Propisi MUP

Ukupno 1 - 30 od 283
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 9/15, PDF icon 5/13
Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/08, PDF icon 49/00, PDF icon 32/01, PDF icon 73/05, PDF icon 59/06, PDF icon 4/09
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/03 PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 44/98 PDF icon 44/98
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/09 PDF icon 53/99
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06