o upravnom postupku, može podnijeti:

 

a)       stranka (lično),

b)       bračni drug,

c)       jedan od roditelja stranke,

d)       sin ili kći i

e)       punomoćnik (po ovlaštenju stranke).

 

(2)   Lica iz stava (1) tač. b), c) i d) ovog člana mogu bez punomoći za lice podnijeti Zahtjev uz koji su dužni priložiti odgovarajući dokaz o bračnoj ili rodbinskoj vezi (vjenčani list, rodni list) i kopiju ličnih karata podnosioca Zahtjeva i lica za koje se podnosi Zahtjev.

 

Član 4.

(Sadržaj Zahtjeva i mjesto podnošenja)

 

(1)     Zahtjev se podnosi i predaje u pisarnici Ministarstva.

(2)     Obrazac Zahtjeva nalazi se u prilogu ove Instrukcije i čini njen sastavni dio.

 

Član 5.

(Prilozi uz Zahtjev)

 

(1)     Kada se  Zahtjev predaje lično, potrebno je priložiti slijedeće:

 

a)       zahtjev čitko popunjen i potpisan od strane lica koje traži Uvjerenje i

b)       uplatnica takse ili dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

 

(2)     Kada se Zahtjev podnosi putem punomoćnika, potrebno je priložiti slijedeće:

 

a)       zahtjev čitko popunjen i potpisan od strane punomoćnika (punomoćnik unosi svoje podatke u zaglavlju Zahtjeva),

b)       punomoć ovjerena od strane nadležnog organa (sud, općina, ambasada ili notar) i

c)       uplatnica takse ili dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

 

(3)     Kada Zahtjev podnosi strani državljanin sa mjestom boravka na području Kantona Sarajevo, potrebno je priložiti slijedeće:

 

a)       zahtjev čitko popunjen i potpisan od strane lica koje traži Uvjerenje,

b)       dokaz nadležnog organa o prijavljenim boravcima u Kantonu Sarajevo i

c)       uplatnica takse ili dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

 

(4)     Kada Zahtjev podnosi strani državljanin sa mjestom boravka na području Kantona Sarajevo putem punomoćnika, potrebno je priložiti slijedeće:

 

a)       zahtjev čitko popunjen i potpisan od strane punomoćnika (punomoćnik unosi svoje podatke u zaglavlju Zahtjeva),

b)       punomoć ovjerena od strane nadležnog organa (sud , općina, ambasada ili notar),

c)       uplatnica takse ili dokaz o oslobađanju od plaćanja takse i

d)       dokaz nadležnog organa o prijavljenim boravcima u Kantonu Sarajevo.

 

(5)     Podnosioci Zahtjeva iz člana 1. tačka b) ove Instrukcije, uz Zahtjev su dužni priložiti i uvjerenje o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ne starije od šest mjeseci.

 

Član 6.

(Administrativna taksa)

 

U skladu sa odredbama Zakona o administrativnim taksama, za izdavanje Uvjerenja propisana je administrativna taksa u iznosu od 35,00 KM.

 

 

 

 

Član 7.

(Lica koja su oslobođena od plaćanja administrativne takse)

 

Od plaćanja administrativne takse, u skladu sa odredbama Zakona o administrativnim taksama oslobođene su određene kategorije lica koje svoju pripadnost kategoriji dokazuju odgovarajućim dokumentom nadležnog organa, ne starijim od šest mjeseci, koji prilažu uz zahtjev.

 

Član 8.

(Postupak službene osobe Pisarnice prilikom prijema zahtjeva)

 

Službena osoba Pisarnice, prilikom prijema zahtjeva, dužna je postupati u skladu sa odredbama važećeg Zakona o upravnom postupku, a naročito:

 

a)       Službena osoba Pisarnice dužna je primiti Zahtjev i pritom provjeriti formalnu ispravnost zahtjeva.

b)       Ukoliko službena osoba Pisarnice utvrdi da je zahtjev podnesen u potrebnoj formi i da sadrži sve priloge propisane čl. 5. i 6. ove Instrukcije, nakon prijema podnesak dostavlja Odjeljenju za analitiku, planiranje i evidencije Operativnog–komunikacijskog centra ili drugom nadležnom organu.

c)       Ukoliko podnesak sadrži neke formalne nedostatke, službena osoba Pisarnice je dužna upozoriti podnosioca Zahtjeva na iste i odrediti mu rok u kojem je dužan otkloniti nedostatke.

d)       Ukoliko se zahtjev predaje lično službena osoba Pisarnice dužna je ostvariti uvid u ličnu kartu ili na drugi način utvrditi identitet podnosioca zahtjeva.

 

Član 9.

(Vršenje provjera)

 

Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije će, prije izdavanja Uvjerenja licima iz člana 1. tač. a) i b) ove Instrukcije, izuzev za lica koja su rođena na području Kantona Sarajevo, a državljani su Bosne i Hercegovine, izvršiti potrebne provjere.

 

Član 10.

(Rok za izdavanje Uvjerenja)

 

Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije ili drugi nadležni organ, dužan je sprovesti postupak i, u skladu sa odredbama člana 169. stav (5) Zakona o upravnom postupku, izdati Uvjerenje u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva.

 

Član 11.

(Postupak u slučaju stvarne ili mjesne nenadležnosti)

 

Ukoliko Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije ili drugi nadležni organ utvrdi da Ministarstvo nije u smislu odredbi člana 2. Pravilnika stvarno ili mjesno nadležan organ za izdavanje Uvjerenja, u skladu sa odredbom član 13. stav (2) istog Pravilnika odbit će zahtjev na Obrascu broj 5 koji čini njegov sastavni dio.

 

Član 12.

(Mjesto izdavanja Uvjerenja)

 

Izdavanje Uvjerenja podnosiocu zahtjeva vrši se u Pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

 

 

 

DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 13.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

 

Danom stupanja na snagu ove Instrukcije prestaje da važi Instrukcija o postupanju prilikom izdavanja uvjerenja o osuđivanosti ili neosuđivanosti broj 01-575/05 od 16.12.2005. godine.

 

Član 14.

(Stupanje na snagu)

 

Ova Instrukcija stupa na snagu  danom donošenja.

 

 

 

 

Broj: 01-233/10           

Datum: 22.03. 2010. godine 

                                                                           

 

 

                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                      Željko Mijatović   

 

 

 

 

 

 

  

Prezime i ime podnosioca zahtjeva:........................................................
Adresa podnosioca zahtjeva:...................................................................
Općina podnosioca zahtjeva:..................................................................
Broj lične karte podnosioca zahtjeva:....................................................
Broj telefona podnosioca zahtjeva:.........................................................
 KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA UPRAVA POLICIJE PREDMET:

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o osuđivanosti ili neosuđivanosti
Prezime (djevojačko prezime) i ime:.................................................................................................,
Datum, mjesec i godina rođenja:................................, mjesto rođenja:..........................................,
općina rođenja:............................., država rođenja:................................, ime oca:........................,
ime i djevojačko prezime majke:.......................................................................................................,
prebivalište u mjestu:............................................., ulica:.................................................................., općina:................................, država:..............................., boravište u mjestu:................................., ulica:..................................., općina:................................., država:...................................................., Svrha:..................................................................................................................................................... PRILOG:.................................................. .................................................. Sarajevo,.................................... .godine PODNOSILAC ZAHTJEVA .................................................................

Uplata Račun primaoca: 1411965320008475
Vrsta prihoda: 722121
Svrha doznake: Kantonalne administrativne takse-uplata za uvjerenje o osuđivanosti/neosuđivanosti
Primalac:  Depozitni račun Kantona Sarajevo
Iznos: 35,00 KM Općina: