Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku foto materijala