Zapisnici sa stručnih kolegija Mup-a KS

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Datum: 07.03.2011. godine

Z A P I S N I K

Sa sastanka ministra i predstavnika sindika policije
MUP-a Kantona Sarajevo

Dana 04.03.2001. godine sa početkom u 13,30 sati u sali za sastanke u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo, održan je sastanak ministra i sekretara ministarstva sa predstavnicima sindikata policije MUP-a Kantona Sarajevo, kojeg su predstavljali predsjenik Unije sindika policije F BiH Ganija Halid, predsjednik Upravnog odbora sindikata policije MUP-a Kantona Sarajevo Đozo Nedžib i sekretar Bajrakterević Muamer.

Predsjenik sindikata Upravnog odbora Đozo Nedžib, naveo je potrebu sastanka sindikata sa ministrom. Dalje je naveo da sindikat zahtjeva poštivanje zakona i da isti ne traži ništa što nije propisano zakonom. Pored navedenog istakao je i nekoliko problema koje treba urgentno riješiti, i to:

- da je sindikat uvidom u nacrt budžeta za 2011. godinu utvrdio da nisu planirana finansijska sredstva za otpremnine penzionisanim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo;

- da nisu predviđena sredstva za uniforme za službenike policije, te da je zbog dotrajalosti postojeće uniforme veliki broj policijskih službenika obolio;

- također, je istakao da je otežan rad uviđajnih ekipa zbog nedostatka osnovnih sredstava za rad ( npr. hemikalija );

- istakao je i potrebu zapošljavanja 200 policijskih službenika, koliko ih nedostaje po sistematizaciji radnih mjesta, te da je zbog stresnosti posla koji obavljaju bilo čak 14 smrtnih slučajeva službenika policije;

Gospodin Halid Ganija istakao je potrebu usklađivanja Zakona o plaćama policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo, sa federalnim zakonom, te iznalaženje sredstava u Nacrtu budžeta za 2011. godinu za jubilarne nagrade i ostalih naknada koje su propisane zakonom i drugim propisima. Dalje je naveo, da je zbog pogrešne odredbe u Zakonu o javnom okupljanju stvorena obaveza isplate 3500 prekovremenih sati,a što je trebalo biti naplaćeno od organizatora komercijalnih javnih okupljajna.

Ministar je u obraćanju predstavnicima sindikata naveo da je u prvoj sedmici svog mandata imao sastanak sa njima, te da nije siguran da je između ostalog izostao socijalni dijalog. Po pitanju uniformi naveo je da će iste biti nabavljane sukcesivno, a ne pet kompleta odjednom, što zavisi i od cijena i načina nabavke istih. Istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne množe biti odgovorno ukoliko nedostataju sredstva za rad navedenim uviđajnim ekipama za efikasnost izvršavanja poslova i provedenih istraga. Također, je naveo da se u opremu ulažu značajna finansijska sredstva , te se postavlja pitanje da li trebalo biti nabavljano 30 golfova, ili je dio tih sredstava trebao biti usmjeren na nabavku uniformi i druge prioritetne opreme. Što se tiče otpremnina za penzionisane službenike policije, naveo je da su one propisane zakonom i da će biti isplaćene, i da mu nije jasno koji se to zakon ne poštuje.

Sekretar ministarstva je napomenuo da je u toku postupak izmjene Zakona o javnom okupljanju, s ciljem otklanjanja greške, odnosno izmjene odredbe da policijski organ izvan svoje redovne djelatnosti obavlja osiguranje komercijalnih radnih skupova, što će omogućiti realizaciju ugovora i naplatu potraživanja.

Sastanak je okončan u 15,00 sati.

ZAPISNIK VODILA Elvira Begić

PREDSJEDAVAJUĆI
ministar, Dr.Sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Datum: 05.04.2011. godine

Z A P I S N I K
sa Stručnog Kolegija Ministarstva

Sjednica Stručnog Kolegija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo održana je u utorak 05.04.2011. godine, u sali za sastanke u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.

Sjednici su prisustvovali: ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Dr.Sci. Muhamed Budimlić, sekretar Ministarstva Edin Zahiragić, načelnik Sektora uniformisane policije Jasmin Idrizović, direktorica Uprave administracije i podrške Sanja Petrović, savjetnik ministra Emir Jesenković, načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Samir Kekić, predsjednik Ureda za pritužbe javnosti Avdo Panjeta, predsjednik sindikata policije Nedžib Đozo, načelnik Odjeljenja za analitiku, palniranje i evidencije Nedžiba Džemidžić i zapisničar Begić Elvira.

Uvodnu riječ dao je Ministar koji se osvrnuo na rad Ministarstva, te na značaj poslova iz nadležnosti Ureda za pritužbe javnosti, Odjeljenja za unutrašnju kontrolu i Odjeljenja za analitiku, planiranje i evidencije, s ciljem postizanja policijskog integriteta.

Posebno se osvrnuo na poslove analitike, te konstatovao da Ministarstvo ne može voditi sveukupnu djelatnost bez tih poslova. Očekujemo snažnu podršku MUP-u od strane Analitike, jer je to u stvari argumenatovanost u postupanju ili nepostupanju.

Istakao je da Sindikat Ministarstva treba da bude prisutan na sastancima Kolegija kada se raspravlja o problemima vezanim za socijalni status službenika Ministarstva, kao i predstavnik Nezavisnog odbora kada se raspravlja o pitanjima koja ulaze u njihovu nadležnost.

Naveo je da će sastanci Kolegija biti održavani 1. i 3 utorka tekućeg mjeseca. Raspravljano je o Programu rada Vlade za 2011. godinu, i proceduri njegovog usvajanja, te istakao nezadovoljstvo materijalima koji se odnose na izvještaje o radu, te da bi trebalo poboljšati izvještaje vezane za kriminalitet.

Po pitanju Budžeta navedeno je da manji za 8,5 miliona od prvobitnog zahtjeva, i da on iznosi 72,932,600 KM, te da plate neće biti smanjivane i da će biti isplaćivane otpremnine za odlazak u penziju. Navedeno je da su prioriteti nabavka uniformi i završetak objekta u Vogošći.
Načelnik Idrizović naveo je da zimska uniforma mora biti prioritet i završena do oktobra 2011. godine.

Ministar se osvrnuo da je potrebno dograditi informatička oprema, da se ista uveže sa Kantonom Sarajevo.

Predsjednik Ureda za pritužbe javnosti je naveo da je Ured za pritužbe javnosti žalbeno tijelo koje formira Skupština Kantona, radi na osnovu Uredbe, zaštitu građana i njihovih prava. Sačinjene su 3 – mjesečne informacije o radu i dostavljene Komisiji Skupštine.

Također je naveo da je Ured kod donošenja odluka imao koncenzus svih članova, te da je razmatrano 980 predmeta i data saglasnost za provođenje 163 istrage. Konstatovao je da su 43 žalbe – osnovane , 59 – neosnovane, 64 – bez dovoljno dokaza i 10 – odustanaka od žalbe. Također je naveo da se od strane nekih građana pojavljuju neosnovane žalbe već duži period.

Ministar je skrenuo pažnju na Memorandum o interresornoj saradnji s ciljem preveniranja parkiranja na nedozvoljenim mjestima, prosjačenja i ulične preprodaje.

Šef Odjeljenja za unutrašnju kontrolu naveo je da se provode aktivnosti na državnom nivou, vezane za Jedinicu za profesionalne standarde, s ciljem da ista u svim policijskim organima postane samostalna i da ta odjeljenja vode krivične istrage, i da se shodno tome radi novi pravilnik na nivou svih policijskih agencija BiH, i da je on pri kraju izrade, te da unutrašnja kontrola ne vodi unutrašnju istragu protiv policijskih službenika, nego svih zaposlenih u Ministarstvu.

Predsjednik sindikata MUP-a Kantona Đozo je istakao nezadovoljstvo radi niskih plaća policijskih službenika,

Sastanak stručnog Kolegija je okončan u 12,00 sati.

ZAPISNIK VODILA
Elvira Begić

M I N I S T A R
Dr.Sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Broj: 01- sl / 11
Datum: 27.04.2011. godine

SEKRETAR MINISTARSTVA
POLICIJSKI KOMESAR
DIREKTORICA – Uprave administracije i podrške

Dostavljamo Vam Zapisnik sa sastanka, održanog dana 22.04. 2011. godine, na kojem je bila tema “ Zakon o zaštiti tajnih podataka “ i njegova daljnja i što kvalitetnija primjena.

DOSTAVITI:
- Imenovanim.-
Z A P I S N I Č A R
Dika Redžepović

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Broj: 01- /11
Datum: 20.04.2011. godine

Z A P I S N I K
sa Stručnog Kolegija Ministarstva

Sjednica Stručnog Kolegija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo održana je u utorak 19.04.2011. godine, u sali za sastanke u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.

Sjednici su prisustvovali: ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Dr.Sci. Muhamed Budimlić, sekretar Ministarstva Edin Zahiragić, policijski komesar Vahid Ćosić, direktorica Uprave administracije i podrške Sanja Petrović, savjetnik ministra Emir Jesenković, predsjednik Ureda za pritužbe javnosti Avdo Panjeta, predsjednik sindikata policije Nedžib Đozo, načelnica Sektora za podršku Amira Silajdžić, načelnica Sektora za kadrovske, pravne i logističke poslove i edukaciju Rabija Čampara i zapisničar Dika Redžepović.

Uvodnu riječ dao je Ministar, koji je nakon što je pozdravio sve prisutne, iste upoznao sa tačkom dnevnog reda „ Izvršenje Budžeta za 2011. godinu „ i njegova realizacija u tekućoj godini.

Načelnica Sektora za podršku Amira Silajdžić, je detaljno prezentirala sve stavke Budžeta za 2011. godinu, istakavši da su odobrena kreditna sredtstva u iznosu od 2. 800 000, 00 KM od strane Ministarstva finansija Kantona preknjižena u Budžet, što smatra nezakonitim. Ministar je istakao da se na stavci tekućih troškova, mogu ostvariti određene uštede, po pitanju korištenja telefona, vode, struje, goriva i dr. Načelnica Amira Silajdžić je prisutne upoznala sa problemom obračuna plaće 60 % prosječne federalne plate ( fiksna osnovica ), te da se taj problem delegira na Vladi Kantona, jer se obracun vrši u Trezoru.

Ministar je obavjestio prisutne da je stav Vlade, da se jedno novo službeno vozilo da na korišteje Ministarstvu za prostorno uređenje, o čemu ćemo biti i zvanično obavješteni.

Policijski komesar Vahid Ćosić, je insistirao da se u dnevni red uvrsti i 14. tačaka u pisanoj formi, koje predlaže Uprava policije. Obzirom da je prijedlog dopune dnevnog reda od strane policijskog kjomesara dostavljen isti dan, kada je zakazan Stručni kolegij, ministar je istakao da će nakon uvida u navedene prijedloge, cijeneći njihovu opravdanost, neke od navedenih prijedloga staviti na dnevni reda narednih kolegija.

Policijski komesar je istako potrebu da se prioritetno opreme Jedinica za podršku, Jedinica za specijalističku podršku i vodovi policije unutar policijskih uprava ( crna uniforma njih oko 450 ukupno ). Isto tako, istakao je problem pravosnežne sudske presude od prije tri godine između MUP-a i PIO ( potraživanja MUP-a od oko 800.000 KM ). Što se tiče nabavke kancelarijskog namještaja, stav je da bude kvalitetniji jer dosadašnje nabavke su jako lošeg kvaliteta. Paralelno sa aktivnostima oko pnabavke policijske uniforme, riješiti i problem dopunskih dijelova uniforme ( kačket, beretka i dr. ) i iste uskladiti sa federalnom Uredbom.

G-đa Čampara istakla je da je Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi obavezujuća za područje Federacije, te da bi trebalo što prije izvršiti pripreme oko raspisivanja tendera za nabavku istih. Navela je da ima veliki broj zahtjeva za pomoć ( teška bolest uposlenika i članova njihove porodice ), ali da nedostaju sredstva za isplatu, te predložila ukoliko se stvore uslovi da se iz vlastitih prihoda počne vršiti isplata.

Predsjednik sindikata policije Neđib Đozo, je upoznao prisutne da 20.04.2011. godine ima sastanak sa premijerom Vlade na kojem bi razmatrali tužbe službenika policije kojih ima oko 1400, te da se hitno donese Zakon o plaćama, potpiše kolektivni ugovor, i da barem jedan predstavnik sindikata bude član tenderske komisije za nabavku uniforme.

Predsjednik Ureda za žalbe g-din Avdo Panjeta je delegirao problem Zakona o policijskim službenicima, koji nedozvoljava prelazak istih u Kantone. Također je istaknuto da Zakon o policijskim službenicima nema adekvatne kriterije o vrednovanju rada, racionalizacije i iskorištenosti policijskih službenika.

Zaključak: Da se izdvoje prioriteti u realizaciji i nabavci opreme i u pisanoj formi dostave
od strane obje Uprave ministru ( rok 7 dana ), kako bi na narednoj sjednici
Stručnog kolegija mogli usaglasiti raspodjelu Budžeta za 2011. godinu.

Sastanak stručnog Kolegija je završen u 11,30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Dika Redžepović

M I N I S T A R
Dr.Sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Broj: 01- /11
Datum: 22.04.2011. godine

Z A P I S N I K
sa sastanka održanog dana 22.04.2011. godine

Sastanak je održan u sali u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo 22.04.2011. godine, s početkom u 10,00 sati. Sastanku su prisustvovali: ministar Muhamed Budimlić policijski komesar Vahid Ćosić, direktorica Uprave administracije i podrške Sanja Petrović, načelnik Sektora za informatiku u Upravi administarcije i podrške Halid Matoruga, načelnik Jedinice za profesionalne standarde Jusuf Zornić, šef Odsjeka za reviziju i razvoj načela Mustafa Bešić, načelnik Odjeljenja za informatiku i tehničke poslove u Upravi policije Senadin Arapčić i zapisničar Dika Redžepović.

U uvodnoj rječi, ministar Budimlić je upoznao prisutne da je tema sastanka Zakon o zaštiti ličnih podataka i njegova daljnja i što kvalitetnija primjena.

Mustafa Bešić je naglasio da je na sastanku policijskih agencija u Albaniji, održanom 2010. godine, razgovarano o razmjeni i zaštiti ličnih podataka i dogovoreno da podatke treba uskladiti sa Konvencijom o zaštiti ličnih podataka. Također je naglasio da će u narednom periodu ( krajem ove ili početkom naredne godine ), Evaluacijski tim posjetiti naše Ministarstvo, u vezi sa provedbom mjera i sistema zaštite.

Policijski komesar je istakao da su svi projekti koji su do sada rađeni u svrhu zaštite ličnih podataka, urađeni izuzetno kvalitetno i da su kao takvi bili primjer pojedinim agencijama. Dodao je da je saradnja sa zemljama u okruženju po pitanju razmjene podataka veoma dobra, te da će Uprava policije ministru dostaviti izvještaj Komisije, koja je izvršila uvid u objekte Ministarstva u kojima bi mogla biti smještena pisarnica ( za ovu namjenu postoje odobrena sredstva u iznosu oko 45.000 KM ), kao i prostorija za prijem i evidenciju tajnih podataka.

Mustafa Bešić je dodao da svih 14. mjera koje su i u Izvještaju dostavljene ministru, proizilaze iz Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Na sastanku je dogovoreno da je potrebno izvršiti analizu opravdanosti vođenja pojedinih evidencija.

Ministar Budimlić je iznio mogućnost saradnje sa UNDP-om, s ciljem traženja pomoći u implementaciji određenih aktivnosti koje se odnose na zaštitu ličnih podataka, te eventualne pomoći nekim od njihovih programa.

Z A K LJ U Č C I:

1. Potrebno je formirati radni tim na nivou Ministarstva koji će vršiti pripremu Ministarstva za posjetu Evaluacijskog tima, a u čijem sastavu bi bio po jedan predstavnik pravne, informatičke i finansijske struke;

Rok: 7 dana

2. Iznaći rješenje da se u okviru postojećih ljudskih resursa, popuni radno mjesto stručnog savjetnika za zaštitu ličnih podataka u Kabinetu ministra, koji bi također bio član radnog tima;

Rok: 7 dana

3. Predložiti i pripremiti prijedlog Plana iz oblasti zaštite ličnih podataka, te isti dostaviti svim organizacionim jedinicama Ministarstva, na eventualne primjedbe i sugestije;

Rok: 15 dana

4. Nakon donošenja Plana, u što kraćem roku pripremiti zbirku propisa i evidencija za vođenje prema Agenciji za zaštitu ličnih podataka;

5. Uz saradnju sa Arhivom grada, pripremiti i donijeti Listu registraturnog materijala i rokove čuvanja;

6. Početi sa relazizacijom svih 14 . tačaka iz Izvještaja koje se postavljaju pred Ministarstvo.

Sastanak je završen u 10, 45sati.

ZAPISNIK VODILA
Dika Redžepović

M I N I S T A R
Dr.Sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Datum: 27.05.2011. godine

Z A P I S N I K
sa Stručnog Kolegija Ministarstva

Sjednica Stručnog Kolegija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo održana je u utorak 24.05.2011. godine, u sali za sastanke u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.

Sjednici su prisustvovali: ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Dr.Sci. Muhamed Budimlić, sekretar Ministarstva Edin Zahiragić, načelnik Sektora uniformisane policije Jasmin Idrizović, direktorica Uprave administracije i podrške Sanja Petrović, savjetnik ministra Emir Jesenković, načelnica Sektora za podršku Amira Silajdžić, predsjednik sindikata policije Nedžib Đozo i zapisničar Dika Redžepović.

DNEVNI RED

1. Izvršenje i raspodjela Budžeta za 2011. godinu
2. Nabavka uniformi za policijske službenike
3. Aktuelna pitanja – Ostalo

Nakon uvodne riječi, kojom prilikom je ministar pozdravio prisutne, razmatrane su tačke dnevnog reda, kako slijedi:

T.1. Ministar je obavjestio prisutne da je od Uprave policije u periodu od 28.03. do 24.05.2011. godine dobio četiri akta kojim su iskazane njihove potrebe ukupno 800.000,00 KM. Iskazane potrebe Kabineta ministra i Uprave administracije 260.000,00.

Zaključak T.1.

Uprava administracije i podrške će objediniti zahtjeve i izdvojiti prioritete u nabavci za 2011. godinu, koji će biti usaglašeni na narednom Kolegiju.

T.2. Za sve nabavke formirati će se jedna Komisija za javne nabavke. Prioritet prilikom svih nabavki dati kvalitetu što će potvrditi certificirana agencija za provjeru standarda i odrediti se prema rasoloživim sredstvima.

Zaključak T.2.

Ubrzati proceduru i precizirati broj uniformi, razmotriti i predložiti koliko košta jedna uniforma, napraviti specifikaciju potreba ( Uprava policije dužna dostaviti broj ) i utvrditi prioritete oko nabavke uniforme. Kabinet će preduzeti mjere oko ubrzanja procedure, da bi se što prije ušlo u proces javne nabavke ( međunarodni tender ).

T.3. Ostalo

T.3.1. Sistem upravljanja kvalitetom, da se Uprava policije što prije uključi . ministarstvo će donijeti Odluku o pokretanju projekta, imenovanja rukovodioca i uspostavljanju tima.

T.3.2. I faza : Web portal – korištenje testne stranice koja već postoji, donijeti odluku o INTRA – net i INTER – net stranici, početnu podršku pružit će Ured za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo.

II faza : nove e.mail adrese.

T.3.3. Uraditi dopune Pravilnika o cjenama usluga koje se pružaju prilikom osiguranja javnih skupova, Pravilnik uskladiti sa izmjenama Zakona o javnom okupljanju i donijeti ga nakon promjene Uredbe.

Rok: Petak

T.3.4. precizirati kriterije za procjenu angažovanja broja ljudi i odgovornosti na javnim skupovima. Imati čvrst i jasan stav oko osiguranja utakmica.

Zaključak T.3.4.

Sekretar sa Mustafom Bešićem i Jasminom Idrizovićem da sačine Metodologiju provedbe javnih skupova, procjenu rizika i broja angažovanja policijskih službenika, kriteriji i odgovornosti službenika policije.

Rok:3 juni 2011.

T.3.5. Izvještaj o radu

Ministarstvo je obavezno Skupštini dostaviti izvještaj za period januar – mart, isti dostavljen od strane Uprave policije 17.04.2011. godine, na koji su date primjedbe.

Novi izvještaj nije dostavljen ministru, stav ministra je da isti bude izmjenjen, a u narednom periodu čemu će biti donijeta instrukcija o Metodologiji i postupka sačinjavanja izvještaja.

Po pitanju stanja sigurnosti u gradu poslanik Nermin Pećanac je tražio vanrednu Skupštinu.

Sastanak stručnog Kolegija je okončan u 12,00 sati.

ZAPISNIK VODILA
Dika Redžepović

M I N I S T A R
Dr.Sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
S A R A J E V O

Broj: 01-
Datum: 13.06. 2011. godine

Z A P I S N I K
sa sastanka Stručnog kolegija Ministarstva

Sastanak Stručnog kolegija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je održan u sali u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo 07. 06. 2011. godine, s početkom u 10,00 sati. Sastanku su prisustvovali: ministar Muhamed Budimlić, sekretar Ministarstva Edin Zahiragić, policijski komesar Vahid Ćosić, direktorica Uprave administracije i podrške Sanja Petrović, načelnica Sektora za podršku u Upravi administracije i podrške Amira Silajdžić, načelnica Sektora za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukaciju u Upravi policije Rabija Čampara, predsjednik Komisije za izradu Pravilnika o policijskoj uniformi Jusuf Zornić, savjetnik ministra Emir Jesenković i zapisničar Nihada Čomor. Sastanku nije prisustvovao predsjednik Sindikata policije Nedžib Đozo.

Sastankom Stručnog kolegija predsjedavao je ministar Muhamed Budimlić.
Prijedlog dnevnog reda za sastanak Stručnog kolegija dostavljen je uz poziv za održavanje sastanka kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Izvršenje budžeta za 2011. godinu
2. Nabavka uniformi za policijske službenike
3. Sistem upravljanja kvalitetom
4. Nogometni turnir
5. Aktuelna pitanja – ostalo

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Prije prelaska na razmatranje tačaka dnevnog reda, usvojen je zapisnik za prethodne sjednice Stručnog kolegija Ministarstva.

Ad1.

Pri razmatranju ove tačke dnevnog reda, ministar Budimlić je naglasio da je jedan od zaključaka sa prethodne sjednice bio da sve organizacione jedinice preciziraju potrebe i odrede prioritete, a da Uprava administracije i podrške objedini sve zahtjeve koji su trebali biti usaglašeni na ovom sastanku. Načelnica Sektora za podršku Amira Silajdžić je naglasila da još nisu dostavljeni svi zahtjevi, tako da to nije moglo biti ni urađeno.
Tokom diskusije, policijski komesar Vahid Ćosić i načelnica Rabija Čampara iznijeli su stav da se najprije trebaju odrediti sredstva koja organizacione jedinice mogu imati na raspolaganju, a zatim odrediti prioriteti u skladu sa tim sredstvima. Policijski komesar je, također naglasio da je jedan od tih prioriteta nabavka MTS-a za sjedište Ministarstva, što podrazumijeva metal – detektor vrata i rentgen traku za stvari, s obzirom na činjenicu da sam ulaz u sjedište nije dobro osiguran.
Ministar Budimlić je obrazložio da je potrebno iskazati potrebe po prioritetima organizacionih jedinica na nivou Ministarstva, a ne po iznosima. S tim u vezi, u Kabinet ministra su u proteklih mjesec dana primljena četiri dokumenta - prioriteti Uprave policije, te je ministar zamolio predstavnike ove organizacione jedinice Ministarstva da usaglase dokumente i dostave jedinstven pregled potreba prema prioritetima. U skladu sa zahtjevima organizacionih jedinica, načinit će se jedinstvena lista prioriteta Ministarstva u cjelini, rangiranih po stepenu važnosti, što će biti osnova za izvršenje budžeta u ovoj godini.

Ad2.

Prilikom razmatranja mogućnosti nabavke novih uniformi za policijske službenike, naglašeno je da se prilikom nabavke mora voditi računa o tehničkim karakteristikama jedinstvene uniforme na nivou Federacije BiH. Prioritet prilikom nabavke uniformi imaju radno-taktičke zimske uniforme za pripadnike Sektora uniformisane policije.
Načelnica Amira Silajdžić je izvijestila Kolegij da trenutno nema raspoloživih sredstava za ovu nabavku, ali da se bez obzira na tu činjenicu može krenuti u tendersku proceduru, jer se očekuje ostvarenje svih prihoda u skladu sa planom, te se lotovi mogu sukcesivno otplaćivati u skladu sa prilivom ostvarenih prihoda.
Policijski komesar je naglasio da je prošlo 68 dana od usvajanja budžeta, a još ništa nije urađeno po ovom pitanju. Dodao je da je formiranje komisije za nabavku uniformi prioritetno, kako bi se što prije krenulo u tendersku proceduru. Policijski komesar je takođe naglasio mogućnost saradnje sa općinskim načelnicima po pitanju nabavke uniformi za Jedinicu za specijalističku podršku i Jedinicu za podršku, s obzirom na činjenicu da bi se ove jedinice mogle koristiti i za intervencije prilikom izvanrednih situacija ( prirodnih nepogoda i dr.)
Ministar Budimlić je naglasio da se u proteklom periodu mnogo učinilo po pitanju nabavke uniformi, a prije svega dogovorena je saradnja sa certificiranom agencijom za kontrolu kvaliteta, analiza tehničkih karakteristika uniformi i usaglašenost sa pravilnicima, pripreme za formiranje jedinstvene komisije za javne nabavke na nivou Ministarstva, a ono što je prioritetno je da se Uprava policije iskaže sa tačnim brojem i specifikacijom uniformi, što je bio zaključak prethodno održanog Kolegija, ali ta specifikacija potreba nije pristigla iz ove organizacione jedinice do održavanja ove sjednice Kolegija. Ministar je naglasio da je neophodno u Pravilniku o posebnim uniformama policijskih službenika predvidjeti i posebne uniforme za policijske službenice koje rade na prijavnicama. Također je naglasio da treba planirati i uniforme za namještenike u Upravi administracije i podrške koji rade na šalterima i koji su u direktnoj komunikaciji sa strankama (putne isprave, pisarnica, cips lokacije i sl.).

Ad3.

U sklopu ove tačke dnevnog reda, ministar Budimlić je izvijestio Kolegij da je donesena Odluka o uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u Upravi policije i da je u tu svrhu određen predstavnik rukovodstva za kvalitet . Ono što je potrebno dalje uraditi je formiranje stručnog tima za uvođenje sistema kvaliteta u Upravi policije, što je zadatak ministra, ali nakon predlaganja članova tima, o čemu je u prethodnoj sedmici upućen dopis iz Kabineta, ali do održavanja sjednice nije dostavljen prijedlog spiska rukovodilaca iz ove organizacione jedinice za projekt Sistem upravljanja kvalitetom.

Ad4.

Završetak nogometnog turnira pripadnika organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova trebao je u saradnji sa Odjeljenjem za edukaciju Uprave policije, a na usmeni prijedlog ministra Budimlića članovima Organizacionog odbora, biti obilježen dodjelom nagrada koje bi pobjedničkim timovima uručili ministar i policijski komesar. Iz ove organizacione jedinice nije bilo očitovanja po ovom prijedlogu.
Ministar Budimlić je izvijestio Kolegij da će nogometni turnir biti jedna od aktivnosti u sklopu obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo, kada se taj datum odredi.

Ad5.

U sklopu aktuelnih pitanja, navedena je potreba izmjene Uredbe o policijskoj znački i iskaznici i njeno usklađivanje sa aktuelnim potrebama policijskih službenika, s obzirom da navedena Uredba datira iz 2007. godine. Također se razgovaralo o studijskom putovanju u Švicarsku u saradnji sa SDC-om u sklopu projekta RPZ. S tim u vezi, usmeno je data saglasnost za nastavak ovog projekta uključujući i realizaciju planirane studijske posjete. Govorilo se i o potrebi instaliranja veze i kupovine namještaja za III sektor V PU, te o nekim intervencijama na projektnoj dokumentaciji objekta PS Vogošća.

Z A K LJ U Č C I

1. Zaključeno je da će se budžet za 2011. godinu izvršavati prema listi prioriteta Ministarstva u cjelini, rangiranih prema stepenu važnosti, a na osnovu objedinjenih zahtjeva koje dostave sve organizacione jedinice Ministarstva.

2. Dogovoreno je da je prioritet prilikom nabavke uniformi za policijske službenike nabavka radno – taktičkih zimskih uniformi za Sektor uniformisane policije. Prilikom nabavke se mora voditi računa o tehničkim karakteristikama jedinstvene uniforme na nivou Federacije BiH. Potrebno je formirati komisiju za provođenje tenderske procedure za nabavku ovih uniformi u što skorije vrijeme.

3. Dogovoreno je da se preduzmu aktivnosti na uspostavljanju saradnje sa općinskim načelnicima u vezi sa razmatranjem mogućnosti nabavke uniformi za Jedinicu za podršku i Jedinicu za specijalističku podršku.

4. Dogovoreno je da se Pravilnik o posebnim uniformama policijskih službenika dopuni na način da se predvide i posebne uniforme za policijske službenice koje rade na prijavnicama. Također je dogovoreno da je potrebno uraditi poseban Pravilnik o uniformama namještenika Uprave administracije i podrške koji rade na šalterima i u intenzivnoj komunikaciji s građanima.

5. U skladu sa Odlukom o uvođenju sistema za upravljanje kvalitetom u Upravi policije, potrebno je preduzeti aktivnosti na formiranju stručnog tima koji će u saradnji sa Uredom za kvalitet raditi na uvođenju sistema za upravljanje kvalitetom u ovoj organizacionoj jedinici Ministarstva. Stručni tim će se formirati rješenjem koje će donijeti ministar nakon prijedloga Uprave policije.

6. Dogovoreno je da nogometni turnir bude jedna od aktivnosti koje će se provoditi u sklopu obilježavanja Dana policije kada taj datum bude određen.

7. Dogovoreno je da će se nastaviti realizacija projekta Rad policije u zajednici u okviru koje i studijsko putovanje u Švicarsku, jer je to jedna od aktivnosti koje su dogovorene sa predstavnicima SDC-a i predviđene Planom aktivnosti.

Sastanak je završen u 11,15 sati.

Zapisnik pripremila
Nihada Čomor

M I N I S T A R
Dr. sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Broj: 01- SK / 11
Datum: 20.06.2011. godine

SEKRETAR MINISTARSTVA
POLICIJSKI KOMESAR
DIREKTORICA – Uprave administracije i podrške
URED ZA PRITUŽBE JAVNIOSTI – g-din Avdo Panjeta
NEZAVISNI ODBOR ZA IZBOR I REVIZIJU
POLICIJSKOG KOMESARA – g- din Boro Petrović

Obavještavamo Vas da će dana 21.06.2011. godine ( utorak ) sa početkom u 09,30 sati, biti održan sastanak Stručnog Kolegija Ministarstva, na koji će biti pozvani:

- savjetnik ministra, g-din Emir Jesenković
- predsjednik Sindikata policije, g-din Nedžib Đozo
- načelnik Jedinice za profesionalne standarde, g-din Jusuf Zornić

DNEVNI RED

1. Zakon o platama policijskih službenika
2. Rad policije u zajednici
3. Prvenstvo u situacionom gađanju SWAT – Mađarska
4. Nabavka uniformi za policijske službenike
5. Aktuelna pitanja – Ostalo

DOSTAVITI:
- Imenovanim.-

M I N I S T A R
Dr.Sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova
K a b i n e t
S A R A J E V O

Datum: 21.06.2011. godine

Z A P I S N I K
sa Stručnog Kolegija Ministarstva

Sjednica Stručnog Kolegija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo održana je u utorak 21.06.2011. godine, u sali za sastanke u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo, sa početkom u 09,30 sati.

Sjednici su prisustvovali: ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Dr.Sci. Muhamed Budimlić, policijski komesar g-din Vahid Ćosić, predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara g-din Boro Petrović, predsjednik Ureda za pritužbe javnosti g-din Avdo Panjeta, savjetnik ministra Emir Jesenković, predsjednik sindikata policije Nedžib Đozo i zapisničar Dika Redžepović, dok su opravdano odsutni: sekretar Ministarstva Edin Zahiragić, direktorica Uprave administracije i podrške Sanja Petrović i načelnik Jedinice za profesionalne standarde Jusuf Zornić.

DNEVNI RED

1. Zakon o platama policijskih službenika
2. Rad policije u zajednici
3. Prvenstvo u situacionom gađanju SWAT - Mađarska
4. Nabavka uniformi za policijske službenike
5. Aktuelna pitanja – Ostalo

Nakon uvodne riječi, kojom prilikom je ministar pozdravio prisutne, razmatrane su tačke dnevnog reda, kako slijedi:

T.1.

Ministar je upoznao prisutne da su Ured za zakonodavstvo, Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, krajem prošle godine dali negativno mišljenje u vezi sa nacrtom Zakona o plaćama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo. Predstavnik Sindikata je istakao da je Sindikat načelno usvojio nacrt Zakona o policijskim službenicima Federacije, iako je konstatovano da postoji sporna odredba koja se tiče umanjenja plaća policijskim službenicima od 10 % u odnosu na federalni nivo.

Zaključak T.1.

Ministar će što je brže moguće formirati Komisiju za izradu Zakona o plaćama policijskih službenicima, na čelu sa sekretarom Ministarstva, dva člana iz Uprave policije, jednim članom iz Uprave administracije, Jedan član iz Sektora za podršku i jedan prestavnik Sindikata.
Stav policijskog komesara jeste da plaće policijskih službenika u Kantonu budu iste kao i plaće policijskih službenika u Federaciji, te da se taj stav podrži i ne odsutupa od istog.

T.2.

Rad policije u zajednici jeste proces koji traje duže i koji se stalno nadograđuje. U narednom periodu planirano je studijsko putovanje u Švicarsku u organizaciji SDC. Na pomenuto putovanje bit će upućeno 12 predstavnika Ministarstva, kojem će se pridružiti ministar i policijski komesar.

Zaključak T.2.

Preduzete su aktivnosti oko realizacije putovanja i rezervacije karata, jer je Rad policije u zajednici od izuzetnog značaja za Ministarstvo. Policijski komesar je istakao da je prilikom boravka na 33. Policijskoj konferenciji glavnih gradova jugoistočne europe, veliki značaj dat samom radu policije u zajednici, i stalnom unapređenju istog.

T.3.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dobilo je poziv za učešće na međunarodnom prvenstvu u situacionom gađanju SWAT – Mađarska. S obzirom da naše Ministarstvo tradiconalno učestvuje na takmičenju SWAT timova u SAD - na Floridi, to će se razmotriti odlazak na takmičenje u Mađarskoj.

T.4

Još jednom je konstatovano da je nabavka zimskih uniformi za policijske službenike jedan od prioriteta Ministarstva. Policijski komesar je istakao da će se predvijeti tačan broj uniformi za policijske službenike plus 10% koliko je predviđeno za rezerve, te da se prilikom procedure nabavke ispuštuje zakonitost u radu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i uputstvom.

T.5.

Aktuelno - Ostalo

Dana 24.06.2011. godine u Jedinici za specijalističku podršku upriličit će se svečana promocija kadeta, koji su zasnovali radni odnos sa Ministarstvom, sa početkom u 11,00 sati.

Prisutni gospodin Boro Petrović i gospodin Avdo Panjeta su se zahvalili na pozivu, istakavši da im je bilo zadovoljstvo prisustvovati Stručnom kolegiju, te da će se i ubuduće rado odazvati pozivu.

Sastanak stručnog Kolegija je okončan u 10,35 sati.

ZAPISNIK VODILA
Dika Redžepović

M I N I S T A R
Dr.Sci. Muhamed Budimlić

_______________________________________________________________________________________

Broj : 01-SK/11
Datum: 12.09.2011.godine

Z A P I S N I K
sa Stručnog kolegija Ministarstva održanog 12.09.2011.godine u velikoj sali MUP-a Kantona Sarajevo sa početkom u 9 časova

Kolegiju su prisustvovali:
1.Muhamed Budimlić, ministar
2.Džafer Hrvat, načelnik krim službe
3.Sanja Petrović, direktorica Uprave administracije i podrške
4.Edin Zahiragić, sekretar Ministarstva
5.Emir Jesenković, savjetnik ministra

D N E V N I R E D

1.Aktivnosti u okviru realizacije projekta ,,Rad policije u zajednici“ i posjeta policijske delegacije grada Saint Gallena (Švicarska) Sarajevu i Bosni i Hercegovini

2.Formiranje radne grupe za određivanje prijedloga dana policije Kantona Sarajevo

3.Aktuelna pitanja :

3.1.realizacija budžetskih sredstava za organizacione jedinice za 2011.godinu
3.2.aktuelna pitanja vezana za izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo
3.3.poziv Policijske akademije za nominiranje koordinatora i mentora praktične obuke za kadete
3.4.prijedloga načelnika Džafera Hrvata : Inicijativa za donošenje Instrukcije o davanju podataka iz kaznene i operativne evidencije

Tačka 1.

Aktivnosti u okviru realizacije projekta ,,Rad policije u zajednici“ i posjeta policijske delegacije grada Saint Gallena Sarajevu i Bosni i Hercegovini

Zaključak 1.
a) Jednodnevna Tribina koja će uključiti predstavnike policije i lokalne zajednice za iznalaženje adekvatnih metoda saradnje policije i građana

Nema primjedbi na predloženu okvirnu strukturu Tribine pod naslovom ,,Lokalna rješenja za lokalne probleme“ u sklopu projekta RPZ u BiH.
Zadužuje se Kabinet ministra da izvrši objedinjavanje izlagača i tema i izradu finalnog programa pri čemu je neophodno obezbjediti 1 do 2 teme predstavnika Uprave policije, EUPM 1 tema, te 1 tema lokalne samouprave, a to će Kabinet ostvariti dodatnim kontaktima sa predstavnicima grada.Uprava policije treba predložiti jednog policijskog službenika za moderatora Tribine.Vrijeme 20.09.2011.godine, mjesto hotel ,,Bristol“.

b) Jednodnevna radionica pod naslovom ,,Prijedlozi za unaprijeđenje rada policije“

U radionici će učestvovati načelnici PU, komandiri, zamjenici komandira i pomoćni pri čemu će uvodna izlaganja i okvir Radionice dati predstavnik švicarske policije Ralph Harni i Peter Schorer, a za tu priliku angažovat će se profesor Ekonomskog fakulteta u oblasti organizacije ljudskih resursa i 1 predstavnik Uprave policije .

Zadužuje se Kabinet ministra da u kontaktima sa organizacionim jedinicima Ministrastva,do 16.09.2011.godine izradi i pošalje raspored rada i ostale neophodne detalje za rad Radionice.
Vrijeme 21.09.2011.godine, mjesto – Jedinica za specijalističku podršku.

Tačka 2.

Formiranje Radne grupe za određivanje prijedloga dana policije Kantona Sarajevo

Postoji izuzetna potreba za utvrđivanjem dana policije Kantona Sarajevo: Promocija i unapređenje integriteta policijskih službenika, isticanje pozitivnih rezultata koje postižu pripadnici MUP-a jesu temeljni razlozi za utvrđivanje dana policije Kantona Sarajevo.
Treba definirati parametre za izradu prijedloga dana policije i strukture obilježavanja dana policije.

a) Radnu grupu treba da sačinjavaju istaknuti predstavnici MUP-a i Sindikata policije, pri čemu će se angažovati osoba iz akademske zajednice, istoričar koji će pomoći u definiranju prijedloga

b) Predlaže se sljedeća strukturu aktivnosti za obilježavanje dana policije :

c) Turnir Jedinica specijalističke podrške (BIH, FBIH, Regije) u okviru ovog turnira sajam opreme i tehnike namjenjen policijskim agencijama

d) Sportski turnir (internog karaktera)

e) Naučna konferencija (gdje će se promovirati značaj obrazovanja policijskih službenika u borbi protiv svih oblika protivpravnog ponašanja)

f) Centralna svečanost koja će ukljičivati postrojavanje policijskih službenika i uručivanje pohvala i nagrada

Zaključak 2.

Prihvata se prijedlog strukture Radne grupe i prihvata se okvirni prijedlog strukture aktivnosti za obilježavanje dana policije,pozivaju se organizacione jedinice Ministrastva da dostave prijedlog članova za Radnu grupu, te sugestije za predloženu strukturu aktivnosti.

Tačka 3.
3.1.
Realizacija budžetskih sredstava za organizacione jedinice za 2011.godinu – potrebno je što prije , a najdalje za 15 dana da sve organizacione jedinice koje su iskazale potrebu za nabavkom opreme za 2011.godinu da dostave preciznu specifikaciju potreba koje su iskazale u prethodnom periodu u dokumentima.

3.2.Aktuelna pitanja vezana za izmjenu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u Kantona Sarajevo

Iz Uprave policije su primljene određene primjedbe na usvojene izmjenePravilnika, a primjedbe idu u pravcu promjena ,,Rad policije u zajednici“.
Na početku ove godine prezentiran je projekat ,,Rad policije u zajednici“kojem su prisustvovali ministar, policijski komesar, načelnik JPS-e.Projekat je usvojen i krenuo je u realizaciju.
Dana 17.06.policijski komesar aktom broj :02/PK-1-631/11 i načelnik JPS-e potpisom policijskog komesara šalje predmet Podrška aktivnostimana unapređenju pravne osnove za rad policije u zajednici, pri čemu se kao veza ističe akt 02/PK-1-480/11 od 13.05.2011.godine i akt JPS broj 02/PK-2-194/11 od 10.05.2011.godine.
Nakon sagledavanja svih akata iz organizacionih jedinica, utvrđena je osnovanost za pokretanje procedure izmjene pravne osnove za ,,rad policije u zajednici“, te je u potpunosti ispoštovan prijedlog radne grupe koji je podržan aktom Uprave policije 17.06.2011.godine.

Zaključak 3.2.

Ministrastvo unutrašnjih poslova će i dalje postupati u skladu sa nadležnostima i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

3.3.Poziv Policijske akademije za imenovanje koordinatora i mentora za praktičnu obuku za kadete

Ministru nije poznato da li je Uprava policije dala prijedlog i traži da se obavijesti po tom pitanju jer se radi o saradnji sa drugim institucijama.
Potrebno je da ubuduće Ministra bude obavješten o realizaciji sličnih poslova.

3.4.Inicijativa za donošenje Instrukcije o davanju podataka iz kaznene i operativne evidencije, prijedlog Džafera Hrvata, načelnika krim policije.

Zadužuje se nadležna organizaciona jedinica Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo da realizuje aktivnosti za izradu prijedloga Instrukcije kojom će se otkloniti moguće negativne posljedice po MUP, a u vezi sa davanjem podataka iz kaznene i operativne evidencije drugim institucijama.
Potrebno je pripremiti odgovor Agenciji za zaštitu ličnih /osobnih podataka.

Kolegij završen u 12 i 45 h.

Zapisnik sačinila
Elvira Begić

M I N I S T A R
dr.sci.Muhamed Budimlić