Propisi

Pravilnik
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o putnom listu za stranca ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 80/09, PDF icon 65/16)
Pravilnik o načinu obijležavanja vozila kojim upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 72/07)
Instrukcija
Instrukcija o dodatnim provjerama u postupku izdavanja ličnih dokumenata('Službeni glasnik BiH'PDF icon 91/16)
Kodeks
Etički kodeks za državne službenike u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 27/14)
Uputstvo
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/98)
Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. stav (3) Zakona o putnim ispravama ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09, PDF icon 12/14)
Uputstvo o načinu obavještavanja organa nadležnih za kontrolu putnih isprava ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Uputstvo o načinu dostavljanja lične karte državljana BiH poštanskim putem('Službeni glasnik BiH'PDF icon 14/13)
Uputstvo po postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog('Službeni glasnik BiH'PDF icon 103/13, PDF icon 86/14, PDF icon 55/09)
Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica('Službeni glasnik BiH'PDF icon 76/09, 20/10)
Uputstvo o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH i vođenju evidencija tog državljanstva('Službene novine FBiH'PDF icon 8/02, PDF icon 58/10)
Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 58/09)
Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte('Službeni glasnik BiH'PDF icon 79/13)
Uputstvo o načinu i oduzimanju i poništavanja putne isprave('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09, PDF icon 103/13)
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/98)
Uputstvo o postupanju sa osobama lišenim slobode('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02)
Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava('Službeni glasnik BiH'PDF icon 83/13)
Uputstvo o sadržaju i vršenju skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 24/16)
Uputstvo o pravilima skraćivanja imena i naziva zbog tehničkih ograničenja upisa u skladu sa preporukama iz ICAI 9303 ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 96/14)
Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiru i primopredaji arhivske građe, između organa uprave i službi za upravu, nadležnog arhiva('Službene novine FBiH'PDF icon 26/98)
Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi('Službeni glasnik BiH'PDF icon 102/12)
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 30/16)
Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija o JMB elektronskim putem('Službeni glasnik BiH'PDF icon 86/13)
Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 91/13)
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslova u organima uprave i službama za Upravu u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 20/98, PDF icon 49/98, PDF icon 5/00)
Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 23/00, 50/00, PDF icon 97/13)
Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad zaštitara('Službene novine FBiH'PDF icon 32/15)
Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana BiH na web-stranici IDDEEA-e('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)