Propisi MUP

Ukupno 31 - 60 od 152
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'35/03 PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 09/18, PDF icon 89/17
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'44/98 PDF icon 44/98, PDF icon 42/11
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15
Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo'11/14, 26/14 PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09 PDF icon 53/99, PDF icon 58/13
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'08/06 PDF icon 08/06
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13, PDF icon 98/17
Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH'59/14 PDF icon 59/14
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 'Službene novine FBiH'71/14 PDF icon 71/14
Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 31/14, PDF icon 41/05
Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'26/19 PDF icon 26/19
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'01/02 PDF icon 01/02, PDF icon 14/03
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'26/19 PDF icon 26/19
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo'7/07 PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09