Propisi MUP

Ukupno 31 - 60 od 256
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15
Zakon o prekršajima protiv jrm 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/07, PDF icon 7/08
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Zakon o javnom okupljanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09, PDF icon 11/11
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/99, PDF icon 32/00, PDF icon 29/03, PDF icon 26/16
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15
Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 5/13, PDF icon 9/15
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/08, PDF icon 25/06
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15
Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/13
Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/16