Propisi MUP

Ukupno 31 - 60 od 332
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09 PDF icon 53/99, PDF icon 58/13
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15, PDF icon 13/17
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02, PDF icon 8/03, PDF icon 01/03, PDF icon 25/06
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'08/06 PDF icon 08/06
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15, PDF icon 28/18
Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH'59/14 PDF icon 59/14
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09, PDF icon 09/18
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18, PDF icon 30/19
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 'Službene novine FBiH'71/14 PDF icon 71/14
Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'01/02 PDF icon 01/02, PDF icon 14/03
Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Zakon o matičnim knjigama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19
Zakon o ličnom imenu 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni prečišćeni tekst) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16
Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18