Propisi

Pravilnik
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korišćenje registarskih tablica('Službeni glasnik BiH'PDF icon 76/09)
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/07)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o obrascu zaghtjeva za pokretanje prekršajnog postupka('Službene novine FBiH'PDF icon 15/14)
Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa invaliditetom ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 92/15)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ('Službene novine FBiH'PDF icon 20/13)
Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju opslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja('Službene novine FBiH'PDF icon 70/09)
Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljana F BiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana('Službene novine FBiH'PDF icon 85/16)
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 31/09)
Prečišćeni tekst Pravilnika o sistemu bodovanja('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02, 25/06 i 4/08)
Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12)
Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02)
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 15/05)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave('Službeni glasnik BiH'PDF icon 3/10)
Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 55/09, PDF icon 46/15)
Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98, PDF icon 55/09)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 31/09)
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 62/11, PDF icon 89/13)
Pravilnik o posebnim uniformama službenika Uprave policije MUP-a KS i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02 )
Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 47/04)