Propisi MUP

Ukupno 31 - 60 od 257
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (2010) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/10
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15
Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/99, PDF icon 32/00, PDF icon 29/03, PDF icon 26/16
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 5/13, PDF icon 9/15
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/08, PDF icon 25/06
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15
Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15
Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15
Zakon o matičnim knjigama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o ličnom imenu F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije "Sl glasnik BiH" - dodatak Međunaroddni ugovori 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/03