Propisi

Pravilnik
Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 33/16, PDF icon 89/16)
Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98, PDF icon 55/09)
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98)
Pravilnik o posebnim uniformama službenika Uprave policije MUP-a KS i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02 )
Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 40/16)
Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga('Službene novine FBiH'PDF icon 63/12, PDF icon 101/13)
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz('Službene novine FBiH'PDF icon 7/07, 86/07)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije('Službeni glasnik BiH'PDF icon 25/09)
Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 97/06)
Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o listi organa čiji su službenici i lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 97/06)
Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u agenciji za zaštitu ličnih podataka u bih('Službeni glasnik BiH'PDF icon 51/09)
Pravilnik o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti('Službene novine FBiH'PDF icon 68/12, PDF icon 83/14)
Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 97/06)
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 51/09)
Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 39/13)
Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga('Službene novine FBiH'PDF icon 86/12, PDF icon 8/15, PDF icon 25/13, PDF icon 36/13, PDF icon 45/13, PDF icon 66/13)
Pravilnik o tehičkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra('Službene novine FBiH'PDF icon 68/12, PDF icon 59/13)
Pravilnik o službenoj iskaznici osoba koje obavljaju poslove fizičke zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 16/09)
Pravilnik o načinu određivanja JMB-a stranim državljanima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave('Službeni glasnik BiH'PDF icon 59/14)
Pravilnik o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga ('Službene novine FBiH'PDF icon 33/14, PDF icon 101/15)
Pravilnik o postupku prijema udržavljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 67/09)
Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 100/12, PDF icon 56/14, PDF icon 7/16, PDF icon 52/16, PDF icon 79/16)