Rad policije u zajednici u 2020.-oj godini

Kao što je planirano i dogovoreno sa nadležnim u vaspitno-obrazovnim institucijama na području Kantona Sarajevo, nastavak realizacije i planiranih aktivnosti projekta „Rad policije u zajednici“ i u uslovima pandemije koronavirusa nastavljen je, ali u jednom drugačijem, trenutnim uslovima prilagođenom, on-line formatu. Samo u slučajevima kada su to dopuštale vremenske prilike, jedan dio nastave je učenicima prezentiran i na školskim igralištima ili dvorištu škole. Predviđene teme koje su realizirane u ovom periodu su: „Sigurnost djece u saobraćaju“, „Zloupotrebe društvenih mreža i sigurnost djece na internetu“, „Različiti oblici cyber kriminala“, „Nasilje u porodici“, „Maloljetničko prestupništvu“, „Moj posao policajca/ke“, „Kad porastem bit ću..“ te zasebna tema o pravima i obavezama djece  i mladih u sklopu PSP programa.

Također, važno je napomenuti učešće predstavnika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na Trećoj nacionalnoj konsultaciji “Uspješna reintegracija mladih i djece povratnika u zajednicu iz ratom zahvaćenih dijelova Sirije i Iraka”, čiji je osnovni zadatak da omogućavanjem saradnje nadležnih državnih institucija i nevladinih organizacija, doprinese efikasnoj prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma u društvu.

Početkom godine, a prije nego je proglašeno stanje pandemije koronavirusa,  predstavnici Uprave policije MUP-a KS učestvovali su na međunarodnoj radionici održanoj u  R. Crnoj Gori na temu “Rad policije u zajednici i postkonfliktna reforma policije”. Osnovu za realizaciju radionice predstavljali su rezultati petogodišnjeg naučnog istraživanja koje je obuhvatalo socijalnu, kulturološku, formalno-pravnu i etičku dimenziju rada policije u zajednici u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu. Osim predstavnika nadležnih državnih institucija, skupu su prisustvovali predstavnici OSCE-a i nevladinih organizacija iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova.

Također, s ciljem nastavka implementacije projekta iz oblasti prevencije kriminaliteta, koji se pod nazivom „Lopov uvijek bude otkriven“, već treću godinu uzastopno realizira za učenike VI-ih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, predstavnici Uprave policije su održali radni sastanak sa predstavnicima  Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, koji također učestvuju u realizaciji ovog projekta. Tom prilikom je dogovoreno da se i u školskoj 2020/2021.godini nastavi sa realizacijom projekta, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a da planirani sadržaji budu prezentirani u drugačijem formatu. Naime, edukativne radionice će biti održavane u on-line modelu i to tako što će  učenici gledati film snimljen tokom realizacije ovog projekta u prethodnom periodu, a u sadržajnom smislu je identičan prezentacijama koje su učenici imali priliku uživo vidjeti prethodne dvije godine.

Analizom prezentiranih aktivnosti koje su se odvijale u potpuno izmijenjenim i otežanim uslovima, može se konstatovati da saradnja policije sa lokalnim  zajednicama značajno napreduje, prije svega zahvaljujući profesionalnom i predanom radu policijskih službenika angažiranih na realizaciji planiranih zadataka, kao i pozitivnoj reakciji predstavnika lokalne zajednice i građana uopće. Iako je najveći dio godine protekao u uslovima trajanja epidemije koronavirusa i rada uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera i zaštite, policijski službenici Uprave policije su riješeni da nastave rad na realizaciji svih planiranih projekata, kao i aktivnosti čija se provođenje u datim okolnostima pokažu nužnim i korisnim.