Potpisan Protokol o razumijevanju sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

U cilju stvaranja općeg okvira za institucionalnu saradnju, danas su policijski komesar Mevludin Halilović, u ime Uprave policije i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Kemal Kozarić, potpisali Protokol o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci. Naime, potpisani dokument podrazumijeva modalitete uzajamne podrške u oblastima organizacije i učešća u obukama, seminarima i drugim oblicima specijalističkog usavršavanja i edukacije,

ekspertnu pomoć i  i saradnju u programima osposobljavanja zaposlenih u organizacionim jedinicama potpisnica, kao i druge oblike saradnje u oblastima javne sigurnosti iz nadležnosti Uprave policije.Izražavajući zadovoljstvo potpisanim Protokolom i obostranom spremnošću na saradnju i uzajamnu pomoć dvaju institucija, policijski komesar Halilović je naglasio dugoročno i strateško opredjeljenje Uprave policije da se kroz program specijalističke edukacije kadrova  u slučajevima novih pojavnih oblika kriminaliteta, posebno u  dijelu koji se odnosi na osjetljive i specifične finansijske istrage i organizirani kriminal, stvaraju pretpostavke za  brže i efikasnije rješavanje  problema u oblasti sigurnosti i borbe protiv svih oblika kriminala, čime se značajno doprinosi stvaranju povoljnijeg sigurnosnog ambijenta na području Kantona. U tom smislu, uspostavljanje partnerskih odnosa u ovoj oblasti je  veoma značajno i otvara prostor za kvalitetnu i obostranu korisnu saradnju u oblastima predviđenim danas potpisanim Protokolom, zaključio je policijski komesar Halilović.