Propisi MUP

Ukupno 31 - 60 od 284
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 01/02 PDF icon 01/02
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/14, 26/14 PDF icon 11/14, PDF icon 26/14
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16
Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 09/18, PDF icon 89/17
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/08, PDF icon 25/06
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15
Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15
Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/07 PDF icon 7/07
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 9/15, PDF icon 5/13
Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16 PDF icon 83/16
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05