Propisi

Zakon
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 36/14, 37/14)
Zakon o porezima Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 8/02)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici('Službene novine FBiH'PDF icon 20/13)
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa('Službene novine FBiH'PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13)
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 29/12, 9/15)
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku('Službene novine FBiH'PDF icon 7/14)
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 2/12, 41/12, 8/15)
Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 27/07, PDF icon 36/15)
Zakon o radu('Službene novine FBiH'PDF icon 43/99, PDF icon 32/00, PDF icon 29/03, PDF icon 26/16)
Zakon o prekršajima Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 63/14)
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15)
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 1/16)
Zakon o elektronskom dokumentu('Službene novine FBiH'PDF icon 55/13)
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 18/11, PDF icon 36/15)
Zakon o prekršajima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15)
Zakon o inspekcijama F BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 73/14)
Zakon o javnim nabavkama('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/14)
Zakon o matičnim knjigama F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 37/12, PDF icon 80/14)
Zakon o upravnom postupku('Službene novine FBiH'PDF icon 2/98, PDF icon 48/99)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 31/16)
Zakon o izvršenju sankacija u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 27/07)
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17)
Zakon o ličnom imenu F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 7/12)
Zakon o državljanstvu BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16)
Zakon o državljanstvu Federacije BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16)
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15)
Zakon o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15)
Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata('Službene novine FBiH'PDF icon 41/13)
Zakon o javnom okupljanju('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 32/09, PDF icon 11/11)
Ostalo
Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon Prirucnik za policiju.pdf)