Propisi

Pravilnik
Pravilnik o tehičkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra('Službene novine FBiH'PDF icon 68/12, PDF icon 59/13)
Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu obavljanja radnji koje preduzima čuvar, upotrebi vatrenog oružja i fizičke sile za vrijeme obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 51/09)
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta('Službene novine FBiH'PDF icon 75/10)
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave('Službeni glasnik BiH'PDF icon 59/14)
Pravilnik o postupku prijema udržavljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 67/09)
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 15/07, PDF icon 46/12)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o načinu određivanja JMB-a stranim državljanima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdanim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih tijela('Službeni glasnik BiH'PDF icon 45/09)
Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih('Službene novine FBiH'PDF icon 108/12)
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/07)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 100/12, PDF icon 56/14, PDF icon 7/16, PDF icon 52/16, PDF icon 79/16)
Pravilnik o načinu zaštite podataka o izdatim putnim ispravama u centralnoj evidenciji ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 45/09)
Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige rođenja, vjenčanja i smrti lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 54/10)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14)
Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 2/09)
Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa invaliditetom ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 92/15)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava('Službeni glasnik BiH'PDF icon 101/11)
Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ('Službene novine FBiH'PDF icon 20/13)
Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju opslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja('Službene novine FBiH'PDF icon 70/09)
Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09, PDF icon 9/15)
Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljana F BiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana('Službene novine FBiH'PDF icon 85/16)