Održan radno-konsultativni sastanak sa delegacijom MUP-a Zeničko-Dobojskog Kantona

Danas je  u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo  policijski komesar Mevludin Halilović, sa saradnicima, održao radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima OHR-a, te delegacijom MUP-a Zeničko-Dobojskog  Kantona ,  predvođenom ministrom  Arsenić Nikolom  i policijskim komesarom Šut Semirom.  Tema sastanka je bila “Implementacija Zakona o unutrašnjim poslovima, sa posebnim osvrtom na budžetsko osamostaljenje Uprave policije”. Naime,  Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo iz 2016. godine,  utvrđena je finansijska samostalnost Uprave policije, kao jedna od mjera kojom se osigurava nezavisnost u radu policijskog komesara i Uprave policije. S obzirom da je Uprava policije završila sve aktivnosti vezane za budžetsko osamostaljenje, sastanak je prije svega iskorišten za prezentiranje i razmjenu iskustava stečenih tokom procesa implementacije Zakona u svim njegovim aspektima, a posebno u dijelu koji se odnosi na budžetski status Uprave policilje, pripremu i izvršenje budžeta i raspodjelu materijalnih i nematerijalnih sredstava – diobeni bilans.  Završna faza implementacije ovih odredbi Zakona je bilo donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo i formiranje službi potrebnih za funkcioniranje Uprave policije, kao samostalnog budžetskog korisnika, unutar budžetskog razdjela Ministarstva.