Nastavljena interna edukacija policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS

Nastavljajući aktivnosti na provođenju Plana i programa internog stručnog usavršavanja policijskih službenika, protekle sedmice je Odjeljenje za edukaciju Uprave policije MUP-a KS  započelo realizaciju jednodnevnih obuka na temu: “Sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja prema osobama lišenim slobode“.

Osnovni cilj edukacije je da se podigne svijest policijskih službenika o profesionalnom i zakonitom postupanju sa osobama koje se lišavaju slobode, te da se u svom radu striktno pridržavaju  profesionalnih standarda nepristrasnosti i poštivanja osnovnih ljudskih prava i dostojanstva osoba prema kojima se primjenjuju mjere lišenja slobode. Istovremeno, svako nezakonito i neprimjereno ponašanje policijskih službenika prilikom izvršavanja pomenutih radnji, će biti sankcionisano u skladu sa važećim propisima, uz jasno upućenu poruku o nultoj stopi tolerancije na svaku vrstu protivpravnog i neprofesionalnog djelovanja.

Takvim pristupom se jasno pokazuje opredjeljenje Uprave policije na potpunoj  zaštiti i odbrani ljudskih prava, uz dosljedno pridržavanje i poštivanje Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kodeksom policijske etike i drugim međunarodnim instrumentima koji se neposredno odnose na njihov rad.

Ovako koncipirana edukacija policijskih službenika će, u skladu sa predviđenom dinamikom realizacije Plana i programa internog stručnog osposobljavanja, biti nastavljena i u narednom periodu.