Propisi

Zakon
Porodični zakon Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 35/05, PDF icon 34/14)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 49/05)
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15)
Zakon o zaštiti ličnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11)
Zakon o javnom okupljanju('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 32/09, PDF icon 11/11)
Zakon o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15)
Zakon o zaštiti tajnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 54/05, PDF icon 12/09)
Zakon o prekršajima protiv jrm('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 18/07, PDF icon 7/08)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/11, PDF icon 9/15, PDF icon 5/13)
Krivični zakon Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14)
Zakon o ličnoj karti državljana BiH ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12)
Zakon o upravnim sporovima('Službene novine FBiH'PDF icon 9/05)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju('Službene novine FBiH'PDF icon 29/08, PDF icon 49/00, PDF icon 32/01, PDF icon 73/05, PDF icon 59/06, PDF icon 4/09)
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 35/05)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 32/01, PDF icon 48/11)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 36/14, 37/14)
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 18/11, PDF icon 36/15)
Zakon o administrativnim taksama('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16)
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 29/12, 9/15)
Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/97)
Zakon o putnim ispravama BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07)
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 28/06, PDF icon 2/10)
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja('Službeni glasnik BiH'PDF icon 25/09)
Zakon o javnim nabavkama('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/14)
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 38/07)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 31/16)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (2010)('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 23/10)
Zakon o radu('Službene novine FBiH'PDF icon 43/99, PDF icon 32/00, PDF icon 29/03, PDF icon 26/16)
Zakon o izvršenju sankacija u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 27/07)
Zakon o arhivskoj djelatnosti('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 50/16)