Legislativa

Zakoni

Zakon o upravnom postupku ( 'Službene novine FBiH' 2/98 )
Zakon o radu ( 'Službene novine FBiH' 43/99, 32/00, 29/03 )
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ( 'Službeni glasnik BiH' 18/13, 48/10, 84/09, 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 )
Zakon o ličnom imenu F BiH ( 'Službene novine FBiH' 7/12 )
Zakon o državljanstvu BiH ( 'Službeni glasnik BiH' 87/13, 76/09, 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 )
Zakon o državljanstvu Federacije BiH ( 'Službene novine FBiH' 22/09, 61/09, 65/11, 43/01 )
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ( 'Službeni glasnik BiH' 56/08, 32/01 )
Zakon o jedinstvenom matičnom broju ( 'Službeni glasnik BiH' 103/11, 63/08, 87/13, 32/01 )
Zakon o ličnoj karti državljana BiH ( 'Službeni glasnik BiH' 56/08, 18/12, 16/02, 32/07, 53/07, 32/01 )
Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/97 )
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH ( 'Službene novine FBiH' 2/10, 28/06 )
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ( 'Službene novine FBiH' 67/13, 78/08 )
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/06, 4/08 )
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( 'Službene novine FBiH' 49/05 )
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa ( 'Službene novine FBiH' 45/10, 43/13, 6/98, 8/00 )
Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/07 )
Zakon o prekršajima Federacije BiH ( 'Službene novine FBiH' 63/14 )
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/02, 18/02, 22/00,, 15/02 )
Zakon o prekršajima ( 'Službeni glasnik BiH' 18/12, 36/14, 41/07 )
Zakon o inspekcijama F BiH ( 'Službene novine FBiH' 73/14 )
Zakon o matičnim knjigama F BiH ( 'Službene novine FBiH' 80/14, 37/12 )
Zakon o organizaciji uprave u FBiH ( 'Službene novine FBiH' 35/05 )
Zakon o javnom okupljanju ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/11, 32/09 )
Zakon o prekršajima protiv jrm ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/08, 18/07 )
Krivični zakon Federacije BiH ( 'Službene novine FBiH' 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/11, 59/14, 76/14, 42/10, 36/03 )
Zakon o administrativnim taksama ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08, 30/01, 22/02, 10/05 )
Zakon o putnim ispravama BiH ( 'Službeni glasnik BiH' 33/08, 39/08, 60/13, 15/08, 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 )
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ( 'Službene novine FBiH' 4/12, 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 )
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH ( 'Službene novine FBiH' 48/11, 32/01 )
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja ( 'Službeni glasnik BiH' 25/09 )