2014. - april - PS Stari Grad

Aktivnosti RPZ policajaca PS Stari Grad u aprilu mjesecu su prije svega karakterizirala predavanja održana u osnovnim školama „Vrhbosna „ i „Saburina“ za učenike IX razreda. Teme predavanja su bile „Maloljetnička delikvencija“ i „Međuvršnjačko nasilje“, a sve to u okviru realizacije „Akcionog plana prevencije maloljetničke delikvencije 2014 – 2016.godine. Zatim, treba napomenuti i kontinuiranu saradnju sa LOT timom Republike Slovačke i predstavnika OS BiH, koji su u O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ održali predavanje na temu „Prevencija i zaštita od mina i minsko-eksplozivnih sredstava“. Održani su i redovni sastanci sa menadžmentom srednjih škola, i to „Srednje muzičke škole“ vezano za sigurnosnu situaciju u i oko škole, te sa predstavnicima „Srednje tekstilne škole“, dogovor o budućim zajedničkim aktivnostima na realizaciji projekta „Civitas“. RPZ policajaci PS Stari Grad su, u saradnji sa kolegama iz PS Centar Sarajevo, bili domaćini djeci iz područnih osnovnih škola općine Zenica. Te posjete učenika se, kako je poznato, organiziraju pod pokroviteljstvom Ureda potpredsjednika F BiH g. Svetozara Pudarića. I ovaj put je Sarajevo posjetilo 270 učenika i 30 nastavnika, te su proveli nezaboravan dan u lijepo osmišljenom obilasku našeg glavnog grada.