SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obavještavamo vas da je Vlada Kantona Sarajevo dana 05. 04. 2012. godine dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, shodno Zakjučku Vlade sa 54. sjednice održane 09. 02. 2012. godine kojim je zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova da pokrene procedure za izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva br. 01-142/10 od 12.02.2010 godine i 01-725/11 od 17.08.2011 godine radi njegovog usklađivanja sa članom 28. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 22/00, 18/02, 28/02), s ciljem sistematizovanja kadrovskih poslova u jednu organizacionu jedinicu i isti dostavi na jednu od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Pored navedenog, a imajući u vidu Ustavom i Zakonom propisanu nadležnost ministra da organizira rad Ministarstva i osigurava njegovo zakonito i efikasno funkcionisanje stojimo na stanovištu da je potrebno navesti nužne Zakonom propisane razloge donošenja predmetnog Pravilnika uz napomenu da je ministar potpuno nadležan da daje stručna mišljenja na propise iz nadležnosti Ministarstva kojim rukovodi, kako slijedi:

-Po članu 10. Zakona o unutrašnjim poslovima i drugim Kantonalnim propisima koji utvrđuju nadležnosti i organizaciju organa uprave u Kantonu, Uprava policije je osnovna organizaciona jedinica ovog Ministarstva, te shodno tome ne može biti pravni subjekat i obavljati poslove iz grupe kadrovskih poslova i zadataka, odnosno obavljati poslove kadrovskih evidencija uposlenih, penzijsko-invalidskog i socijalnog osiguranja, pripremati određene akte iz oblasti radnih odnosa i vršiti prijave i odjave M1, M2 i M4 obrazaca, jer ne posjeduje ID broj.

Imajući u vidu navedeno da se zaključiti da je u okviru Ministarstva kadrovske poslove neophodno sistematizovati u jednu organizacionu jedinicu gdje će se obavljati poslovi za sve uposlenike Ministarstva. Cijeni se istaći da vraćanje u Zakonski okvir pomenutih poslova ni u kojem slučaju ne derogira ovlašćenje komesara da odlučuje o pravima i obavezama raspoređenih uposlenika u Upravi policije, jer će on i dalje donositi rješenja i odlučivati o njihovim pravima i obavezama u okviru njegovih zakonom propisanih nadležnosti, a ministar iz svojih nadležnosti.

Cijenimo istaći da su pomenuti kadrovski poslovi i kadrovske evidencije do donošenja navedenog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji 12.02.2010. godine bili u isključivoj nadležnosti ministra, te da je prilikom njegovog donošenjenja povrijeđena procedura propisana članom 15. pomenutog Zakona. Naime, kod njegovog donošenja nisu primjenjene odredbe “da ministar” donosi Pravilnik na prijedlog direktora Uprave administracije i podrške, kao i sekretara Ministarstva o svim ostalim odredbama vezanim za administrativna pitanja.

Obzirom da predmetni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ne propisuje odredbe vezane za rad policije (operativne poslove) već odredbe vezane za administrativna pitanja, za njegovo donošenje nije propisana obaveza da se on donosi na prijedlog policijskog komesara.

U prilog prethodno navedenom stoji činjenica da Zakon o unutrašnjim poslovima u odredbama člana 28. propisuje da svi propisi Ministarstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na Pravilnik, kao i sve radnje Ministarstva i njegovih službenika moraju biti u skladu sa Komesarovim smjernicama za demokratsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine”. Nakon detaljne analize Komesarovih smjernica, kojima su između ostalog definisani poslovi kojima se ne mogu baviti policijski službenici ”(administrativna podrška, rukovođenje personalom, poslovi nabavke, finansija, personalna pitanja itd.), može se zaključiti da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva br. 01-142/10 od 12.02.2010 godine i 01-725/11 od 17.08.2011 godine nije usklađen sa pomenutim odredbama Zakona, te ga je nužno uskladiti sa istim .

Također navedenim izmjenama biti će povećana operativnost Uprave policije jer će policijski službenici u određenim činovima, umjesto administrativnih poslova koje sada obavljaju (pripremaju rješenja, uvjerenja i druge akte iz oblasti radnih odnosa), obavljati operativne poslove.

Također cijenimo istaći da su jedino u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donošenjem navedenog nezakonitog Pravilnika u 2010. godini, kadrovski poslovi sistematizovani u Upravi policije koja je osnovna organizaciona jedinica ovog Ministarstva, a u svim drugim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, ti poslovi su sistematizovani u nadležnosti jednog Odjeljenja za kadrovske poslove u Upravi administracije i podrške i u sklopu jedinstvenog rukovođenja organom, u smislu dužnosti i odgovornosti rukovodioca organa i sveobuhvatnog nadzora nad zakonitošću rada.

Po važećem Pravilniku ministar nema uvida u kadrovske evidencije, niti može provoditi nadzor nad zakonitosti akata iz oblasti radnih odnosa (zasnivanje radnog odnosa, raspoređivanje uposlenika, penzionisanje, ostvarivanje prava iz radnog odnosa itd.), iako mu je to Ustavom i zakonom utvrđena i propisana obaveza, bez uplitanja u operativne poslove.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da svi podzakonski akti moraju biti usklađeni sa zakonom, nužno je bilo da se donese Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva , te omogući rukovodiocu organa da odgovorno obavlja svoju funkciju, s ciljem nesmetanog funkcionisanja organa kojim rukovodi.