Propisi

Zakon
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 29/12, 9/15)
Zakon o matičnim knjigama F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 37/12, PDF icon 80/14)
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku('Službene novine FBiH'PDF icon 7/14)
Zakon o upravnom postupku('Službene novine FBiH'PDF icon 2/98, PDF icon 48/99)
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 2/12, 41/12, 8/15)
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17)
Zakon o ličnom imenu F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 7/12)
Zakon o državljanstvu BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16)
Zakon o radu('Službene novine FBiH'PDF icon 43/99, PDF icon 32/00, PDF icon 29/03, PDF icon 26/16)
Zakon o državljanstvu Federacije BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16)
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15)
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15)
Zakon o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15)
Zakon o elektronskom dokumentu('Službene novine FBiH'PDF icon 55/13)
Zakon o javnom okupljanju('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 32/09, PDF icon 11/11)
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 18/11, PDF icon 36/15)
Zakon o prekršajima protiv jrm('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 18/07, PDF icon 7/08)
Zakon o ličnoj karti državljana BiH ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12)
Krivični zakon Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14)
Zakon o javnim nabavkama('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/14)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 31/16)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 32/01, PDF icon 48/11)
Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/97)
Zakon o izvršenju sankacija u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 27/07)
Zakon o administrativnim taksama('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16)
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 28/06, PDF icon 2/10)
Zakon o putnim ispravama BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07)
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja('Službeni glasnik BiH'PDF icon 25/09)
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 38/07)
Ostalo
Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon Prirucnik za policiju.pdf)