Intenzivne aktivnosti na edukaciji školske djece i omladine u okviru projekta "Rad policije u zajednici"

Prethodni period, kada je riječ o realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“, karakterizira veoma intenzivna aktivnost policijskih službenika Uprave policije na provođenju planiranog Programa edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo.

Tako su za učenike osnovnih škola Musa Ćazim Ćatić, Isa-beg Ishaković, Osman Nakaš, Mehmedalija Mak Dizdar, Meša Selimović, Zahid Baručija, Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, s područja policijskih stanica Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, realizirane nastavne teme: „Sigurnost i zaštita djece u digitalnom okruženju“, „Djeca u saobraćaju“, „Policajac – prijatelj“, „Maloljetnička delikvencija i rizični oblici ponašanja“. Također, za učenike II-ih razreda osnovnih škola „Isa-beg Ishaković“ i „Richmond Park Schools“ su organizirane posjete policijskim stanicama Novo Sarajevo i Ilidža, a učenici osnovne škole Safvet-beg Bašagić su posjetili Sektor za policijsku podršku Uprave policije.

Svi prezentirani sadržaji su prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika koji pohađaju časove predviđene Programom edukacije iz ove oblasti, a na osnovu povratnih informacija koje dolaze od menadžmenta obrazovnih institucija, ali  i samih učenika,  može se zaključiti da je ovakav vid saradnje i kontakata veoma koristan, jer se kroz posebno koncipiran način prezentacije planiranih sadržaja djeca educiraju na jedan, njima zabavan i interesantan način, što će bez sumnje u budućnosti doprinijeti njihovom pravilnom usmjeravanju u smislu ukupnog obrazovanja, odgoja i zadravih međusobnih odnosa, kao i pravilnog odnosa prema sredini u kojoj žive.