Putovnica / Pasoš

Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH “, broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 23/00, 19/01, 47/04, 53/07 , 15/08, 33/08 , 39/08 i 60/13)

1. Lična karta – za punoljetne, Izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim JMB  – za maloljetne

2. Uplata (prvi originalni primjerak uplatnice) na jedan od slijedećih računa:

    -UNICREDIT BANK - primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

    -UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

    -RAIFFEISEN BANK - primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751394;

    -INTESA SANPAOLO BANKA - primalac: JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1549212013183391;

     

- UPLATA SE VRŠI ISKLJUČIVO PUTEM OPŠTE UPLATNICE U POŠTI ILI BANCI.

 

Vrsta prihoda: 722905 – biometrijski pasoš

                     722943 – zajednički pasoš

 

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999 - biometrijski pasoš, 0701999 - zajednički pasoš

Poziv na broj: „0000000000“

 

Šifra općine prebivališta:

       - Stari Grad 109

       - Centar 077

       - Novo Sarajevo 079

       - Novi Grad 108

       - Ilidža 078

       - Vogošća 080

       - Hadžići 038

       - Ilijaš 040

       - Trnovo 093

Svrha: uplata za pasoš-putovnicu

Iznos: - 50,00 KM (pasoš za punoljetne državljane sa rokom važenja 10 godina)

          -40,00 KM (za državljane u dobi od 3 - 18 godina sa rokom važenja 5 godina)

          -30,00 KM (za državljane koji nisu navršili 3 godine sa rokom važenja 3 godine)

3. Stari pasoš-putovnica

 

NAPOMENA:

 

Zahtjev za pasoš-putovnicu podnosi se ISKLJUČIVO LIČNO.

       • Maloljetna lica moraju biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva, u pratnji jednog ili oba roditelja, odnosno zakonskog  staratelja.Također, maloljetna lica od 14-18 godina moraju biti prisutna i prilikom preuzimanja pasoša - putovnice u pratnji roditelja.

       • Saglasnost za izdavanje putne isprave za maloljetna lica daju oba roditelja,odnosno zakonski staratelj (uz ličnu kartu-NA UVID). 

       • Ako je jedan od roditelja umro dostaviti IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH - NA UVID.

       • Ako je brak roditelja razveden dostaviti ovjerenu kopiju ODLUKE SUDA.

       • Maloljetna lica ne mogu se upisati u pasoš roditelja,nego moraju posjedovati svoj vlastiti pasoš.

Građani zahtjeve za izdavanje pasoša mogu predati u Sektoru putnih isprava koje se nalazi na području Općine Novo Sarajevo, te na  lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata u svim ostalim općinama u Kantonu Sarajevo, neovisno od općine na kojoj imaju prebivalište, a pasoši se preuzimaju u Sektoru putnih isprava u PS Novo Sarajevo, uz napomenu da se zahtjevi za izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog mogu predati samo u Sektoru putnih isprava.

Zakonski rok za izdavanje putnih isprava je 30 dana.

Putna isprava - pasoš se poništava ako nije preuzeta u roku od 90 dana od dana isteka zakonom utvrđenog roka za izdavanje putne isprave (UPUTSTVO O NAČINU ODUZIMANJA I PONIŠTAVANJA PUTNIH ISPRAVA, "Sl. glasnik BiH" broj 55/09 i 103/13).

 

     UPUTSTVO O PREUZIMANJU PUTNE ISPRAVE PUTEM POŠTE I PUTEM PUNOMOĆNIKA ( "Sl. glasnik BiH" br. 79/13)

 

Putna isprava - pasoš/putovnica može se preuzeti:

 

1. lično

2. putem punomoćnika:

       -prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš može se pred službenom

        osobom ovlastiti punoljetna osoba koja će preuzeti njegov/njen pasoš

       -opunomoćiti punoljetnu osobu koja će preuzeti njegov/njen pasoš,

        a punomoć mora biti ovjerena od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH (original)

 

3. putem pošte:

       -prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš treba dostaviti kovertu sa dostavnicom i nalijepljenim

        poštanskim markicama u iznosu od 3,80 KM

 

NAPOMENA: Odštampani pasoši se putem pošte ne mogu dostavljati osobama koje u trenutku podnošenja zahtjeva

                    posjeduju važeći pasoš, niti se mogu dostavljati u inostranstvo.

 

 

       

IZVOD IZ UPUTSTVA O POSTUPKU, CIJENI I NADLEŽNOSTI ORGANA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U ROKU KRAĆEM OD PROPISANOG

 

ČLAN 2.

(Rješavanje zahtjeva)

 

1. Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog.

2. Nadležni organi izdaju putnu ispravu u roku do 72 sata od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti potrebne dokaze (dokaz o smrti i dokaz o srodstvu ili uputnicu za liječenje u inostranstvu).

3. Nadležni organ za izdavanje putnih isprava na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed propisanom postupku iz stava (2) ovog člana izdaje putnu ispravu,ukoliko podnosilac zahtjeva uplati naknadu za izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog.

 

ČLAN 4.

(Cijena i naknada za izdavanje putne isprave)

 

1. Cijena putne isprave izdate u skladu sa članom 2. stav (2) ovog Uputstva ista je kao cijena putne isprave izdane u redovnom postupku.

2. Za izdavanje putne isprave u skladu sa članom 2. stav (4) ovog Uputstva, podnosilac zahtjeva pored cijene putne isprave izdate u redovnom postupku, dužan je uplatiti i naknadu za dodatne troškove nadležnog organa koji proizilaze iz postupka izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog u iznosu od  200,00 KM i to na sljedeći račun:

-Bosna Bank International d.d. Sarajevo, primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO, račun broj:

141-196-53200084-75

-svrha: naknada za pasoš-putovnicu

-vrsta prihoda: 722429

-vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti "0"

-porezni period: treba da odgovara datumu uplate

-općina: šifra općine prebivališta

-budžetska organizacija: 1701001

-poziv na broj: "0000000000"

    ( Sl. glasnik BiH, broj 86/14)

 

 

IZVOD IZ UPUTSTVA O NAČINU ELEKTRONSKE PROVJERE PODATAKA

 

ČLAN 2.

Dužnost podnosioca zahtjeva

 

Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave dužan je , u zahtjevu za izdavanje putne isprave, pored ostalih podataka dati podatke o mjestu i općini u kojoj je upisan u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana BiH.

 

(Sl. glasnik BiH broj 45/09)

NAPOMENA: U NASTAVKU JE SPECIMEN UPLATNICE SA DETALJNIM UPUTSTVOM O PRAVILNOM POPUNJAVANJU OBAVEZNIH POLJA NA UPLATNICI UPLATNICA ZA PASOŠ/PUTOVNICU ZA DIJETE DO 3(TRI) GODINE

NAPOMENA: U NASTAVKU JE SPECIMEN UPLATNICE SA DETALJNIM UPUTSTVOM O PRAVILNOM POPUNJAVANJU OBAVEZNIH POLJA NA UPLATNICI UPLATNICA ZA PASOŠ/PUTOVNICU OSOBE OD 3(TRI) DO 18 (OSAMNAEST) GODINA

NAPOMENA: U NASTAVKU JE SPECIMEN UPLATNICE SA DETALJNIM UPUTSTVOM O PRAVILNOM POPUNJAVANJU OBAVEZNIH POLJA NA UPLATNICI UPLATNICA ZA PASOŠ/PUTOVNICU ZA PUNOLJETNE OSOBE

NAPOMENA: U NASTAVKU JE SPECIMEN UPLATNICE SA DETALJNIM UPUTSTVOM O PRAVILNOM POPUNJAVANJU OBAVEZNIH POLJA NA UPLATNICI UPLATNICA ZA PASOŠ/PUTOVNICU ZA UPLATU NAKNADE ZA HITNO IZDAVANJE PASOŠA/PUTNE ISPRAVE