Ugovor o sukcesivnoj nabavci kancelarijskog materijala (lot 2)