Pretraga

Ukupno 935
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata za potrebe Uprave administracije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2018
Ugovor o kupoprodaji auto guma Ugovaranje i realizacija 20.11.2018 6.417,38 6.417,38 AMILEJ d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme Ugovaranje i realizacija 30.11.2018 2.867,32 2.867,32 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju m.v. u garantnom roku SSang Yong Tivoli Ugovaranje i realizacija 04.12.2018 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanciji krova PS Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gas maski sa filterom - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 184.262,36
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku balističkih prsluka - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 859.142,70
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku baterijskih uložaka - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2018
Odluka o pokreatnju postupka javne nabavke radova na sanaciji kancelarija u potkrovlju zgrade Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka i glasa - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za programski paket za informacijsku tehnologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga - sanacija krovova - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke metalnog namještaja - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku aparata za gašenje požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vizira za kacigu - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018
Izmjena Plana javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.god. Plan nabavki 19.11.2018
Odluka o izmjeni Odluka broj 01-14-4-81010 od 12.11.2018.g. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2018
Odluka o ponovnom provođenju postupka sukcesivne nabavke tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za tehničko održavanje objekata i opreme -MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregled motornih vozila MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke modula za sistemske jedinice "Traffistar SR 520" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2018
Ugovor o nabavci službene odjeće - MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.11.2018 42.101,28 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga redovnog održavanja m.v. u garantnom roku - Ssan Yong Tivoli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sitnog inventara - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Odluka o poništenju postupka za nabavku tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka 05.11.2018
Odluka o prpovođenju postupka sukcesivne nabavke kancelarijskog materijala - UP Pokretanje i tok postupka 07.11.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku materijalno tehničkih sredstava za izvođenje gađanja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku originalnih tonera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za radarske sisteme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sistemskog i aplikativnog softvera - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radioveze - DMR sistem - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2018 291.470,40
Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za dogradnju objekta IV PU Novi Grad MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2018
Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata Ugovaranje i realizacija 22.10.2018 2.597,87 2.597,87 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata - usluga moleraja - MUP Ugovaranje i realizacija 23.10.2018 7.020,00 OXA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji služb. motornih vozila - MUP Ugovaranje i realizacija 16.10.2018 74.078,55 BLOK d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - Uprava policije MUP KS - DRR AUTO Kiseljak Ugovaranje i realizacija 08.10.2018 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Nissan Ugovaranje i realizacija 08.10.2018 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku higijensko potrošnog materijala - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2018
Odluka o pokretanju postupuka javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji više objekata MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.10.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanaciji krova PS Centar - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Odluka o pokretanju opstupka javne nabavke radova na rekonstrukciji kućica za smještaj službenih pasa - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova - objekat Grkarica - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Ugovaranje i realizacija 18.10.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za unutrašnji video nadzor - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2018
Ukupno po stranici 1.334.875,46 135.082,40 11.882,57