Propisi

Uputstvo
Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim ili ukradenim putnim ispravama('Službeni glasnik BiH'PDF icon 45/09)
Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u BiH i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa u centralnu evidenciju('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)
Uputstvo o pravilima i procedurama u vezi sa transportom identifikacionih dokumenata do nadležnih organa('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)
Uputstvo o nabavci i skladištenju ličnih dokumenata('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)
Uputstvo o tehničkim uslovima za zaštitu podataka kod nadležnih organa za izdavanje putnih isprava('Službeni glasnik BiH'PDF icon 45/09)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga('Službene novine FBiH'PDF icon 63/12, PDF icon 51/13, PDF icon 55/13, PDF icon 82/13, PDF icon 6/15)
Uputstvo o načinu elektronske provjere podataka('Službeni glasnik BiH'PDF icon 45/09, PDF icon 22/15)
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/98)
Uputstvo o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH i vođenju evidencija tog državljanstva('Službene novine FBiH'PDF icon 8/02, PDF icon 58/10)
Uputstvo o načinu i oduzimanju i poništavanja putne isprave('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09, PDF icon 103/13)
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/98)
Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 58/09)
Uputstvo o sadržaju i vršenju skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 24/16)
Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi('Službeni glasnik BiH'PDF icon 102/12)
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 30/16)
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslova u organima uprave i službama za Upravu u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 20/98, PDF icon 49/98, PDF icon 5/00)
Vodič
Vodič za pristup informacijama MUP-a Kantona Sarajevo ('Službene novine FBiH'PDF icon 32/01, 48/11)