Propisi

Pravilnik
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 47/04)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 33/16, PDF icon 89/16)
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 62/11, PDF icon 89/13)
Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/07)
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98)
Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o privremenom isključenju vozila iz prometa i privremenom oduzimanju vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 79/11)
Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 40/16)
Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz('Službene novine FBiH'PDF icon 7/07, 86/07)
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta('Službene novine FBiH'PDF icon 75/10)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga('Službene novine FBiH'PDF icon 63/12, PDF icon 101/13)
Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 97/06)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije('Službeni glasnik BiH'PDF icon 25/09)
Pravilnik o listi organa čiji su službenici i lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 97/06)
Prečišćeni tekst Pravilnika o sistemu bodovanja('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02, 25/06 i 4/08)
Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12)
Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 97/06)
Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti('Službene novine FBiH'PDF icon 68/12, PDF icon 83/14)
Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u agenciji za zaštitu ličnih podataka u bih('Službeni glasnik BiH'PDF icon 51/09)
Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98, PDF icon 55/09)