Propisi

Pravilnik
Pravilnik o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga ('Službene novine FBiH'PDF icon 33/14, PDF icon 101/15)
Pravilnik o cijeni putnih isprava ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 56/14, PDF icon 86/14)
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice('Službeni glasnik BiH'PDF icon 80/09, PDF icon 65/16)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz('Službeni glasnik BiH'PDF icon 71/07)
Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled('Službene novine FBiH'PDF icon 51/06, PDF icon 26/07, PDF icon 70/07, PDF icon 4/10)
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 42/11)
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98)
Pravilnik o vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 43/15)
Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 51/06, PDF icon 11/09)
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata('Službeni glasnik BiH'PDF icon 102/12, PDF icon 96/14)
Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korišćenje registarskih tablica('Službeni glasnik BiH'PDF icon 76/09)
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza('Službene novine FBiH'PDF icon 51/06, PDF icon 79/06, PDF icon 11/09, PDF icon 56/10, PDF icon 79/11)
Pravilnik o načinu obijležavanja vozila kojim upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 72/07)
Pravilnik o obrascu zaghtjeva za pokretanje prekršajnog postupka('Službene novine FBiH'PDF icon 15/14)
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja('Službene novine FBiH'PDF icon 70/09)
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza('Službene novine FBiH'PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11)
Pravilnnik o tehničkim pregledima vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 72/07, PDF icon 74/08, PDF icon 03/09, PDF icon 76/09, PDF icon 29/11)
Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje, kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada('Službeni glasnik BiH'PDF icon 92/07, 46/09, 79/11, 88/12)
Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 15/07, PDF icon 41/07)
Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu obavljanja radnji koje preduzima čuvar, upotrebi vatrenog oružja i fizičke sile za vrijeme obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 15/07, PDF icon 46/12)
Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave('Službeni glasnik BiH'PDF icon 3/10)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/07)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)