Saobraćajne dozvole
Godina XIII
Utorak, 1. septembra/rujna 2009. godine

Broj/Broj
69

Godina XIII
Utorak, 1. septembra 2009. godine

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

389

Na osnovu člana 215. stav 3. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BIH", broj 6/06, 75/06 i 44/07), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini i policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

 

PRAVILNIK
O REGISTRIRANJU VOZILA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Član 1.
(Predmet) 

Ovim pravilnikom se regulira: 

a)    nadležnost za registriranja vozila, način i postupak: 

1.    prve registracije vozila u BiH (novo ili rabljeno vozilo); 

2.    ponovna registracija vozila; 

3.    promjena vlasništva nad vozilom; 

4.    registracija vozila diplomatsko/konzularnih predstavništava i misija; 

5.    privremena registracija vozila; 

6.    izdavanje probnih tablica; 

7.    registriranju vozila kupljenih na lizing; 

8.    produženje registracije; 

9.    promjena podataka o vlasniku vozila; 

10.    promjena podataka o vozilu; 

11.    odjava vozila; 

12.    promjena registarskih tablica; 

13.    izdavanja isprava o vozilu; 

14.    način vođenja evidencija o registriranim vozilima 

b)    izgled i sadržaj: 

1.    obrasca potvrde o vlasništvu vozila 

2.    obrasca potvrde o registriranju 

3.    obrasca stikera naljepnice 

4.    registarskih tablica 

5.    međunarodne oznake Bosne i Hercegovine 

c)    tehničke specifikacije obrasca potvrde o vlasništvu vozila, obrasca potvrde o registriranju, obrasca stikera i registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH, 

d)    postupak i način registriranja motornih i priključnih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH), označavanje oklopnih borbenih sredstava, postupak pri rashodovanju motornih i priključnih vozila OS BiH, označavanje mobilisanih motornih vozila, vođenje centralnog registra registriranih motornih i priključnih vozila OS BiH, oklopnih borbenih sredstava, izgled i veličina registarskih tablica OS BiH, izgled obrasca javne isprave o vlasništvu i registriranju vozila OS BiH, te sadržaj i način popunjavanja i izdavanja obrazaca. 

Član 2.
(Osnovni pojmovi) 

(1)    Pod ispravama o vozilu, podrazumijevaju se isprava o vlasništvu i registriranju vozila (u daljnjem tekstu: saobraćajna dozvola), potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registriranju. Obrasci potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registriranju sadrže rubrike sa prednje strane i poleđine obrasca u koje se upisuju određeni podaci u skladu sa Direktivom 2003/127/EC, od 23.12.2003. godine. 

(2)    Potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji se izdaje na ime vlasnika vozila. 

(3)    Izuzetno od odredbi stava (2) ovog člana, u slučaju kupovine vozila po osnovu ugovora o lizingu ili registriranja vozila na zakonskog zastupnika ili staratelja, nosilac potvrde o registriranju može biti drugo lice. 

Član 3.
(Mjesna nadležnost) 

(1)    Poslove iz člana 1. tačka a) ovog pravilnika obavljaju organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) prema mjestu na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište ili sjedište, ili na čijem području je sjedište poslovne jedinice ili podružnice, odnosno boravište raseljenog lica i mjesta odobrenog boravka stranca. 

(2)    Iznimno od odredbi stava (1) ovog člana, za vozila kupljena po osnovu lizinga, poslove registriranja obavlja nadležno tijelo po mjestu prebivališta ili sjedišta korisnika lizinga. 

 

 

 

II. UVJETI I POSTUPAK REGISTRIRANJA VOZILA 

 

Član 4.
(Registriranje vozila) 

(1)    Vozilo se registrira upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu, vlasniku vozila i nosiocu potvrde o registraciji u evidenciju o registriranim vozilima, te izdavanjem odgovarajućih isprava za vozilo, registarskih tablica i stikera naljepnice. 

(2)    Vozilo se registrira na ime / naziv vlasnika vozila, ukoliko odredbama ovog pravilnika nije drugačije određeno. 

(3)    Ako je vozilo vlasništvo nekoliko fizičkih lica, registrira se na ime jednog od njih u skladu sa ovjerenom pisanom izjavom. 

Član 5.
(Zahtjev za registriranje vozila) 

(1)    Pokretanje pojedinih postupaka iz člana 1. tačka a) podtačka 1-13., ovog pravilnika vrši se na zahtjev vlasnika vozila ili pravnog lica registriranog za posredovanje u postupku registriranja vozila (što dokazuju rješenjem nadležnog suda o registraciji za djelatnost posredovanja u registraciji i dokazom o zaposlenima) po nalogu vlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano, kod nadležnog tijela na propisanom obrascu. 

(2)    Oblik i sadržaj obrasca za pojedine vrste zahtjeva u postupku registriranja vozila dat je u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 6.
(Postupak registriranja vozila prvi put u BiH) 

(1)    Zahtjev za registriranje vozila prvi put u BiH podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom: 

1.    za vozila koja nisu bila ranije registrirana: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo, 

2.    za novo - proizvedena vozila: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila, 

3.    za vozila ranije registrirana van BiH: uz dokaz iz stava 1. tačke a) podtačka 1. ovog člana prilaže i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo s dokazom o odjavi vozila u inozemstvu, 

b)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila; 

c)    polisa o obaveznom osiguranju vozila; 

d)    dokaz o provedenom carinskom postupku; 

e)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registriranja vozila; 

f)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi, 

g)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste; 

h)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno; 

i)    dokaz o identitetu vlasnika vozila: 

1.    za fizička lica: 

-    lična karta za državljane BiH, 

-    lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, 

-    ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 

2.    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela, 

3.    za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini, 

j)    dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela; 

k)    dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva - za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike; 

l)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas, za vozila na gasni pogon; 

m)    dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećem cjenovnikom; 

n)    dokaz o uplati police obaveznog osiguranja. 

(2)    Registriranje vozila vrši se izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera naljepnice. 

Član 7.
(Postupak ponovne registracije vozila) 

(1)    Zahtjev za ponovnu registraciju vozila podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom (potvrda o vlasništvu vozila, odnosno saobraćajna dozvola); 

b)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila, osim u slučaju kada se ponovna registracija vrši u periodu za koji navedene obaveze vrijede; 

c)    polisa o obaveznom osiguranju vozila; 

d)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registriranja vozila; 

e)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi; 

f)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste; 

g)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno; 

h)    dokaz o identitetu vlasnika vozila: 

1.    za fizička lica: 

-    lična karta za državljane BiH, 

-    lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, 

-    ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom, 

2.    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela, 

3.    za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini, 

i)    dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela; 

j)    dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva - za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike; 

k)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas, za vozila na gasni pogon; 

l)    dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom; 

m)    dokaz o uplati police obaveznog osiguranja. 

(2)    Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila koja ispunjavaju zahtjeve i uvjete iz stava (1) ovog člana. 

(3)    Registriranje vozila vrši se izdavanjem ili popunjavanjem odgovarajućih podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera. 

Član 8.
(Postupak promjene vlasništva nad vozilom) 

(1)    Zahtjev za promjenu vlasništva nad vozilom podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

a)    dokaz o promjeni vlasništva: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo; 

b)    isprava kojom se dokazuje vlasništvo (potvrda o vlasništvu vozila, saobraćajna dozvola); 

c)    dokaz o identitetu vlasnika vozila: 

1.    za fizička lica: 

-    lična karta za državljane BiH, 

-    lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, 

-    ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 

2.    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela; 

3.    za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini, 

d)    polisa o obaveznom osiguranju vozila; 

e)    dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela; 

f)    dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva - za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike; 

g)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj ili elektronskoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste; 

h)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce Potvrde o registraciji i Potvrde o vlasništvu vozila ukoliko se ista izdaje; 

i)    dokaz o uplati propisanih naknada za registarske tablice u slučaju da vozilo ne posjeduje registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH. 

(2)    Za vozila na kojima je istekao rok važenja registracije uz dokaze navedene u stavu (1) ovog člana prilaže se i: 

a)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa uptrebom vozila; 

b)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi; 

c)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste; 

d)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno; 

e)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas, za vozila na gasni pogon; 

f)    dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom; 

g)    dokaz o uplati police obaveznog osiguranja. 

(3)    Registriranje vozila vrši se izdavanjem odnosno upisivanjem podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, i izdavanjem registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH ukoliko već nisu izdate, kao i stikera naljepnice ukoliko je vozilu istekla važnost registracije. 

(4)    Ukoliko se promjena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica ovjerava nadležno tijelo, a ako je ugovor zaključen između pravnih lica, potpise ovjeravaju pravna lica koja ugovor zaključuju. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara) ugovor i račun ovjerava komisionar. 

(5)    Ako se promijeni vlasnik vozila tokom registracijskog perioda izdaje se potvrda o registriranju sa rokom važenja zamjenjene isprave. 

(6)    Vlasnik registriranog vozila je dužan odjaviti vozilo radi prodaje ili prijenosa prava vlasništva na drugi način, kod nadležnog tijela kod koga se vozilo vodi u evidenciji. 

Član 9.
(Postupak registriranja vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija) 

(1)    Zahtjev za registriranje vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

a)    dokaz o vlasništvu vozila; 

b)    polisa o obaveznom osiguranju vozila; 

c)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (u elektronskoj formi), izuzev u slučajevima navedenim u Zakonu, koji ne može biti stariji od 30 dana; 

d)    dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 

e)    dokaz o diplomatskom statusu (kopiju važeće diplomatske, konzularne ili službene iskaznice); 

f)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas, za vozila na gasni pogon. 

(2)    Za vozila koja se registriraju za službene potrebe predstavništva zahtjev mora ovjeriti i potpisati odgovorno lice. 

(3)    Registriranje vozila vrši se izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, stikera naljepnice, te registarskih tablica i oznaka propisanih u članu 38. ovog pravilnika. 

Član 10.
(Postupak privremene registracije vozila) 

(1)    Zahtjev za privremenu registraciju vozila u BiH podnosi se nadležnom tjelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom: 

1.    za vozila koja nisu bila ranije registrirana: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo, 

2.    za novo - proizvedena vozila: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila. 

3.    za vozila ranije registrirana: uz dokaz iz stava 1. tačke a) podtačka 1. ovog člana prilaže i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo s dokazom o odjavi vozila u inozemstvu, 

b)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa uptrebom vozila; 

c)    polisa o obaveznom osiguranju vozila; 

d)    dokaz o provedenom carinskom postupku; 

e)    rješenje nadležnog organa kojim se odobrava privremeni uvoz; 

f)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registriranja vozila; 

g)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi; 

h)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste; 

i)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno; 

j)    dokaz o identitetu vlasnika vozila: 

1.    za fizička lica: 

-    lična karta za državljane BiH, 

-    lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, 

-    ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 

2.    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela, 

3.    za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini, 

k)    dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela; 

l)    dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva - za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike; 

m)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas - za vozila na gasni pogon; 

n)    dokaz o uplati usluge tehničkog pregledau skladu sa važećim cjenovnikom; 

o)    dokaz o uplati police obaveznog osiguranja. 

(2)    Registriranje vozila vrši se izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, stikera naljepnice i odgovarajućih registarskih tablica. 

(3)    Za vozila koja se privremeno registruju, radi izvoza iz BiH i registracije u drugoj državi uz zahtjev se dostavlja dokaz iz stava (1) tačke a), c) i d) ovog člana. Važnost privremene registracije za ova vozila je 30 dana. 

(4)    Registriranje vozila iz stava (3) ovog člana vrši se upisivanjem podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, te izdavanjem potvrde o registraciji i odgovarajućih registarskih tablica. 

Član 11.
(Probne tablice) 

Za novoproizvedena, prepravljena i popravljena vozila kojima se u saobraćaju na cestama obavlja probna vožnja zbog ispitivanja ili prikazivanja svojstva tih vozila, za vozila koja se kreću od sjedišta proizvođača do sjedišta trgovinskog poduzeća, za vozila koja se voze na tehnički pregled, na sajam ili prodaju, kao i za vozila koja se kreću od mjesta od kojih su preuzeta do mjesta u kome će biti registrirana izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na cestama. 

Član 12.
(Postupak izdavanja probnih tablica) 

(1)    Zahtjev za izdavanje probnih tablica za vozilo podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom: 

1.    za vozila koja nisu bila ranije registrirana: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo, 

2.    za novo - proizvedena vozila: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila. 

3.    za vozila ranije registrirana: uz dokaz iz stava 1. tačke a) podtačka 1. ovog člana prilaže i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo s dokazom o odjavi vozila u inozemstvu, 

b)    polisa o obaveznom osiguranju; 

c)    dokaz o identitetu vlasnika vozila: 

1.    za fizička lica: 

-    lična karta za državljane BiH, 

-    lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, 

-    ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 

2.    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela, 

3.    za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini, 

d)    dokaz o uplati propisanih naknada za probne registarske tablice; 

(2)    Navedeni dokazi se mogu priložiti i u ovjerenoj kopiji izuzev dokaza o uplati. 

(3)    Rok važenja probnih tablica je do 15 dana bez mogućnosti ponovnog izdavanja ili produžavanja važnosti probnih tablica za isto vozilo i istog vlasnika vozila u roku od godinu dana. 

(4)    Izdavanje probnih tablica vrši se uz izdavanje potvrde uz probne tablice koja se nalazi u Prilogu broj 2. i čini sastavni dio ovog pravilnika. 

(5)    Vraćene probne tablice mogu se ponovo izdati. 

(6)    Vozilo kojem su izdate probne tablice neće se moći registrirati ukoliko iste nisu vraćene nadležnom tijelu. Za vraćene probne tablice nadležno tijelo izdaje potvrdu. 

(7)    U slučaju da se probne tablice ne vrate u propisanom roku, nadležno tijelo koje je izdalo probne tablice će dobiti izvještaj putem jedinstvenog informacionog sistema, na osnovu kojeg pokreće postupak vraćanja istih. 

(8)    U slučaju krađe, gubitka ili oštećenja probnih tablica, korisnik istih postupa u skladu sa odredbama člana 20. ovog pravilnika. 

Član 13.
(Postupak registriranja vozila kupljenih po ugovoru o lizingu) 

(1)    Zahtjev za registriranje vozila kupljenog po osnovu ugovora o lizingu, na propisanom obrascu podnosi korisnik lizinga nadležnom tijelu u mjestu prebivališta/sjedišta korisnika lizinga, i pored dokaza iz člana 6. ovog pravilnika, dužan je priložiti i: 

a)    dokaz da je davalac lizinga registriran za obavljanje djelatnosti prodaje vozila na lizing, 

b)    ugovor o kupovini vozila na lizing, 

c)    račun ovlaštenog prodavca o prodaji vozila lizing kuće, izuzev za vozila koja već posjeduju potvrdu o vlasništvu vozila izdatu na davaoca lizinga, 

d)    račun lizing kuće korisniku lizinga, 

e)    ovlaštenje lizing kuće da korisnik može registrirati vozilo, 

f)    ovlaštenje korisniku za korištenje vozila, 

g)    dokaz o identitetu korisnika lizinga u skladu sa članom 6. stav (1) tačka i) ovog pravilnika, 

(2)    Registriranje vozila vrši se izdavanjem odnosno upisivanjem podataka u potvrdu o vlasništvu vozila na davaoca lizinga, izdavanjem potvrde o registraciji na korisnika lizinga, izdavanjem registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH ukoliko već nisu izdate, kao i stikera naljepnice. 

(3)    Nadležno tijelo će po okončanju postupka registracije, u skladu sa odredbama stava (1) ovog člana, potvrdu o vlasništvu vozila dostaviti vlasniku vozila putem nadležnog tijela prema mjestu sjedišta vlasnika. 

Član 14.
(Postupak prijenosa vlasništva vozila sa lizing kuće na korisnika lizinga) 

(1)    Zahtjev za prijenos vlasništva vozila sa lizing kuće na korisnika lizinga, po izmirenju obaveza proisteklih iz ugovora o lizingu, podnosi nosilac potvrde o registriranju na propisanom obrascu. 

(2)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, potrebno je dostaviti i slijedeće: 

a)    potvrdu davaoca lizinga o izmirenim obavezama koje su predmet ugovora o kupovini ili prodaji vozila na lizing, 

b)    potvrdu o vlasništvu vozila. 

Član 15. 

(Postupak produženja važenja registriranja vozila) 

(1)    Zahtjev za produženje registracije vozila podnosi se prije isteka važenja registracije, ali ne prije 30 dana od isteka važenja registriranja vozila, nadležnom tjelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

a)    potvrda o registriranju ili važeća saobraćajna dozvola do zamjene iste potvrdom o registriranju; 

b)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno; 

c)    dokaz nadležnog organa ili potvrda stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje djelatnosti za koju se isto koristi (u pisanoj formi); 

d)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno; 

e)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila; 

f)    polisa o obaveznom osiguranju vozila; 

g)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce ako se isti izdaju prilikom produženja registracije vozila; 

h)    dokaz o identitetu nosioca potvrde o registraciji vozila: 

1.    za fizička lica: 

-    lična karta za državljane BiH, 

-    lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, 

-    ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 

2.    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela, 

3.    za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini, 

i)    dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela; 

j)    dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva - za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike; 

k)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas - za vozila na gasni pogon; 

l)    dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom; 

m)    dokaz o uplati police obaveznog osiguranja. 

(2)    Produženje registriranja vozila vrši se upisivanjem roka važenja registracije u potvrdu o registriranju, ili u važećoj saobraćajnoj dozvoli do zamjene iste potvrdom o registriranju i izdavanjem novog stikera naljepnice i izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila za vozila koja ne posjeduju istu. 

(3)    Uz zahtjev za produženje registriranja vozila iz člana 9. ovog pravilnika potrebno je dostaviti dokaze iz stava (1) tačka a), b), d), f) i h) ovoga člana kao i dokaz o diplomatskom statusu (kopiju važeće diplomatske, konzularne ili službenu iskaznicu). 

(4)    Uz zahtjev za produženje registriranja vozila iz člana 13. ovog pravilnika uz dokaze iz stava (1) ovog člana, potrebno je dostaviti i saglasnost vlasnika vozila za produženje registracije. 

(5)    Ako se zahtjev za produženje važenja registriranja vozila ne podnese u roku od 30 dana od dana isteka važenja registracije, vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registriranih vozila i vlasnik vozila je dužan u roku od osam dana vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji, o čemu se donosi rješenje i evidentira u potvrdi o vlasništvu vozila. 

Član 16.
(Postupak promjene podataka o vlasniku vozila) 

(1)    U slučaju promjene bilo kojeg ličnog podatka navedenog u potvrdi o vlasništvu vozila, potvrdi o registraciji ili saobraćajnoj dozvoli, vlasnik vozila je dužan u roku od 15 dana računajući od dana nastale promjene, podnijeti zahtjev nadležnom tijelu na propisanom obrascu. 

(2)    Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, prilažu se isprave o vozilu, registarske oznake bez međunarodne oznake BiH, kao i javna isprava ili dokaz o nastaloj promjeni zavisno od vrste promjene. 

(3)    Vlasnik vozila koji promijeni prebivalište ili boravište raseljenog lica ili stranac, odnosno sjedište iz jedne općine u drugu, ili adresu, dužan je tu promjenu prijaviti nadležnom tijelu u novom prebivalištu, odnosno sjedištu u roku iz stava (1) ovog člana. 

(4)    Odjava vozila zbog promjene podatka iz stava (3) ovog člana obavit će se službenim putem u elektronskoj formi između nadležnih tijela za registriranje vozila. 

(5)    Nadležno tijelo, rješavajući po zahtjevu iz stava (1) ovog člana, oduzet će ranije izdatu potvrdu o registriranju ili saobraćajnu dozvolu i izdati novu potvrdu o registraciji sa novim podacima i rokom važenja zamijenjene isprave, a u ranije izdatoj potvrdi o vlasništvu vozila unijet će nove podatke o vlasniku ili zamjeniti istu ako su sve rubrike već popunjene. 

(6)    U slučaju promjene podataka iz stava (1) ranije izdate registarske tablice bez međunarodne oznake BiH vraćaju se nadležnom tijelu, a izdaju se registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH. 

Član 17.
(Postupak promjene podataka o vozilu) 

(1)    U slučaju promjene bilo kojeg podatka o vozilu navedenog u potvrdi o vlasništvu vozila, potvrdi o registraciji ili saobraćajnoj dozvoli, vlasnik vozila dužan je da u roku od 15 dana računajući od dana nastale promjene, podnijeti zahtjev nadležnom tijelu na propisanom obrascu. 

(2)    Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, prilažu se potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji ili saobraćajna dozvola, dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi na kojem je označena "promjena tehničkih podataka" uz priloženi certifikat o ispitivanju vozila koji je izdala institucija ovlaštena za certificiranje vozila. 

(3)    Uz zahtjev za promjenu podataka o motoru vozila, prilaže se dokaz o porijeklu motora i dokaz da je navedena promjena motora izvršena. Dokazima o porijeklu motora smatraju se: račun o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija i ugovor o kupoprodaji. 

(4)    Promjena šasije podrazumijeva novo vozilo i registriranje istog uz prethodnu odjavu uništenog vozila. 

(5)    Za promjenu boje na vozilu nije potreban certifikat iz stavka (2) ovog članka. 

(6)    Promjene podataka o vozilu vrše se izdavanjem nove potvrde o vlasništvu i potvrde o registraciji. 

Član 18.
(Postupak odjave vozila) 

(1)    Zahtjev za odjavu vozila, vlasnik registriranog vozila podnosi nadležnom tijelu kod koga se vozilo vodi u evidenciji na propisanom obrascu. 

(2)    Vozilo se odjavljuje zbog nekorištenja, tehničke neispravnosti, dotrajalosti, krađe ili uništenja prije isteka važenja registracije, a što dokazuje zapisnikom o uništenju ili krađi vozila izdatom od strane nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili uništenja, potvrdom o otkupu sekundarnih sirovina ili izjavom o nekorištenju vozila. 

(3)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana vlasnik prilaže: potvrdu o vlasništvu vozila, potvrdu o registraciji vozila, saobraćajnu dozvolu, registarske tablice izuzev u slučaju krađe vozila, zapisnik, potvrdu ili izjavu iz stava (2) ovog člana. 

(4)    Odjava vozila radi prodaje vrši se upisivanjem odgovarajućih podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, a registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH ostaju na vozilu ukoliko se vozilo prodaje unutar Bosne i Hercegovine. 

(5)    U slučaju izvoza registriranog vozila u Bosni i Hercegovini radi registriranja u drugoj državi, vlasnik vozila je dužan nadležnom tijelu uz zahtjev za odjavu vozila, vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji. 

(6)    U slučaju iz stava (5) ovog člana, nadležno tijelo izdaje novu potvrdu o registraciji i privremene registarske tablice. 

Član 19.
(Ograničenje raspolaganja vozilom) 

(1)    U slučaju dostavljanja rješenja nadležnog organa kojim se vozilo određuje kao predmet osiguranja izvršenja, izvršenja ili se ograničava pravo raspolaganja vlasništva, navedena činjenica će se evidentirati u centralnom registru. 

(2)    U slučaju da zahtjev za produženje registracije nije podnesen u propisanom roku, a za predmetno vozilo je dostavljeno rješenje nadležnog organa iz stava (1) ovog člana, vozilo će se odjaviti iz službene evidencije u skladu sa stavom (4) člana 15. ovog pravilnika, a o navedenoj činjenici će se izvjestiti organ koji je donio rješenje o izvršenju. 

Član 20.
(Gubitak, krađa ili oštećenje registarskih tablica) 

(1)    Vlasnik registriranog vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom tijelu prijaviti gubitak, krađu ili oštećenje registarskih tablica i podnijeti zahtjev za izdavanje novih registarskih tablica na propisanom obrascu. 

(2)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, prilaže se potvrda nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili gubitka jedne ili obje registarske tablice, a u slučaju oštećenja, izjavu na zapisnik o oštećenju kod nadležnog tijela za registraciju u kom slučaju se prilažu i registarske tablice i isprave o vozilu. U slučaju krađe ili gubitka jedne od registarskih tablica na vozilu, potrebno je priložiti preostalu registarsku tablicu. 

(3)    U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja registarskih tablica iz stava (1) ovog člana, nadležno tijelo izdaje nove registarske tablice i potvrdu o registraciji uz evidentiranje promjene u potvrdi o vlasništvu vozila. 

(4)    Namjerno oštećenje ili prepravljanje registarskih tablica predstavlja krivotvorenje isprava. 

(5)    U slučaju kada inspektor cestovnog saobraćaja, po osnovu ovlaštenja datih drugim propisom, oduzme registarske tablice vozila i potvrdu o registraciji na period od 30 dana, iste zadržava kod sebe, a nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji registriranih vozila u propisanom roku dostavlja zapisnik o oduzimanju istih sa naznakom do kojeg roka su oduzeti. 

(6)    U slučaju iz stava (5) ovog člana, nadležno tijelo koje vodi vozilo u evidenciji registriranih vozila, u jedinstvenoj bazi vozila za dotično vozilo unosi napomenu da se u navedenom periodu istom ne mogu izdati druge registarske tablice. 

Član 21.
(Gubitak, krađa ili oštećenje isprava o vozilu) 

(1)    Vlasnik registriranog vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom tijelu prijaviti gubitak, krađu ili oštećenje saobraćajne dozvole, potvrde o vlasništvu vozila ili potvrde o registriranju i podnijeti zahtjev za izdavanje novih na propisanom obrascu. 

(2)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, prilaže se potvrda nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili gubitka isprava iz stava (1) ovog člana, a u slučaju oštećenja izjava na zapisnik o oštećenju kod nadležnog tijela za registraciju u kom slučaju se prilaže i oštećena isprava. 

(3)    U slučaju iz stava (1) ovog člana, izdaje se isprava sa rokom važenja zamjenjene isprave. 

Član 22.
(Oglašavanje gubitka ili krađe registarskih tablica i isprava o vozilu) 

(1)    Vlasnik vozila je dužan oglasiti u službenim glasilima BiH, entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, gubitak ili krađu registarskih tablica ili isprava iz člana 21. stav (1) ovog pravilnika. 

(2)    U slučaju gubitka ili krađe isprave ili registarskih tablica nadležno tijelo donosi rješenje o oglašavanju isprava ili registarskih tablica nevažećim. 

Član 23.
(Oštećenje stikera naljepnice) 

(1)    Vlasnik registriranog vozila dužan je nadležnom tijelu prijaviti oštećenje stikera naljepnice radi izdavanja nove. 

(2)    Nova stiker naljepnica izdata u slučaju iz stava (1) ovog člana izdaje se sa rokom važenja zamijenjene stikera naljepnice. 

(3)    Nadležno tijelo je dužano elektronski evidentirati promjenu stikera naljepnice. 

Član 24.
(Provođenje posebnog ispitnog postupka) 

(1)    Ukoliko se u toku postupka registracije utvrdi da je potrebno izvršiti dodatne provjere dostavljenih dokaza propisanih ovim pravilnikom, nadležno tijelo provodi posebni ispitni postupak. 

(2)    Postupak registracije prekida se ako se tokom postupka utvrdi da su podaci o vozilu koje je predmet registracije, evidentirani u bazi podataka o otuđenim vozilima, o čemu se donosi zaključak koji se dostavlja stranci i organizacionoj jedinici nadležnog tijela na dalje postupanje. 

Član 25.
(Važenje registracije vozila) 

(1)    Registracija vozila važi godinu dana, a za privremeno registrirana vozila ovaj rok može biti i kraći od godinu dana, a najmanje 60 dana. 

(2)    Za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine u cilju registriranja u drugoj zemlji, registracija vozila vrši se sa rokom važenja do 30 dana. 

(3)    Rok važenja registracije za privremeno registrirana vozila je godinu dana uz mogućnost produženja za još godinu dana. 

(4)    Za traktore, radne mašine i motokultivatore, kao i vozila na motorni pogon čija zapremina motora ne prelazi 50 cm³, važenje registracije nije vremenski ograničeno, uz obavezu posjedovanja stikera naljepnice i polise o osiguranju vozila koje ne smiju biti starije od godinu dana. 

 

 

 

III. ISPRAVE O VOZILU, OBLIK, IZGLED I SADR@AJ 

 

Član 26.
(Oblik i sadržaj saobraćajne dozvole) 

(1)    Obrazac saobraćajne dozvole pravougaonog je oblika, trodijelan, svjetlo-zelene boje, otvoren je veličine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm. 

(2)    Obrazac saobraćajne dozvole sadrži rubrike sa prednje strane i poleđine obrasca u koje se upisuju određeni podaci. 

(3)    Izgled i sadržaj saobraćajne dozvole dat je u Prilogu broj 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 27.
(Oblik i sadržaj potvrde o vlasništvu vozila) 

(1)    Obrazac potvrde o vlasništvu vozila pravougaonog je oblika, trodijelan, svjetlo-žute boje, otvoren je veličine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm. 

(2)    Obrazac potvrde o vlasništvu vozila sadrži rubrike u skladu sa odredbama člana 2. stav (1) ovog pravilnika. 

(3)    Izgled i sadržaj potvrde o vlasništvu vozila dat je u Prilogu broj 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 28.
(Oblik i sadržaj potvrde o registriranju) 

(1)    Obrazac potvrde o registriranju pravougaonog je oblika, trodijelan, svjetlo-plave boje, otvoren je veličine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm. 

(2)    Obrazac potvrde o registriranju sadrži rubrike u skladu sa odredbama člana 2. stav (1) ovog pravilnika. 

(3)    Izgled i sadržaj potvrde o registriranju dat je u Prilogu broj 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 29.
(Stiker naljepnica) 

(1)    Znak kojim se označava rok važnosti registracije vozila, ima oblik stikera naljepnice i isti izdaje nadležno tijelo sa rokom važenja od najduže godinu dana. 

(2)    Stiker naljepnica je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 45 mm x 60 mm i postavlja se: 

a)    za putničke automobile sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u gornjem desnom uglu, 

b)    za ostala vozila koja imaju vozačku kabinu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u donjem desnom uglu, 

(3)    Stiker naljepnica za vozila koja nemaju prednje vjetrobransko staklo je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 30 mm x 20 mm i postavlja se na zadnjim registarskim tablicama iznad prve horizontalne linije. 

(4)    Vremenski period važenja registracije vozila označava se bušenjem odgovarajućih polja na stiker naljepnici. 

(5)    Izuzetno od stava (4) ovog člana, za vozila za koja je propisana obaveza obavljanja 6-mjesečnog redovnog tehničkog pregleda, nadležno tijelo izdaje stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije. 

Član 30.
(Ispisivanje naziva rubrika) 

(1)    Nazivi rubrika na ispravi o vozilu ispisani su na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, latiničnim i ćiriličnim pismom. 

(2)    Podaci u rubrikama ispisuju se latiničnim pismom povlačeći podatke iz elektronske evidencije. 

Član 31.
(Međunarodna oznaka Bosne i Hercegovine) 

(1)    Oznaka - naljepnica Bosne i Hercegovine koju vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini mora imati prilikom napuštanja teritorije Bosne i Hercegovine, istaknutu na zadnjoj strani vozila je bijele boje, elipsastog je oblika. Na oznaci su utisnuta slova "BIH" crne boje visine najmanje 80 mm, dok je širina ispisane linije najmanje 10 mm. 

(2)    Izgled međunarodne oznake Bosne i Hercegovine za vozilo prikazan je u Prilogu broj 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(3)    Oznaku iz stava (1) ovog člana, nije obavezno imati vozilo koje ima registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH. 

 

IV. REGISTARSKE TABLICE, OBLIK, BOJA, SADR@AJ, VRSTA I KVALITET MATERIJALA 

Član 32.
(Oznake i brojevi registarskih tablica) 

(1)    Oznake i brojevi na registarskim tablicama za motorna i priključna vozila i probnim tablicama ispisuju se slovima: A, E, J, K, M, T i arapskim brojevima, u tehnici [vajcarsko pismo. 

(2)    Sve registarske tablice za motorna vozila, osim elipsastih diplomatskih naljepnica izrađuju se od aluminijuma (AL 99,5 ISO EN 1200 i DIN 1783) i moraju imati reflektirajuća svojstva. 

Član 33.
(Oznake i brojevi registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH) 

(1)    Oznake i brojevi na registarskim tablicama sa međunarodnom oznakom BiH ispisuju se slovima: A, E, J, K, M, O, T, i arapskim brojevima, u tehnici German FE type pismo. 

(2)    Registarske tablice iz stava (1) ovog člana izrađuju se od aluminijuma (AL 99,5 ISO EN 1200 i DIN 1783) i moraju biti saglasne zahtjevima standarda (BAS ISO 7591/2003 i DIN 74069). 

(3)    Registarske tablice iz stava (1) ovog člana sadrže neponovljiv serijski broj. 

(4)    Dimenzije plavog polja i međunarodne oznake BiH u istom u skladu sa Regulativom 2411/98, od 03.11.1998. godine. 

Član 34.
(Registarske tablice za motorna i priključna vozila) 

(1)    Registarske tablice za motorna vozila su bijele boje oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od tri broja, linije, jednog slova, linije i tri broja crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm. 

(2)    Za priključna vozila izdaje se registarska tablica čiji oblik, dimenzije i karakteristike odgovaraju karakteristikama tablice iz stava (1) ovog člana. 

(3)    Traktori, radne mašine, motokultivatori i vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoljavaju označavanje tablicama iz prethodnog stava, označavaju se jednom tablicom dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm. 

(4)    Izgled registarskih tablica za motorna i priključna vozila dat je u Prilogu broj 7. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 35.
(Registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH za motorna i priključna vozila) 

(1)    Registarske tablice za motorna i priključna vozila su bijele boje oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. 

(2)    Vozila koja u pogledu dimenzija, osovinskog opterećenja i najveće dopuštene mase odstupaju od Zakonom utvrđenih normativa, označavaju se registarskim tablicama iz stava (1) ovog člana, s tim što se u potvrdi o registriranju upisuje napomena da se radi o vangabaritnom vozilu. 

(3)    Traktori, radne mašine, radna vozila i motokultivatori, označavaju se jednom tablicom bijele boje oivičene zelenom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja zelene boje, dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. 

(4)    Registarske tablice za taxi vozila su bijele boje oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova TA, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Za izdavanje registarskih tablica za taxi vozila, podnosi se i validan dokaz o odobrenoj taxi djelatnosti. U slučaju promjene djelatnosti ili prodaje vozila kojim se obavlja taxi djelatnost, vlasnik vozila je dužan vratiti registarske tablice nadležnom tijelu koji ih je izdao i odjaviti vozilo. 

(5)    Za vozila iz st. (2), (3), (4) ovog člana i vozila iz člana 13. ovog pravilnika, registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH izdaju se uz prvo izdavanje potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registraciji. 

(6)    Izgled registarskih tablica za motorna i priključna vozila dat je u Prilogu broj 8. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 36.
(Registarske tablice za motocikle i bicikle sa motorom) 

(1)    Za motocikle i bicikle sa motorom izdaje se jedna registarska tablica dužine 240 mm, visine 130 mm i širine 1 mm. U pogledu boje, brojnih i slovnih oznaka ne razlikuju se od registarskih tablica iz člana 34. ovog pravilnika. 

(2)    Izgled registarske tablice za motocikle i bicikle sa motorom dat je u Prilogu broj 9. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 37.
(Registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH za motocikle i bicikle sa motorom) 

(1)    Za motocikle i bicikle sa motorom izdaje se jedna registarska tablica dužine 240 mm, visine 130 mm i širine 1 mm. U pogledu boje, brojnih i slovnih oznaka ne razlikuju se od registarskih tablica za motorna vozila osim što je plavo polje sa međunarodnom oznakom Bosne i Hercegovine u lijevom gornjem uglu tablice. 

(2)    Izgled registarske tablice za motocikle i bicikle sa motorom dat je u Prilogu broj 10. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 38.
(Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH) 

(1)    Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja, odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništima sadrži brojčanu oznaku zemlje po kojoj je predstavništvo registrirano u Bosni i Hercegovini, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima i registarski broj koji se sastoji od tri broja. 

(2)    Vozilu koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije strane države u BiH dodjeljuje se tablica sa registarskim brojem 001, koji zadržava u slučaju promjene vozila u propisanom postupku registriranja vozila. 

(3)    Slovne oznake djelatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su slijedeće: 

a)    "A" - za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja koje ima diplomatski status. 

b)    "M" - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, a nemaju diplomatski status. 

(4)    Registarske tablice za vozila iz stava (1) ovog člana izdate nakon početka izdavanja tablica sa međunarodnom oznakom BiH, su plave boje, oivičene žutom linijom i sadrže oznaku zemlje u brojevima i registarsku oznaku vozila napisanu žutim slovima i brojevima. Ove registarske tablice su dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm. 

(5)    Vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoljavaju označavanje tablicama iz prethodnog stava, označavaju se jednom tablicom dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm. 

(6)    Uz registarske tablice iz st. (4) i (5) ovog člana, izdaju se elipsaste naljepnice plave boje oivičene žutom linijom koje sadrže slova žute boje i to: 

a)    "CMD" - za vozila koja koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije; 

b)    "CD" - za vozila koja koriste lica sa diplomatskim statusom; 

c)    "CC" - za vozila koja koristi konzularni funkcioner. 

(7)    Elipsaste naljepnice iz stava (6) ovog člana su dužine 150 mm, visine 110 mm i širine 1 mm, i iste sadrže neponovljivi serijski broj. 

(8)    Za vozila iz stava (1) ovog člana, registarske tablice iz st. (4) i (5) i elipsaste naljepnice iz stava (6) ovog člana izdaju se uz prvo izdavanje potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registraciji. 

(9)    Izgled registarskih tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH i elipsastih naljepnica dat je u Prilogu broj 11. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

Član 39.
(Registarske tablice za privremeno registrirana vozila sa međunarodnom oznakom BiH) 

(1)    Registarske tablice za privremeno registrirana vozila i vozila koja se izvoze iz BiH radi registriranja u drugoj zemlji su bijele boje oivičene plavom linijom sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja plave boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. 

(2)    Vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoljavaju označavanje tablicama iz prethodnog stava, označavaju se jednom tablicom dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. 

(3)    Izgled registarskih tablica za privremeno registrirana vozila odgovara izgledu registarskih tablica koji je dat u Prilogu broj 12. ovog pravilnika. 

Član 40.
(Oblik i sadržaj probne tablice sa međunarodnom oznakom BiH) 

(1)    Probne tablice su bijele boje, oivičene crvenom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se sastoji od dva slova TT, linije, šest brojeva crvene boje, a dužine su 520 mm, visine 110 mm i debljine 1 mm i izrađene od istog materijala kao i tablice sa međunarodnom oznakom BiH. 

(2)    Probne tablice, izrađene od istog materijala kao i tablice sa međunarodnom oznakom BiH, postavljaju se na mjesto predviđeno za registarske tablice, a nakon isteka roka važenja vraćaju se bilo kom nadležnom tijelu. 

(3)    Izgled probne tablice dat je u Prilogu broj 13. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 41.
(Tehnička specifikacija potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registriranju i registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH) 

Tehnička specifikacija obrazaca potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registriranju, stikera i registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH, data je u Prilogu broj 14. ovog pravilnika, čini njegov sastavni dio i ne objavljuje se u službenim glasilima. 

 

V. EVIDENCIJE O REGISTRIRANIM VOZILIMA 

Član 42.
(Elektronska evidencija) 

Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (u daljnjem tekstu: IDDEEA) vodi i tehnički održava elektronsku evidenciju o registriranim vozilima u Bosni i Hercegovini i dokumentima vezanim za registriranje vozila (Centralni registar), koja se čuva trajno. 

Član 43.
(Nadležnost za vođenje evidencija) 

(1)    Evidenciju iz člana 42. ovog pravilnika, vode nadležna tijela u okviru svoje nadležnosti, uz obavezu istovremenog dostavljanja podataka elektronskim putem IDDEEA-i. 

(2)    Za tačnost i ažurnost podataka u evidencijama o vozilima, odgovorni su nadležna tijela iz stava (1) ovog člana. 

Član 44.
(Dosije vozila) 

(1)    Svi zahtjevi koji se podnose nadležnom tijelu navedeni u ovom pravilniku, sa pripadajućim prilozima čine dosije vozila koji se odlaže po rednom broju registra i čuva se trajno. 

(2)    Izuzetno od odredbi stava (1) ovog pravilnika, zahtjevi za produženje važenja registracije sa prilozima i izdavanje probnih tablica, odlažu se u poseban dosije po evidencijskom broju prijema zahtjeva za produženje registracije i izdavanje probnih tablica, čuvaju se dvije godine. 

 

 

VI. REGISTRIRANJE I OZNAČAVANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I OKLOPNIH BORBENIH VOZILA ORU@ANIH SNAGA BIH 

 

Član 45.
(Pojmovi) 

U smislu ovog poglavlja Pravilnika znače: 

(a)    Pod pojmom vozila OS BiH, podrazumijevaju se motorna i priključna vozila koja se nalaze na uptrebi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, te motorna i priključna vozila vlasništvo Ministarstva odbrane koja su upućena kao podrška vojnim jedinicama koje učestvuju u misiji Ujedinjenih naroda, a registrirana su u Bosni i Hercegovini. 

(b)    Borbeno vozilo, gusjeničar i točkaš je svako oklopno, naoružano motorno vozilo specijalno izrađeno ili prilagođeno za borbena djelovanja. Namjenski izrađena motorna borbena vozila su: oklopni automobili, oklopni transporteri, samohodna artiljerijska oruđa, borbena protuzračna i anfibijska vozila. 

Član 46.
(Nadležnost za registriranje vozila OS BiH) 

Zajednički centar za kontrolu kretanja (u daljnjem tekstu: organ nadležan za registriranje vozila OS BiH) nadležan je za registriranje i označavanje novonabavljenih motornih, priključnih i borbenih vozila, preregistriranje raspoloživih motornih i priključnih vozila, produženje registracije za motorna i priključna vozila, izdavanje registarskih tablica za registrirana motorna i priključna vozila, vođenje centralnog registra registriranih motornih, priključnih i borbenih vozila, čuvanje i izdavanje obrazaca za registriranje, vođenje dosijea o registriranim motornim, priključnim i borbenim vozilima, brisanje vozila iz centralnog registra, te izdavanje dokumentacije o registriranim vozilima. 

Član 47.
(Vozila OS BiH koja podliježu registriranju) 

(1)    Registriranju i označavanju podliježu: motorna vozila, borbena motorna vozila, specijalna motorna vozila na kojima su ugrađeni lansirni raketni sistemi, inženjerijske mašine i priključna vozila osim sredstava naoružanja. 

(2)    Sva motorna i priključna vozila iz stava (1) ovog člana moraju biti označena propisanom registarskom oznakom, bez obzira da li se nalaze na upotrebi, van upotrebe ili u stanju konzerviranja. 

Član 48.
(Uvjeti za učestvovanje vozila OS BiH u saobraćaju) 

(1)    U saobraćaju na cestama mogu učestvovati motorna i priključna vozila OS BiH, kojima je nadležni organ izdao važeću ispravu o vlasništvu i registraciji (Prilog broj 15. ovog pravilnika) i koja su registrirana i označena po odredbama ovog pravilnika. 

(2)    Za registrirano motorno vozilo oružanih snaga BiH, izdaju se registarske tablice i potvrda o vlasništvu i registraciji. 

(3)    Registarske tablice i ispravu o vlasništvu i registraciji za registrirana motorna i priključna vozila OS BiH izdaje Zajednički centar za kontrolu kretanja. 

(4)    Izuzetno, na cestama mogu saobraćati i neregistrirana motorna vozila OS BiH, pod uvjetima predviđenim ovim pravilnikom. 

Član 49.
(Postupak sa vozilima OS BiH u stanju konzerviranja) 

(1)    Za motorna i priključna vozila koja su u stanju konzerviranja izdaju se registarske tablice i isprava o vlasništvu i registriranju prilikom prvog registriranja. 

(2)    Na motornim i priključnim vozilima iz stava (1) ovog člana ne vrši se tehnički pregled za produženje važnosti registracije. 

(3)    Motorna i priključna vozila iz stava (1) ovog člana na tehnički pregled upućuju se odmah nakon dekonzerviranja i ne mogu učestvovati u saobraćaju dok se na istima ne izvrši tehnički pregled. 

Član 50.
(Izgled registarskih tablica OS BiH) 

(1)    Za neborbena motorna vozila i borbena motorna vozila - točkaše OS BiH registarske tablice sadrže slovne i brojčane oznake po standardima propisanim za registarske tablice. Veličina, izgled i oznake registarskih tablica propisane su ovim pravilnikom. 

(2)    Oznake i brojevi na registarskim tablicama na neborbenim motornim vozilma i borbenim motornim vozilima - točkašima upisuju se slovima engleskog alfabeta (A, B, C, D, E, F, G, H, I) prema klasifikaciji motornih i priključnih vozila u OS BiH i arapskim brojevima u tehnici [vajcarsko pismo. 

(3)    Tablice se izrađuju od metala i moraju biti presvučene reflektirajućom materijom. 

(4)    Izgled registarke tablice za neborbena motorna vozila i borbena motorna vozila - točkaše dat je u Prilogu broj 16. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(5)    Izgled registarske tablice za motocikle OS BiH dat je u Prilogu broj 17. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Član 51.
(Registarske oznake za vozila gusjeničare) 

(1)    Na borbena motorna vozila - gusjeničare umjesto registarkih tablica, ispisuju se registarske oznake na određenom mjestu vozila, shodno uvjetima datim u Prilogu broj 18. ovog pravilnika. Oznake se sastoje od grba, ispisa OS BiH, brojčanih i slovnih oznaka. 

(2)    Izgled registarske oznake za borbena motorna vozila - gusjeničare dat je u Prilogu broj 19. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(3)    Na borbena motorna vozila - gusjeničare registarske oznake ispisuju se sa lijeve i desne strane vozila, prema uvjetima za ispisivanje registarskih oznaka (Prilog broj 18. ovog pravilnika). 

Član 52.
(Promjena registarskih tablica na vozilima OS BiH) 

(1)    Svako motorno i priključno vozilo, dok se nalazi u OS BiH nosi iste registarke tablice. 

(2)    Vozilu se mogu promijeniti registarske tablice u slijedećim slučajevima: 

a)    u slučaju kada su registarske tablice dotrajale da se ne može jasno očitati registarski broj ili se izgube, i 

b)    u slučaju kada se koristi za izvršavanje specijalnih zadataka. 

Član 53.
(Upotreba dvojnih registarskih tablica na vozilima OS BiH) 

(1)    Motorna vozila iz stava (2) člana 52. ovog pravilnika, pored dodiljenih registarskih tablica za izvršavanje specijalnih zadataka, zadržavaju prvobitno dodijeljene registarske tablice. Tablice dodijeljene za izvršavanje specijanih zadataka vraćaju se tijelu koji ih je izdao kada prestane potreba za korištenjem istih. Evidencija o dodijeljenim registarskim tablicama za izvršavanje specijalnih zadataka vodi se kod tijela nadležnog za registriranje. 

(2)    Motorna vozila iz stava (2) člana 52. ovog pravilnika mogu, isključivo radi putovanja u inozemstvo, biti registrirana kod nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova. 

(3)    Odobrenje za registriranje vozila iz stava (2) ovog člana daje Ministarstvo odbrane BiH. 

(4)    Evidencija o registriranim vozilima iz stava (2) ovog člana vodi se u organu nadležnom za registriranje vozila OS BiH i Ministarstvu odbrane BiH. 

Član 54.
(Preregistriranje vozila OS BiH) 

Vojne jedinice OS BiH, korisnici vozila, dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika izvršiti preregistriranje svih motornih i priključnih vozila. Zahtjev za preregistriranje dostavlja se organu nadležnom za registriranje vozila OS BiH. 

Član 55.
(Registriranje novonabavljenih vozila OS BiH) 

Vojna jedinica, koja je primila neregistrirano motorno, priključno ili borbeno vozilo (kupljeno, donirano, poklonjeno ili na drugi zakonit način stečeno), dužna je u roku od pet (5) dana izvršiti prijavu organu nadležnom za registriranje vozila OS BiH radi registriranja. 

Član 56.
(Zahtjev za registriranje vozila OS BiH) 

(1)    Prijava motornih i priključnih vozila za registriranje vrši se podnošenjem Zahtjeva za registriranje neborbenih motornih i priključnih vozila i borbenih motornih vozila - točkaša (obrazac ORVOS-1. - Prilog broj 20. ovog pravilnika) i Zahtjeva za označavanje borbenih motornih vozila - gusjeničara (obrazac ORVOS-2. - Prilog broj 21. ovog pravilnika). Uz zahtjev za registriranje jedinica OS BiH, podnosilac zahtjeva dužan je priložiti dokumentaciju propisanu članom 60. ovog pravilnika. 

(2)    Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se tijelu nadležnom za registriranje, a podnose ga vojne jedinice na direktnoj vezi Zajedničkom štabu OS BiH, Operativnoj komandi OS BiH i Komandi za podršku. 

Član 57.
(Zabrana isticanja oznaka na vozilima OS BiH) 

(1)    Na motorna i priključna vozila Oružanih snaga BiH nije dozvoljeno postavljanje i isticanje oznaka koje nisu predviđene ovim pravilnikom. 

(2)    Zabranjeno je postavljanje internih oznaka vojnih jedinica OS BiH, kao i ispisivanje naziva i oznaka vojnih jedinica na vozilima. 

(3)    Izuzetno, obilježavanje vozila u koloni, za vrijeme organiziranog kretanja kolone, posebnim znacima može se vršiti, s tim da se oznake postavljaju u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla. 

(4)    Odredbe stava (2) ovog člana ne odnose se na vozila Vojne policije, sanitetska motorna vozila, vatrogasna vozila, motorna vozila na kojima se vrši obuka i vozila kojima se prijevoze opasne materije. 

Član 58.
(Dodjeljivanje registarskih oznaka za vozila OS BiH) 

Raspored registarskih tablica za registriranje motornih i priključnih vozila OS BiH, vrši tijelo nadležno za registriranje vozila OS BiH, na osnovu zahtjeva za registriranje iz člana 56. stav (1), po principu odabira slučajnog uzorka. Istoj vojnoj jedinici OS BiH ne dodjeljuju se registarske tablice u nizu. 

Član 59.
(Evidencija registriranih sredstava vozila OS BiH) 

Tijelo nadležno za registriranje vozila OS BiH vodi evidenciju i pregled registriranih motornih i priključnih vozila OS BiH. (obrazac ORVOS-3.- Prilog broj 22. ovog pravilnika). 

Član 60.
(Dokumentacija za registriranje vozila OS BiH) 

(1)    Registriranje motornih, priključnih i borbenih vozila OS BiH vrši Zajednički centar za kontrolu kretanja na osnovu zahtjeva za registriranje motornih, priključnih i borbenih vozila (obrazac ORVOS-1. i ORVOS-2.). Zahtjev za registriranje dostavljaju tijela saobraćajne službe iz člana 56. stav (2) ovog pravilnika. 

(2)    Uz zahtjev za registriranje prilaže se potvrda o tehničkoj ispravnosti motornog i priključnog vozila, jedan primjerak materijalnog naloga o zaduženju vojne jedinice OS BiH sa motornim ili priključnim vozilom i dokaz o porijeklu motornog ili priključnog vozila (faktura, račun, otpremnica, ugovor o donaciji) i nevažeća saobraćajna dozvola motornog vozila - kada se vrši preregistriranje. 

(3)    Kao dokaz o porijeklu prihvatit će se važeća saobraćajna dozvola koju su izdala prijašnja entitetska ministarstva, materijalna lista zaduženja sredstva, a u saobraćajnoj dozvoli upisan podatak da je vlasnik motornog ili priključnog vozila jedno od prijašnjih entitetskih ministarstava odbrane, odnosno vojna pošta. 

(4)    Nakon izvršenja preregistriranja stara saobraćajna dozvola se poništava i odlaže u dosije o motornom vozilu. 

Član 61.
(Postupak registriranja vozila OS BiH) 

Organ nadležan za registriranje vozila OS BiH registrirat će vozilo tek kada izvrši slijedeće radnje: 

a)    kontrolu valjanosti i identičnosti podataka iz zahtjeva za registriranje, potvrde o tehničkoj ispravnosti, materijalnog naloga i dokumenta o porijeklu motornog vozila, 

b)    unošenje podataka iz zahtjeva za registriranje u Pregled registriranih motornih, priključnih i borbenih vozila OS BiH (obrazac ORVOS-3.) i dodjeli odgovarajuće registarske oznake, 

c)    upiše dodijeljene registracijske oznake u zahtjev za registriranje motornih, priključnih i borbenih vozila OS BiH (obrazac ORVOS-1. i ORVOS-2.), 

d)    formira dosije za motorno, priključno odnosno borbeno vozilo gdje se ulažu zahtjev za registriranje, potvrda o tehničkoj ispravnosti, materijalni nalog i dokumenta o porijeklu vozila; 

e)    unese podatke u elektronsku evidenciju, 

f)    izda ispravu o vlasništvu i registraciji za neborbena motorna i priključna vozila i borbena motorna vozila - točkaše. 

Član 62.
(Tehnički pregled vozila OS BiH) 

(1)    Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila vrše se jednom godišnje, izuzev autobusa i vozila za obuku za koja se provjera tehničke ispravnosti vrši svakih šest mjeseci. 

(2)    Izuzetno, novoproizvedena motorna i priključna vozila podvrgavaju se tehničkom pregledu prije prvog registriranja, a nakon toga tokom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prvog registriranja. 

(3)    Na tehnički pregled ne upućuju se motorna i priključna vozila koja su u stanju konzerviranja. 

Član 63.
(Ispisivanje oznaka na borbenim vozilima) 

Ispisivanje registarskih oznaka na borbena vozila - gusjeničare vrši se prema uvjetima za ispisivanje registarskih oznaka (Prilog broj 18. ovog pravilnika). 

Član 64.
(Postupak sa tablicama sa rashodovanih vozila OS BiH) 

(1)    Rashodovanje motornih i priključnih vozila vrši se rješenjem o rashodovanju koje donosi nadležni komandant vojne jedinice OS BiH, odnosno nadležno lice organizacione cjeline Ministarstva odbrane BiH. 

(2)    Po donošenju rješenja o rashodovanju vozila, starješina vojne jedinice iz čijeg sastava je vozilo, odmah, a najkasnije u roku od sedam dana, uz izviještaj dostavlja organu nadležnom za registriranje vozila OS BiH: registarske tablice sa rashodovanog vozila, ispravu o vlasništvu rashodovanog vozila i kopiju rješenja o rashodovanju za svako pojedinačno vozilo. 

(3)    Tijelo nadležno za registriranje vozila OS BiH ažurira podatke u Pregledu registriranih motornih, priključnih i borbenih vozila OS BiH, te poništava ispravu o vlasništvu, upisuje datum rashodovanja i broj rješenja o rashodovanju te je odlaže u dosije vozila skupa sa rješenjem o rashodovanju. 

(4)    Tijelo nadležno za registriranje šestomjesečno organizira komisijsko uništenje vraćenih registarskih tablica rashodovanih vozila. 

Član 65.
(Uvjeti za korištenje probnih tablica za vozila OS BiH) 

(1)    Svako neregistrirano motorno i priključno vozilo OS BiH koje učestvuje u saobraćaju mora biti obilježeno probnim tablicama. 

(2)    Vozilo se obilježava sa dvije probne tablice, koje se postavljaju na prednjoj i zadnjoj strani vozila i to tako da su vidljive a oznake na njima uočljive. 

(3)    Izuzetno, stava (1) ovog člana ne odnosi se na novonabavljena motorna i priključna vozila, koja se svo vrijeme, od mjesta preuzimanja do mjesta registriranja prijevoze vučnim vozom, odnosno namjenskim vozilom za prijevoz vozila, za vrijeme dok se prijevoze tim vozilom. 

Član 66.
(Izgled probnih tablica za vozila OS BiH) 

(1)    Probne tablice za vozila OS BiH su žute boje oivičene crnom linijom sa registarskom oznakom crne boje, dimenzija 520 mm x 110 mm. Probne registarske tablice ne moraju biti presvučene reflektirajućom materijom, a izrađene su od čvrstog papirnog materijala. Probne tablice sastoje se od šest brojeva, jednog slova i natpisa OS BiH. Iznad registarske oznake na sredini registarske tablice ispisan je naziv "PROBA". 

(2)    Oznake i brojevi na probnim tablicama ispisuju se slovima engleskog alfabeta (A, B, C, D, E, F, G, H, I) prema klasifikaciji motornih i priključnih vozila u OS BiH i arapskim brojevima, u tehnici [vajcarsko pismo (Prilog broj 23. ovog pravilnika). 

 

Član 67.
(Izdavanje probnih tablica za vozila OS BiH) 

(1)    Izdavanje probnih tablica za potrebe vojnih jedinica OS BiH vrši organ nadležan za registriranje vozila OS BiH. 

(2)    Za svaku izdatu probnu tablicu organ nadležan za registriranje vozila OS BiH izdaje Potvrdu o korištenju probnih tablica (obrazac ORVOS-4; Prilog broj 24. ovog pravilnika). 

(3)    Evidenciju o izdatim probnim tablicama vodi organ nadležan za registriranje vozila OS BiH na obrascu broj ORVOS-5. koji je dat u Prilogu broj 25. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(4)    Nakon prestanka potrebe za probnim tablicama, probne tablice vraćaju se organu koji ih je izdao. 

Član 68.
(Rokovi za dostavljanje dosijea za vozila OS BiH) 

(1)    Prijašnja entitetska ministarstva odbrane, odnosno vojne jedinice OS BiH kod kojih se vode evidencije o registriranim vozilima entitetskih vojski, trideset dana nakon stupanja na snagu ovog pravilnika zapisnički će dostaviti neiskorištene obrasce i dosijee o registriranim motornim vozilima organu nadležnom za registriranje vozila OS BiH. 

(2)    Za motorna i priključna vozila za koja su dostavljeni dosijei, organ nadležan za registriranje vozila OS BiH izvršit će preregistriranje. 

Član 69.
(Registriranje privremeno dodijeljenih vozila za potrebe OS BiH) 

(1)    Organ nadležan za registriranje vozila OS BiH izvršit će registriranje privremeno dodijeljenih motornih i priključnih vozila, za obavljanje posebnih zadataka (deminiranje, učešće u misijama Ujedinjenih naroda i dr) za potrebe OS BiH. Kao dokaz o porijeklu vozila prihvatit će se ugovor, sporazum, odluka ili bilo koji drugi pisani dokument potpisan od strane davaoca i primaoca vozila. 

(2)    Vozila iz stava (1) ovog člana registrirat će se samo na vrijeme na koje se ustupaju na upotrebu OS BiH. Nakon isteka vremena ustupanja sa registarskim tablicama i saobraćajnom dozvolom postupa se shodno članu 64. ovog pravilnika. 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

 

Član 70.
(Personaliziranje i dodjela registarskih tablica i isprava o vozilu) 

(1)    IDDEEA vrši personaliziranje registarskih tablica koje se izdaju u skladu sa odredbama ovog pravilnika i njihovu raspodjelu nadležnim tijelima, osim registarskih tablica za vozila OS BiH. 

(2)    IDDEEA vrši raspodjelu potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registriranju, a personaliziranje istih vrše nadležna tijela. 

(3)    IDDEEA vrši raspodjelu stiker naljepnica, a označavanje na za to predviđenim mjestima, vrše nadležna tijela. 

Član 71.
(Osiguravanje obrazaca i postavljanje registarskih tablica) 

(1)    Obrasce propisane ovim pravilnikom, osim obrasca zahtijeva iz člana 5. stav (2) ovog pravilnika, osigurava IDDEEA. 

(2)    Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, za vozila OS BiH obrasce i registarske tablice osigurava Ministarstvo odbrane BiH. 

(3)    Registarske tablice su vlasništvo države BiH, a iste se u slučajevima propisanim odredbama ovog pravilnika izdaju na korištenje. 

(4)    Registarske tablice propisane ovim pravilnikom postavljaju se na mjesto koje je proizvođač vozila predvidio za njihovo postavljanje. 

Član 72.
(Prestanak primjene propisa) 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulirali ovu materiju u Bosni i Hercegovini. 

Član 73.
(Stupanje na snagu propisa) 

(1)    Nadležno tijelo u procesu registriranja vozila, prihvata dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila sa bilo koje stanice tehničkog pregleda vozila koja je uvezana u informacioni sistem. 

(2)    Prilikom podnošenja zahtjeva za produženje važnosti registriranja vozila ili promjene podataka o vlasniku ili vozilu koji sadrži saobraćajna dozvola, koji se podnese nakon stupanja na snagu ovog pravilnika izdaje se potvrda o vlasništvu vozila. 

(3)    Potvrda o registraciji će se izdati nakon popunjavanja svih slobodnih polja za produženje registracije u saobraćajnoj dozvoli, ukoliko odredbama ovog pravilnika nije drugačije propisano. 

(4)    Izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, saobraćajna dozvola, izdata po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika, služi kao potvrda o registriranju. 

(5)    Saobraćajna dozvola može se, na zahtjev vlasnika, zamijeniti potvrdom o registriranju i prije navedenog roka. 

(6)    Registarske tablice, izdate po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika, ostaju u upotrebi i korištenju do promjene vlasništva ili promjene podataka o vozilu ili o vlasniku vozila, ukoliko odredbama ovog pravilnika nije drugačije propisano. 

Član 74.
(Stupanje na snagu propisa) 

(1)    Ovaj pravilnik stupa na snagu 28. septembra 2009. godine. 

(2)    Ovaj pravilnik objavit će se u "Službenom glasniku BiH" i u Službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 


Broj 01-02-2-2695/09
31. jula 2009. 


Ministar
Mr. sc. Rudo Vidović, s. r.