Propisi

Ostalo
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 71/14)
Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica('Službeni glasnik BiH'PDF icon 76/09)
Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godine('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 48/13)
Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/10)
Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije "Sl glasnik BiH" - dodatak Međunaroddni ugovori('Službeni glasnik BiH'PDF icon 4/03)
Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 48/16, PDF icon 62/16)
Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/11)
Ispravka kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 23/00, PDF icon 97/13, PDF icon 50/00)
Naredba o uplatnim računima za administrativne takse('Službeni glasnik BiH'PDF icon 19/14, PDF icon 12/15)
Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 2/06)
Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 11/05)
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 49/16)
Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije('Službeni glasnik BiH'PDF icon 4/03)
Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 2/06)
Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse('Službeni glasnik BiH'PDF icon 15/17)
Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosn i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 2/06)
Ugovor između Bosne i Hercegovne i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/11)
Uredba
Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 16/15)
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 8/12, PDF icon 36/06, PDF icon 39/16)
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 30/11, PDF icon 23/15)
Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 9/16)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 39/16)
Uredba o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata('Službene novine FBiH'PDF icon 56/13, PDF icon 70/13)
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće ('Službene novine FBiH'PDF icon 63/10, PDF icon 22/11, PDF icon 66/11, PDF icon 51/12)
Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija('Službene novine FBiH'PDF icon 18/09)
Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih oslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 22/03)
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 72/04, PDF icon 75/09)
Uredba o činovima i obilježjima činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 9/96, 13/99, 14/00, 22/00, 15/02, 28/02)
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 4/12, PDF icon 25/14)
Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž('Službene novine FBiH'PDF icon 35/05, PDF icon 75/09)