Održana panel-diskusija o temi "Nasilje u porodici"

U prostorijama Sektora za policijsku podršku Uprave policije MUP-a KS održana je panel – diskusija pod nazivom „Podizanje svijesti o načinu prijavljivanja i štetnosti krivičnog djela nasilje u porodici član 222. KZ FBiH i načinu ispitivanja maloljetnih počinilaca krivičnog djela nasilja u porodici, kao i saslušanje oštećenih maloljetnika navedenim krivičnim djelom“.

Diskusiju je organiziralo Odjeljenje za prevenciju maloljetničkog prestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, Ureda policijskog komesara Uprave policije MUP-a KS, a u svojstvu predavača učestvovali su: prof. dr. Nedžad Korajlić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, Edina Mahmutović, psiholog u Centru za socijalni rad Kantona Sarajevo, Senita Zilić, stručni saradnik u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te policijski službenici Uprave policije MUP-a KS Hasan Begić, Amra Fukelj Mahmutović i Vildana Šedo.

Budući da Uprava policije MUP-a KS ima zaključen Memorandum o saradnji sa Fakultetom za  kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih nauka – Odsjek socijalni rad, panel – diskusiji je prisustvovalo 40 studenata navedenih fakulteta.

Studenti su upoznati s krivično – pravnim okvirom koji regulira iznimno kompleksno krivično djelo – nasilje u porodici, oblicima ovog krivičnog djela, njegovom prepoznavanju, emocionalnim uzrocima koji dovode do nasilničkog ponašanja, kao i s psihološkim i socijalnim pristupom žrtvama i oštećenim.

Poseban fokus bio je na maloljetnim počinocima i žrtvama ovog krivičnog djela, načinu prijavljivanja, te ispitivanju djece i maloljetnika u krivičnom postupku, a policijski službenici su studente upoznali s primjerima iz prakse s kojim su se susreli u toku svoje dugogodišnje karijere.

Istaknuto je da se samo zajedničkim radom policije, tužilaštva i centara za socijalni rad može djelovati na sprečavanju, odnosno smanjenu broja krivičnih djela – nasilja u porodici.

Odjeljenje za prevenciju maloljetničkog prestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, nastavit će svoj intenzivan rad na podizanju svijesti svih građana, a posebno mladih, o načinu prijavljivanja i štetnosti krivičnog djela nasilja u porodici, kroz održavanje edukativnih radionica u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, panel – diskusijama i sličnim aktivnostima.