Propisi

Zakon
Zakon o prekršajima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15)
Zakon o inspekcijama F BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 73/14)
Zakon o matičnim knjigama F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 37/12, PDF icon 80/14)
Zakon o upravnom postupku('Službene novine FBiH'PDF icon 2/98, PDF icon 48/99)
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 08/11)
Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata('Službene novine FBiH'PDF icon 41/13)
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17)
Zakon o arhivskoj građi('Službene novine FBiH'PDF icon 45/02)
Zakon o ličnom imenu F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 7/12)
Zakon o državljanstvu BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16)
Krivični zakon Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 36/03)
Zakon o državljanstvu Federacije BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 32/01, PDF icon 48/11)
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15)
Zakon o važnosti javnih isprava('Službeni glasnik BiH'PDF icon 23/04)
Zakon o državljanstvu Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 34/16)
Zakon o javnom okupljanju('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 32/09, PDF icon 11/11)
Zakon o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15)
Porodični zakon Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 35/05, PDF icon 34/14)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 49/05)
Zakon o prekršajima protiv jrm('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 18/07, PDF icon 7/08)
Zakon o zaštiti ličnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11)
Krivični zakon Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14)
Zakon o ličnoj karti državljana BiH ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12)
Zakon o zaštiti tajnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 54/05, PDF icon 12/09)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/11, PDF icon 9/15, PDF icon 5/13)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 32/01, PDF icon 48/11)
Zakon o upravnim sporovima('Službene novine FBiH'PDF icon 9/05)
Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/97)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju('Službene novine FBiH'PDF icon 29/08, PDF icon 49/00, PDF icon 32/01, PDF icon 73/05, PDF icon 59/06, PDF icon 4/09)