SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA STARI GRAD

lokacija:

 

ul. Safvet-bega Bašagića bb - objekat BH Pošta d.o.o. – sjedište Sektora

-izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola, prijem zahtjeva za izdavanje ličnih karata i putnih isprava, tel. +387(0)33 407 164, 033 407 162, 033 407 166 033 239 410

-prebivalište/boravište, tel. +387(0)33 407 160; +387(0)33 407 161; +387(0)33 407 167                                                
e-mail gradjanskastanja.sgrad@mup.ks.gov.ba
fax +387(0)33 445-231

   
koordinatorica – Dženana Ibišević– informacije o svim postupcima, tel. + 387(0)33 407 163  

 

Lokacijan: