Demanti na medijske napise u vezi postupka nabavke motornog vozila za posebne namjene

U vezi sa informacijama objavljenim u javnosti koje se odnose na nabavku vozila za posebne namjene u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, radi istinitog, tačnog i objektivnog informisanja javnosti izdajemo sljedeće:

S A O P Ć E NJ E

U skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu i Planom nabavki Uprave policije za 2019. godinu, a na osnovu Odluke broj: 02-14-4-5750 od 28.10.2019. godine, obavještenja o nabavci broj: 16475-1-1-97-3-100/19 od 29.10.2019. godine i ispravke obavještenja o nabavci broj: 16475-1-1-97-8-116/19 od 27.12.2019. godine, proveden je redovan međunarodni otvoreni postupak za „Nabavku motornog vozila za posebne namjene“.

S obzirom da se planirana sredstva za nabavku vozila za posebne namjene nisu realizovala do kraja 2019. godine, neophodna sredstva su planirana i odobrena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. god, kao i Planu nabavki Uprave policije za 2020. godinu.

Uvažavajući činjenicu da postupak nije u potpunosti okončan iz razloga korištenja dozvoljenih pravnih lijekova od strane prijavljenih ponuđača, sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, ovom prilikom obavještavamo javnost da nisu tačni navodi da je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo već izvršila nabavku navedenog sredstva za posebne namjene.

Također, shodno donesenom Planu javnih nabavki za 2020. godinu, planiranim i odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za ovu godinu, Uprava policije će nastaviti provođenje zakonite procedure nabavke planiranog sredstva za posebne namjene, s ciljem unapređenja uslova za vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti ovog policijskog organa, i to isključivo na način kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH, kako je to činila i do sada.

Napominjemo da je ovaj, kao i svaki postupak provedbe javnih nabavki, u potpunosti proveden javno i transparetno objavom propisane i provedene procedure na portalu javnih nabavki, kao i na web stranici MUP-a Kantona Sarajevo.

Isključivo smo opredijeljeni za zakonito, profesionalno i transparentno vršenje poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, uključujući i postupke javnih nabavki, pa samim tim odbacujemo svaki vid netačnog i tendencioznog izvještavanja tim povodom.