SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU NOVO SARAJEVO

lokacije:

 

 

 

ul. Zmaja od Bosne br. 15 – sjedište Sektora -
upravni postupci, pisarnica i lokacija za registraciju motornih vozila, prijem zahtjeva za lične karte, prebivalište/boravište i vozačke dozvole

e-mail administracija.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 286 996
fax +387 (0) 33 286 829

   
   
   
   
   
koordinatorica – Nihada Đulbegović– informacije o svim postupcima 
tel. +387(0)33 716 310
 

 

Lokacijan: